Liigu sisule
E-posti tellimus

Peamised tulemused

Kreeka

Eurorühmale anti ülevaade viimase kuu arengutest Euroopa Komisjoni, Euroopa Keskpanga, Rahvusvahelise Valuutafondi ja Euroopa stabiilsusmehhanismi ning Kreeka valitsuse vahelistel intensiivsetel läbirääkimistel.

Institutsioonid ja Kreeka ametivõimud saavutasid kokkuleppe poliitikareformide peamiste osade suhtes, mida on vaja majandusliku kohandamisprogrammi käimasoleva teise läbivaatamise jätkamiseks, et võimaldada Kreekale täiendava finantsabi andmist. Selles kokkuleppes on kirjas reformide ulatus, ajastus ja järjekord.

Institutsioonid jätkavad nii pea kui võimalik Ateenas tööd tehniliste üksikasjade kallal, et sõlmida kiiremas korras ametnike tasandi kokkulepe.

Temaatiline arutelu majanduskasvu ja töökohtade loomise teemal: investeerimine

Eurorühm jätkas eelmise aasta juulis alustatud arutelu investeeringute edendamise üle ning võttis vastu avalduse, milles sätestatakse ühised põhimõtted, et suunata selle valdkonna riiklikku poliitikat.

Nende põhimõtete seas on ettevõtluskeskkonna parandamine, avaliku halduse tõhususe suurendamine, kvaliteetsete avaliku sektori investeeringute esikohale seadmine, et suurendada majanduskasvu ja potentsiaalset majanduskasvu, turupõhiste ettevõtluse rahastamise allikate arendamine ning õiguslike tõkete kõrvaldamine erasektori investeeringute tegemiseks.

Pangandusliit – euroala aspektid

Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimees Danièle Nouy esitles EKP aastaaruannet 2016. aasta järelevalvetegevuse kohta.

Järelevalvenõukogu 2017. aasta prioriteetide seas on pangandusliitu puudutavate riiklike järelevalvestandardite edasine lähendamine, tegelemine pankade bilansis leiduvate viivislaenudega, mis on mõnes liikmesriigis endiselt probleemne teema, ning pankade kasumlikkuse parandamine, mis parandab omakorda pankade võimet majandust rahastada.

Ühtse Kriisilahendusnõukogu esimees Elke König andis eurorühmale ülevaate kriisilahendusnõukogu tegevusest. Ta andis aru kriisilahenduse kavandamisel tehtud edusammudest ning pankade osamaksete kohta ühtsesse kriisilahendusfondi.

Küpros: programmijärgne järelevalve

Programmijärgses läbivaatamises osalevad institutsioonid ja Küprose rahandusminister Harris Georgiades andsid põgusa ülevaate Küprosele tehtud hiljutise programmijärgse järelevalvemissiooni tulemustest.

Nad kinnitasid ministritele, et Küprose ametivõimud on endiselt pühendunud usaldusväärse majanduspoliitika elluviimisele. Nad kinnitasid samuti, et puudub oht, et Küpros ei ole võimeline tasuma laene, mis saadi Euroopa stabiilsusmehhanismist 2013-2016 makromajandusliku kohandamisprogrammi raames.