Eurorühm, 07.11.2016

eurorühm
  • eurorühm
  • 07.11.2016
  • 15:00
  • Brüssel

Peamised tulemused

Teave koosoleku kohta

Pangandusliit – euroala aspektid

Ühtne järelevalvemehhanism ja Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Eurorühm kuulas ära Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimehe Danièle Nouy ja Ühtse Kriisilahendusnõukogu esimehe Elke Königi ettekanded.

Nad andsid eurorühmale ülevaate hiljutistest arengutest finantssektoris, kahe institutsiooni põhitegevusest viimastel kuudel ning nende põhilistest tulevikuväljakutsetest ja -prioriteetidest.

Danièle Nouy teavitas eurorühma käimasolevast tööst seoses 2016. aasta juulis läbi viidud stressitestidega, probleemidest viivislaenude käsitlemisel ning eesmärgist vähendada järelevalvealaste sekkumisvõimaluste ja riikliku kaalutlusõiguse kohaldamiste arvu euroala pangandussektoris, et tagada võrdsemad tingimused.

Elke König tutvustas eduaruannet, mis käsitles Ühtse Kriisilahendusnõukogu tegevust, ühtse kriisilahendusfondi osamaksete kogumist ning üksikute liikmesriikidega sõlmitavaid laenulepinguid.

Eurorühm tunnustas mõlema institutsiooni seni tehtud head tööd ja ootab järgmist arvamuste vahetust, mis peaks toimuma järgmise aasta kevadel.

Temaatiline arutelu majanduskasvu ja töökohtade loomise teemal: siseriiklikud maksejõuetuse raamistikud

Eurorühm arutas, kuidas parandada siseriiklike maksejõuetuse raamistike tulemuslikkust ja tõhusust. See arutelu oli järelmeede eurorühma 2016. aasta aprilli kohtumisele, kus eurorühm leppis kokku kohaldatavates põhimõtetes. Need põhimõtted hõlmavad peamiselt maksejõuetuse raamistike kiirust, prognoositavust ja kulutasuvust.

Toimivad maksejõuetuse raamistikud on asendamatud selleks, et tegeleda ülemäärase võlakoormusega ja parandada pankade suutlikkust anda majandusele krediiti. See küsimus on eriti asjakohane euroala puhul, kuna ühe riigi majanduses toimuv võib kergesti kanduda üle teise riiki.

Eurorühm pöördub selle küsimuse juurde tagasi järgmisel aastal.

Kreeka: programmi teine läbivaatamine ja aruanne ELi tehnilise abi kohta

Ministreid teavitati Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi rakendamise käimasolevast teisest läbivaatamisest pärast institutsioonide poolt oktoobri lõpus Ateenasse tehtud läbivaatamismissiooni.

Eurorühm kutsus Kreeka ametivõime ja missiooni liikmeid üles jätkama oma konstruktiivset koostööd ja viima läbivaatamise kiirelt lõpule.

Teine läbivaatamine hõlmab 2017. aasta eelarvet, keskpika perioodi eelarvestrateegiat ja tööturureformi.

Eurorühmale esitati ajakohastatud teave tehnilise abi kohta, mida Euroopa Komisjoni struktuurireformi tugiteenistus on seni Kreeka ametiasutustele andnud. See teenistus loodi 2015. aasta juulis selleks, et aidata liikmesriikidel viia ellu majanduskasvu soodustavaid haldus- ja struktuurireforme. Eurorühm ootab, et teenistus keskenduks Kreeka aitamisele nende reformide rakendamisel.

Programmijärgne järelevalve: Küpros ja Hispaania

Ministrid võtsid teadmiseks 2016. aasta septembri lõpus Küprosele tehtud esimese programmijärgse järelevalvemissiooni tulemused ja 2016. aasta oktoobri keskel Hispaaniasse tehtud kuuenda programmijärgse järelevalvemissiooni tulemused.

Euroala liikmesriikide 2017. aasta eelarvekavad

Euroopa Komisjon andis eurorühmale ülevaate 2017. aasta eelarvekavade käimasolevast hindamisest, sealhulgas oma kirjavahetusest mitme liikmesriigiga.

Ministrid peavad 5. detsembri istungil nimetatud kavasid käsitleva sihipärase arutelu, tuginedes Euroopa Komisjoni arvamustele.

Viimati muudetud 08.11.2016