Eurorühm, 11.07.2016

eurorühm
  • eurorühm
  • 11.07.2016
  • 15:00
  • Brüssel

Peamised tulemused

Teave kohtumise kohta

Euroala majandus- ja finantsolukord

Eurorühm vahetas arvamusi euroala majandus- ja finantsolukorra üle. Komisjon ja EKP andsid ministritele ülevaate finantsturgudel toimunud arengutest pärast 23. juunil toimunud Ühendkuningriigi referendumit.

On märke sellest, et turud on pärast esialgseid korrektsioone stabiliseerumas. Siiski võib valitsev ebakindlus, eelkõige investorite osas, mõjutada keskpika perioodi majanduskasvu väljavaateid, sealhulgas euroalal.

„Valitseb suur ebakindlus, aga see ei muuda meie pühendumust jätkata tööd usaldusväärsete majanduskasvu soodustavate eelarvepoliitikameetmetega, struktuurireformidega ja pangandussektori korrastamisega. Meie tegevuskava ja pühendumus sellele tegevuskavale on jäänud endiseks,“ ütles eurorühma esimees Jeroen Dijsselbloem pärast kohtumist.

Programmijärgne järelevalve Iirimaal ja Portugalis

Eurorühmale anti ülevaade 2016. aasta juunis toimunud Iirimaa 5. programmijärgse järelevalve läbivaatamise ja Portugali 4. programmijärgse järelevalve läbivaatamise peamistest tulemustest.

Kahel programmijärgsel järelevalve missioonil jõuti järeldusele, et nii Iirimaa kui ka Portugal on suutelised tagasi maksma laenud, mida neile vastavate programmide raames anti.

Stabiilsuse ja kasvu pakt – rakendamine euroala riikides

Eurorühm vahetas arvamusi Hispaania ja Portugali eelarve olukorra üle. Euroopa Komisjon võttis 7. juulil vastu soovitused nõukogu otsuste kohta, millega tehakse kindlaks, et kumbki riik ei ole võtnud tõhusaid meetmeid oma ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimiseks nõukogu 21. juuni 2013. aasta soovituses ette nähtud ajaraamistikus.

Neile komisjoni soovitustele tuginevad otsused võtab vastu ELi nõukogu.

Euroala eelarvepoliitika seisund

Eurorühm arutas euroala eelarvepoliitika seisundit, võttes aluseks riikide stabiilsusprogrammid, mille euroala liikmesriigid esitasid selle aasta aprillis Euroopa poolaasta kontekstis.

Eurorühm leppis kokku, et euroala üldine eelarvepoliitika peaks eeldatavalt muutuma 2016. aasta pisut ekspansiivsest 2017. aastal üldjoontes neutraalseks.

Liikmesriigid kasutavad seda mõttevahetust oma 2017. aasta eelarvekavade tegemisel aasta lõpus.

Temaatiline arutelu majanduskasvu ja töökohtade loomise teemal: investeeringud euroalal

Eurorühm jätkas oma temaatiliste arutelude sarja majanduskasvu ja töökohtade loomise teemal ning keskendudes seekord investeeringutele. Ministrid vahetasid arvamusi küsimuses, kuidas käsitleda investeeringute ees seisvaid struktuurseid ja regulatiivseid takistusi, keskendudes eelkõige avaliku halduse tõhususe parandamisele, ettevõtluskeskkonnale ja eri sektorites esinevatele konkreetsetele kitsaskohtadele.

See arutelu on üks osa laiematest, kogu ELi hõlmavatest algatustest investeeringute suurendamiseks.

Investeeringute elavdamine on eriti oluline selleks, et suurendada lühi- ja pikaajalisi kasvuväljavaateid euroala majanduses.

Eurorühm jätkab seda arutelu selle aasta teises pooles.

Viimati muudetud 13.07.2016