Eurorühm, 05.12.2016

eurorühm
  • eurorühm
  • 05.12.2016
  • 8.30
  • Brüssel

Peamised tulemused

Teave istungi kohta

Eelarvekavad ja prognoosid

Hommikusel istungil arutas eurorühm euroala liikmesriikide 2017. aasta eelarvekavasid. Arutelu põhines 16. novembril kõnealuste kavade kohta Euroopa Komisjoni avaldatud arvamustel. Komisjoni arvates on kaheksa riigi – Belgia, Hispaania, Itaalia, Küprose, Leedu, Portugali, Sloveenia ja Soome – puhul oht, et nende eelarvekava ei vasta stabiilsuse ja kasvu paktis sätestatud eelarve-eeskirjadele.

Eurorühm oli Euroopa Komisjoni arvamustega enamjaolt nõus. Ta kutsus Itaaliat astuma vajalike samme ning tervitas teiste asjaomaste riikide võetud kohustust tagada nimetatud eeskirjadele vastavus. Eurorühm jääb samuti ootama Hispaania ja Leedu ajakohastatud eelarvekavasid.

Ühtlasi arutasid ministrid eelarveolukorda ja euroala tulevikuväljavaateid tervikuna. Nad rõhutasid, kui oluline on saavutada õige tasakaal rahanduse jätkusuutlikkuse tagamise ja ebakindla majanduse elavnemise turgutamiseks investeeringute toetamise vahel.

Eurorühm võttis teadmiseks komisjoni teatise ja eelarvepoliitika analüüsi ning kutsus üles järgima euroalal positiivset eelarvepoliitikat. Eurorühm tuletas meelde, et juulis tegid ministrid komisjoni analüüsile tuginedes järelduse, et asjakohast tasakaalu on võimalik saavutada üldise neutraalse eelarvepoliitikaga euroalas 2017. aastal. Samuti tõsteti esile asjaolu, et liikmesriikide eelarvepoliitilised manööverdamisruumid ja eelarve konsolideerimise vajadused on väga erinevad. Lisaks rõhutasid ministrid, et oluline on eelarvemeetmete majanduskasvu soodustav sisu.

Liikmesriikide eelarvepoliitika parema koordineerimise tagamiseks peavad euroala liikmesriigid esitama oma eelarvekavad Euroopa Komisjonile hindamiseks igal aastal ajavahemikul 1.–15. oktoober. Nimetatud hindamise raames ei käsitletud Kreeka eelarvekava, mida hinnatakse eraldi, osana Kreeka käimasolevast makromajanduslikust kohandamisprogrammist.

Kreeka

Institutsioonid andsid eurorühmale ülevaate majandusliku kohandamisprogrammi teise läbivaatamise seisust pärast novembri keskpaigas toimunud institutsioonidepoolset läbivaatamismissiooni. Eurorühm avaldas tunnustust seni tehtud edusammude eest ning kutsus Kreeka ametivõime ja institutsioone üles jätkama kiiresti läbirääkimisi ja leppima kokku kõigile sidusrühmadele sobivas poliitikareformide paketis.

Tehti avaldus, milles väljendati toetust lühiajaliste võlaleevendusmeetmete paketile ja visandati tulevikuväljavaated.

Eurorühma tööprogramm

Eurorühm võttis vastu oma 2017. aasta esimese poolaasta tööprogrammi.

Viimati muudetud 06.12.2016