Euroopa Ülemkogu, 26.-27.06.2014

Euroopa Ülemkogu
 • Euroopa Ülemkogu
 • 26.-27.06.2014
 • Brüssel
 • Eesistuja: Donald Tusk

ELi juhid valisid Jean-Claude Junckeri suunama liidu tulevikku

ELi juhid tegid 26.–27. juunil 2014 toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel otsuse Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi kohta. Nad arutasid ka ELi strateegilist tegevuskava, Ukraina rahuplaani ettepanekut ja õnnitlesid Kreekat seoses nende eesistumisperioodi põhisaavutustega. 

Euroopa Ülemkogu võttis vastu otsuse esitada Euroopa Parlamendile Jean-Claude Juncker Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadiks pärast ametlikku kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamist.

Otsusele eelnesid Herman Van Rompuy ulatuslikud läbirääkimised Euroopa Parlamendi peamiste fraktsioonide ja liikmesriikide esindajatega, et teha kindlaks, kes võiks olla parim kandidaat sellese ametisse.

Euroopa Ülemkogu otsustas koguneda uuesti 16. juulil, et arutada ametisse nimetamisi teistele kõrgetele ELi ametikohtadele.

Euroopa strateegiline tegevuskava

26. juunil Ieperis toimunud spetsiaalsel üritusel tähistamaks I maailmasõja puhkemise sajandat aastapäeva arutasid ELi juhid ELi tulevikku ning liidu prioriteete ja eesmärke eelseisvatel aastatel.

Nad leppisid kokku strateegilises tegevuskavas, milles keskendutakse viiele põhieesmärgile ja nende saavutamise viisidele:

 • tugevamad majandused ja rohkem töökohti
 • ühiskonnad, mis tagavad kõikide kodanike kaasamise ja kaitse
 • kindel energia- ja kliimatulevik
 • usaldusväärne põhivabadustel rajanev ala
 • tulemuslik ühine tegutsemine maailmas.

Liidrid kordasid pühendumist reformidele ja eelarve konsolideerimisele, kuid samuti tahet teha tuleviku jaoks vajalikke investeeringuid. Selleks et tasakaalustada eelarvedistsipliini vajadusega toetada majanduskasvu, tuleks kasutada ELi kehtiva eelarveraamistiku pakutavaid võimalusi.

Eesistuja Van Rompuy ütles: Š„Me oleme kõik pühendunud stabiilsuse ja kasvu pakti elluviimisele ja on oluline kasutada parimal viisil pakti kehtivate eeskirjadega ettenähtud paindlikkust.”

Š„Me oleme kõik pühendunud stabiilsuse ja kasvu pakti elluviimisele ja on oluline kasutada parimal viisil pakti kehtivate eeskirjadega ettenähtud paindlikkust,” ütles eesistuja Herman Van Rompuy.

 

Ukraina kriis

ELi juhid tervitasid president Petro Porošenko rahuplaani. Euroopa Ülemkogu väljendab kahetsust selle üle, et relvarahu ei ole toonud kaasa sõjategevuse täielikku lõpetamist.

Mis puudutab sanktsioone, siis on Euroopa Ülemkogu valmis tulema millal iganes uuesti kokku, et võtta vastu uusi märkimisväärseid piiravaid meetmeid, kui Venemaa ja separatistid ei võta esmaspäevaks, 30. juuniks järgmisi konkreetseid meetmeid:

 • kokkulepe relvarahu ja tõhusa piirikontrolli jälgimise mehhanismi suhtes, mille üle teostab järelevalvet OSCE
 • tagastatakse kolm piiripunkti Ukraina ametivõimudele
 • vabastatakse pantvangid, sealhulgas kõik OSCE vaatlejad
 • alustatakse sisulisi läbirääkimisi president Porošenko rahuplaani rakendamise üle.

Assotsieerimislepingud Gruusia, Moldova Vabariigi ja Ukrainaga

ELi juhid allkirjastasid 27. juunil assotsieerimislepingud Gruusia ja Moldova Vabariigiga. Ukrainaga sõlmitava lepingu allkirjastamine viidi lõpule Ukraina äsja valitud uue presidendi Petro Porošenko kohalolekul.

Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy märkis selle tseremoonia ajaloolist tähtsust: „Need ei ole mingid niisama lepingud, vaid olulised teetähised meie suhete ja kogu Euroopa ajaloos. Nii Kiievis kui ka mujal on inimesed ohverdanud oma elu tihedamate sidemete eest Euroopa Liiduga. Me ei unusta neid.”

Samuti tuletas eesistuja meelde: „Euroopa Liit on valmis jätkama suhtlemist Venemaaga nii palju kui vajalik, et lahendada võimalikke erimeelsusi (...).”

Muud päevakorras olnud teemad

Euroopa poolaasta

Euroopa Ülemkogu kinnitas riigipõhised soovitused ja viis sellega lõpule 2014. aasta Euroopa poolaasta. ELi liikmesriigid peaksid neid soovitusi järgima nii oma eelarvete koostamisel ja struktuurireformide kavandamisel kui ka tööhõive- ja sotsiaalpoliitikates.

ELi juhid rõhutasid samuti vajadust jätkata jõupingutusi eelarve konsolideerimiseks „majanduskasvu soodustaval ja diferentseeritud viisil” ning majanduskasvu soosivate struktuurireformide elluviimist.

Euroala laienemine

Euroopa Ülemkogu kinnitas komisjoni ettepaneku, mille kohaselt hakkab Leedu alates 1. jaanuarist 2015 kasutama eurot. ELi Nõukogu võtab lõpliku otsuse vastu pärast Euroopa Parlamendilt arvamuse saamist.

Strateegilised suunised seoses vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva alaga 

Euroopa Ülemkogu määras kindlaks seadusandliku ja operatiivtegevuse kavandamise strateegilised suunised eelseisvateks aastateks. Need suunised hõlmavad selliseid valdkondi nagu sisseränne, varjupaigaküsimused, piirid, politsei- ja õigusalane koostöö, põhiõigused ning võitlus raskete kuritegude ja terrorismiga.

Selle perioodi üldine prioriteet on olemasolevad õigusaktid ja poliitikameetmed järjekindlalt üle võtta, neid tõhusalt rakendada ja need konsolideerida.

Kliima ja energeetika

Juhid tegid kokkuvõtte kliima- ja energiapoliitika raamistikuga 2030 seotud edusammudest ja rõhutasid vajadust töötada kiiresti välja selle põhielemendid. Samuti arutasid riigipead ja valitsusjuhid komisjoni koostatud Euroopa energiajulgeoleku strateegiat.

Euroopa Ülemkogu kinnitas, et ta teeb lõpliku otsuse raamistiku 2030 meetmete, sealhulgas energiajulgeoleku suurendamise meetmete ja omavahelisi ühendusi käsitlevate eesmärkide kohta hiljemalt 2014. aasta oktoobris.

Albaaniale kandidaatriigi staatuse andmine

Euroopa Ülemkogu kinnitas nõukogu 24. juuni 2014. aasta järeldusi Albaaniale kandidaatriigi staatuse andmise kohta.

Viimati muudetud 07.11.2014