Eurorühm, 24.05.2016

eurorühm
  • eurorühm
  • 24.05.2016
  • 15.00
  • Brüssel

Peamised tulemused

Teave kohtumise kohta

Kreeka

Eurorühm tervitas Kreeka ja institutsioonide vahelist ametnike tasandi kokkulepet, mis annab võimaluse viia lõpule Kreeka makromajandusliku kohandamisprogrammi esimene läbivaatamine.

See võimaldab teha Kreekale Euroopa stabiilsusmehhanismist kättesaadavaks programmi alusel kasutada oleva finantsabi järgmise osa (10,3 miljardit eurot).

Me saavutasime Kreeka suhtes olulise läbimurde, mis võimaldab meil Kreeka finantsabiprogrammiga alustada uut etappi.

Eurorühma esimees Jeroen Dijsselbloem

See summa tehakse kättesaadavaks mitme osamaksena kohe, kui Kreeka on rakendanud kõik kokkulepitud eelnevad meetmed ja euroala liikmesriigid on kokkuleppe kinnitanud kooskõlas oma siseriiklike menetlustega.

Kreeka ja institutsioonide vaheline ametnike tasandi kokkulepe sisaldab reformipaketti, mille Kreeka peab ellu viima, ning täiendavat eriolukorra mehhanismi. Selle mehhanismiga kehtestatakse täiendavad reformimeetmed juhuks, kui on oht, et täitamata jääb programmis kokku lepitud esmase eelarveülejäägi eesmärk 3,5% SKPst.

Eurorühm tunnustab edusamme, mida Kreeka on enamuse kokkulepitud eelnevate meetmete rakendamisel juba teinud.

Eurorühm leppis samuti kokku lühikeseks, keskpikaks ja pikaks perioodiks võetavates meetmetes, et tagada Kreeka riigivõla jätkusuutlikkus. Mõned neist meetmetest rakendatakse esimese läbivaatamise lõpuleviimise ja programmi lõpetamise vahel, teised pärast programmi edukat lõpetamist. Viimaste kohaldamisala määratakse kindlaks ajakohastatud võla jätkusuutlikkuse analüüsi alusel.

Kui pärast programmi lõpetamist saab teoks praegu eeldatavast stsenaariumist negatiivsem stsenaarium, leppis eurorühm kokku võimaluses aktiveerida eriolukorra mehhanism täiendavate võlaga seotud meetmete jaoks.

Eurorühm tervitas IMFi juhatuse kavatsust soovitada IMFi direktorite nõukogul kiita heaks rahastamisvahendid enne käesoleva aasta lõppu, mis toetaks kokkulepitud reformide rakendamist.

Hispaania: programmijärgse järelevalve viies kontrollkäik

Eurorühm väljendas heameelt tulemuste üle, mis saadi Hispaania viiendast programmijärgsest järelevalvemissioonist, mille Euroopa Komisjon viis läbi aprillis koos Euroopa Keskpangaga.

Euroala majandusolukord

Eurorühm vahetas arvamusi euroala majandusolukorra ja -väljavaate üle, tuginedes komisjoni ülevaatele oma 2016. aasta kevade majandusprognoosist, mis avaldati 3. mail 2016.

Viimati muudetud 25.05.2016