Liigu sisule
E-posti tellimus

Peamised tulemused

Eurorühma 9. septembri 2016. aasta kohtumise videokokkuvõte

Kreeka

Institutsioonid ja Kreeka rahandusminister Euclid Tsakalotos andsid eurorühmale ülevaate Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi rakendamisest.

Kreeka ametivõimud kavatsevad programmi esimese läbivaatamise käigus kokkulepitud vahe-eesmärgid täita õigel ajal.

Need hõlmavad 15 meedet, mis puudutavad erastamist, energeetikasektori reformi, pankade juhtimist ja maksuameti loomist. Nende vahe-eesmärkide saavutamine on Euroopa stabiilsusmehhanismist 2,8 miljardi euro väljamaksmise tingimuseks

Institutsioonide esindajad sõidavad peagi Ateenasse, et hakata valmistama ette programmi teist läbivaatamist.

Temaatiline arutelu majanduskasvu ja töökohtade loomise teemal: riigi rahanduse kvaliteet

Eurorühm pidas arvamustevahetuse kogemuste üle, mis riigid on saanud valitsemissektori kulude läbivaatamisel. Need läbivaatamised tehakse selleks, et hinnata riiklike vahendite kasutamise tõhusust ja tulemuslikkust riigieelarve eri kategooriate kaupa.

Arutelu eesmärk on aidata liikmesriikidel muuta riigieelarved paremini majanduskasvu toetavaks.

Eurorühm võttis vastu avalduse kulude jaotuse parandamise ühiste põhimõtete kohta.

Samuti leppisid ministrid kokku käsitleda seda teemat regulaarselt ning nad kavatsevad tulla selle juurde tagasi 2017. aasta esimesel poolel.

Jooksvad eelarveküsimused

Eurorühm kinnitas, et euroala liikmesriigid peaksid esitama oma 2017. aasta eelarvekavad ajavahemikus 1. oktoober – 15. oktoober.

Selline ajakava tagab eelarvekavade hindamise võrreldavate makromajanduslike eelduste alusel. Vahevalitsusega riikide jaoks leitakse pragmaatiline lahendus.

Hiljem sügisel korraldab eurorühm kooskõlas väljakujunenud tavaga eelarvekavade üle oma iga-aastase põhjaliku arutelu, tuginedes Euroopa Komisjoni arvamustele.

Ministrid arutasid lühidalt käimasolevat ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust Hispaania ja Portugali suhtes. Juulis otsustas nõukogu, et kumbki riik ei ole võtnud seatud tähtaegadeks tõhusaid meetmeid oma eelarvepuudujäägi korrigeerimiseks. Seejärel määrati Portugalile ja Hispaaniale uued tähtajad ning neilt oodatakse tõhusate meetmete võtmist 15. oktoobriks. Nõukogu võttis samuti vastu komisjoni ettepanekud trahvide tühistamise kohta, mis Hispaania ja Portugal peaksid stabiilsuse ja kasvu pakti eeskirjade kohaselt puudujäägi õigeaegselt korrigeerimata jätmise tõttu maksma.

Samuti võtsid ministrid teadmiseks stabiilsuse ja kasvu pakti rakendamise lihtsustamisel tehtud edusammud.