Liigu sisule
E-posti tellimus

Peamised tulemused

Liikmesriikide maksejõuetusraamistikud: viivislaenud

Eurorühm arutas maksejõuetusraamistikke euroalal, keskendudes nende rollile siseriiklikes järelevalvetavades seoses viivislaenudega.

Arutelu aluseks oli Euroopa Keskpanga tehtud uuring ja teave Euroopa Komisjonilt.

Hästitoimivad maksejõuetusraamistikud on asendamatud selleks, et reageerida kiiresti ja tõhusalt ülemäärasele võlakoormusele ning parandada pankade suutlikkust anda majandusele krediiti.

Selles valdkonnas jätkatakse tööd eesmärgiga alustada parimate tavade vahetamist.

Pangandussektor

Euroopa Keskpanga pangandusjärelevalve, Ühtne Kriisilahendusnõukogu ja Euroopa Komisjon tutvustasid eurorühmale hiljutisi eri küsimustega seotud arenguid pangandussektoris, eelkõige Itaalias.

Iirimaa: programmijärgne järelevalve

Ministreid teavitati Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga poolt 16.–19. maini Dublinisse tehtud 7. programmijärgse järelevalvemissiooni peamistest leidudest.

Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM) osales missioonil oma varajase hoiatamise süsteemi kontekstis, mille eesmärk on määrata kindlaks, kas kohandamisprogrammi kohaldav riik on suuteline saadud laenud Euroopa Finantsstabiilsuse Fondile / Euroopa Stabiilsusmehhanismile tagasi maksma.

Missioon pidas riski, et Iirimaa ei suuda kohandamisprogrammi alusel saadud laene tagasi maksta, jätkuvalt väikeseks. Iirimaa viis oma programmi edukalt lõpuni 2013. aastal.

IMF tutvustas Iirimaaga artikli IV alusel peetud konsultatsioonide tulemusi.

Euroala eelarvepoliitika

Eurorühm arutas Euroopa Komisjoni ja Euroopa Eelarvenõukogu ettekannete põhjal euroala eelarvepoliitilist hoiakut. Institutsioonide ja ministrite seas valitses üksmeel, et 2018. aastal on euroala kui terviku suhtes asjakohane võtta üldiselt neutraalne eelarvepoliitiline hoiak.

Arutelu aitab euroala liikmesriikidel valmistada ette oma 2018. aasta eelarvekavasid, mis nad peavad saama valmis 15. oktoobriks ja mis esitatakse seejärel Euroopa Komisjonile läbivaatamiseks.

Majandus- ja rahaliidu süvendamine

Ministrid pidasid üldise arutelu majandus- ja rahaliidu edasise süvendamise teemal, tuginedes Euroopa Komisjoni poolt 31. mail 2017 sellel teemal avaldatud aruteludokumendile.