Eurorühm, 15.06.2017

eurorühm
  • eurorühm
  • 15.06.2017
  • 15:00
  • Luxembourg

Peamised tulemused

Teave kohtumise kohta

Kreeka

Eurorühm viis lõpule arutelu, milles käsitles Euroopa stabiilsusmehhanismist rahastatud Kreeka makromajandusliku kohandamisprogrammi käimasolevat teist läbivaatamist.

Eurorühm tervitas kokkulepitud eelnevate meetmete vastuvõtmist Kreeka parlamendi poolt. Need on osa poliitikareformidest, mille suhtes Kreeka leppis institutsioonidega (Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank, Euroopa stabiilsusmehhanism ja Rahvusvaheline Valuutafond) kokku 2. mail 2017.

Reformimeetmed hõlmavad selliseid valdkondi nagu pension, tulumaks, tööturg ning finants- ja energiasektorid. Need peaksid muutma Kreeka keskpika perioodi eelarvestrateegia kindlamaks ja toetama majanduskasvu soodustavat uuesti tasakaalustamist.
Eurorühm kutsus Kreekat koos institutsioonide ja asjaomaste kolmandate isikutega üles töötama välja tervikliku majanduskasvu soodustava strateegia ja seda toetama.

Eurorühm kinnitas taas oma lähenemisviisi Kreeka riigivõla jätkusuutlikkuse suhtes, milles lepiti kokku 2016. aasta mais, esitades täiendavaid üksikasju Kreekale koguneda võivate keskpika perioodi võlaleevendusmeetmete kohta.

Neid meetmeid rakendatakse pärast programmi edukat lõpuleviimist, kui uus võla jätkusuutlikkuse analüüs kinnitab, et sellised meetmed on vajalikud.

Eurorühm tervitas Kreeka võetud kohustust säilitada kuni 2022. aastani esmane eelarveülejääk tasemel 3,5% SKPst ning pärast seda järgida eelarvestrateegiat, mis on kooskõlas Euroopa eelarveraamistikuga. Euroopa Komisjoni analüüsi kohaselt suudetakse need tingimused täita siis, kui esmane eelarveülejääk aastatel 2023–2060 on võrdne või suurem kui 2% SKPst, kuid püsides selle lähedal.

Seda arvesse võttes soovitab IMFi juhtkond peagi, et IMFi direktorite nõukogu kiidaks põhimõtteliselt heaks uue 14-kuulise tugilaenu Kreekale.

Euroopa stabiilsusmehhanismist tehakse Kreekale programmi alusel kättesaadavaks finantsabi järgmine osa pärast seda, kui euroala liikmesriigid on viinud lõpule oma siseriiklikud menetlused väljamakse tegemisele loa andmiseks. Järgmise osa summaks on 8,5 miljardit eurot.

Temaatiline arutelu majanduskasvu ja töökohtade loomise teemal: riigi rahanduse kvaliteedi parandamine

Lisaks pidas eurorühm arvamuste vahetuse riigi rahanduse kvaliteedi üle järelmeetmena oma 2016. aasta septembri arutelule, mille raames ta kiitis heaks ühised põhimõtted, et suunata riigi kulutuste läbivaatamisi.

Ministrid arutasid nende põhimõtete praktilist rakendamist, võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettekannet riikide kogemuste kohta.

Kulutuste läbivaatamine aitab valitsustel tuvastada valdkondi, kus saaks kokku hoida ja tõhusust suurendada ning kus kulutustega võiks saavutada suuremat kulutõhusust. See teema on euroala liikmesriikide jaoks eriti asjakohane, võttes arvesse nende praeguseid jõupingutusi tagada vastutustundlik eelarvepoliitika, toetades samal ajal majanduskasvu.

Selles valdkonnas jätkatakse tööd eesmärgiga töötada välja parimate tavade vahetamine.

IMFi põhikirja IV artikli kohane euroala ülevaatus

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) tegevdirektor Christine Lagarde teavitas eurorühma fondi hinnangust euroala majandusväljavaatele, riskidele ja poliitikaväljakutsetele. Hindamine viidi läbi IMFi põhikirja IV artikli kohase konsulteerimise kontekstis.

IMF kinnitas, et euroala majandus elavneb üha rohkem ja muutub laiapõhjalisemaks kõikides liikmesriikides. IMF soovitas euroalal kasutada ära praegusi soodsaid rahastamistingimusi ja jätkata keskendumist usaldusväärsele eelarvepoliitikale ning struktuurireformidele ja finantssektori reformile. Samuti tuleks püüelda majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimise poole.

Eurorühmas toimus selle hinnangu üle konstruktiivne arutelu. IMF missiooni kokkuvõte tehakse fondi veebisaidil peagi kättesaadavaks.

IMFi põhikirja IV artikkel on aluseks IMFi liikmesriikide ja valuutapiirkondade, nagu euroala majanduspoliitika jälgimiseks.

Euroopa kriisilahendamisraamistiku rakendamine

Ühtse Kriisilahendusnõukogu esimees Elke König ja EKP järelevalvenõukogu aseesimees Sabine Lautenschläger andsid koos Euroopa Komisjoniga eurorühmale teavet viimastest aktuaalsetest arengutest Euroopa kriisilahendamisraamistiku rakendamisel.

Viimati muudetud 23.06.2017