Liigu sisule
E-posti tellimus

Peamised tulemused

Eurorühma 26. jaanuari 2017. aasta kohtumise pressikonverentsi videokokkuvõte

Kreeka

Institutsioonid andsid eurorühmale ülevaate Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi teisest läbivaatamisest pärast detsembrikuist läbivaatamismissiooni Ateenasse.

Eurorühm kutsus institutsioone ja Kreeka ametivõime tungivalt üles jätkama kiiresti läbirääkimisi ja leppima kokku kõigile sidusrühmadele sobivas poliitikareformide paketis. Selline kokkulepe on teise läbivaatamise eduka lõpuleviimise tingimus.

Reformid puudutavad Kreeka töö- ja toodete turgu, energiasektorit ja muid valdkondi. Oodatakse ka kokkulepet Kreeka keskpika eelarvestrateegia kohta, mis hõlmaks 2018. ja järgnevaid aastaid.

Programmi rahastav Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM) teavitas ministreid Kreekale ette nähtud lühiajaliste võlakergendusmeetmete rakendamisel tehtud edusammudest. Eurorühm kinnitas nimetatud meetmed detsembris ning ESMi ja Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF) direktorite nõukogud võtsid need ametlikult vastu 23. jaanuaril 2017.

Meetmete eesmärk on vähendada Kreeka intressimäärariski, asendades muu hulgas osa ujuvaid intressimäärasid fikseeritud määradega, ning kergendada võla tagasimaksmise koormat. Nimetatud meetmetel ei ole ESMi osanike, st euroala liikmesriikide eelarvetele mingisugust mõju.

Programmijärgne järelevalve Iirimaal ja Portugalis

Eurorühmale anti ülevaade 2016. aasta novembri lõpust detsembri alguseni toimunud Iirimaa 6. programmijärgse järelevalve missiooni ja Portugali 5. programmijärgse järelevalve missiooni peamistest tulemustest.

Neil kahel programmijärgse järelevalve missioonil jõuti järeldusele, et nii Iirimaa kui ka Portugal on suutelised tagasi maksma laenud, mida neile vastavate programmide raames anti.

IV artikli kohane konsulteerimine IMFi ja euroala vahel

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) teavitas eurorühma IMFi põhikirja IV artikli kohase konsulteerimise raames 2016. aasta lõpus läbi viidud vahemissiooni peamistest tulemusest.

Eurorühm nõustus IMFi hinnanguga euroala majandusväljavaatele ning IMFi seisukohtadega rahaliidu poliitikaväljakutsete kohta.

IMFi lõplik missioon viiakse läbi hiljem sel aastal ja selle põhjal koostatakse täielik lõpparuanne.

Euroopa poolaasta: 2017. aasta soovitus euroalale

Eurorühm arutas nõukogu soovituse eelnõu, mis käsitleb euroala 2017. aasta majanduspoliitikat.

Ministrid leppisid kokku, et 2017. aasta soovitustes tuleks keskenduda majanduskasvule ja töökohtade loomisele, usaldusväärsele eelarvepoliitikale ja pangandusliidu loomise lõpuleviimisele.

Soovituse eelnõu kiidetakse heaks majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 27. jaanuari istungil.

Eelarvekavad: Hispaania ja Leedu

Eurorühm arutas Hispaania ja Leedu 2017. aasta ajakohastatud eelarvekavasid. Mõlemad riigid esitasid 2016. aasta oktoobris muutumatul poliitikal põhinevad eelarvekavad, kuna sel ajal ei olnud nende valitsustel üldvalimiste tõttu eelarveküsimustes täielikke volitusi. Seega pidid nad esitama ajakohastatud kava pärast uue valitsuse ametisse nimetamist.

Eurorühma arutelu põhines 17. jaanuaril avaldatud Euroopa Komisjoni arvamustel kõnealuste kavade kohta. Komisjon leidis, et Hispaania eelarvekava on üldjoontes kooskõlas stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetega, kuid Leedu eelarvekava puhul esineb risk, et stabiilsuse ja kasvu pakti sätteid ei järgita.

Eurorühm oli Euroopa Komisjoni arvamustega üldiselt nõus. Eurorühm võttis teadmiseks Leedu valitsuse taotluse stabiilsuse ja kasvu pakti nõuete paindlikuks kohaldamiseks, mis on teatavatel tingimustel lubatud. Eurorühm tegi avalduse.