Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) erakorraline kohtumine, 29.04.2017

Euroopa Ülemkogu
 • Euroopa Ülemkogu
 • 29.04.2017
 • Eesistuja: Donald Tusk
 • Osalejate nimekiri 

Teave meediale

Peamised tulemused

Erakorraliselt EL 27 vormis kohtunud Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) võttis vastu suunised Brexiti üle peetavateks läbirääkimisteks.

„Ma soovin rõhutada kõigi 27 juhi silmapaistvat ühtsust meie Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste suuniste osas. (...) Meil on nüüd ELi kõigi 27 liikmesriigi ja ELi institutsioonide ühehäälne toetus, mis annab meile nendeks läbirääkimisteks tugeva poliitilise mandaadi.“

Eesistuja Donald Tusk tippkohtumisele järgnenud pressikonverentsil

Suunistes määratakse kindlaks läbirääkimiste raamistik ning kehtestatakse ELi üldised seisukohad ja põhimõtted kõneluste jooksul. Euroopa Ülemkogu ajakohastab suuniseid vajaduse korral läbirääkimiste käigus.

Üldpõhimõtted

Euroopa Ülemkogu märgib suunistes, et ELi 27 liikmesriiki säilitavad läbirääkimiste ajal oma ühtsuse ja tegutsevad ühtse tervikuna. Juhid:

 • kordavad, et soovivad näha Ühendkuningriiki lähedase partnerina
 • kordavad, et mis tahes tulevane kokkulepe peab põhinema õiguste ja kohustuste tasakaalul ning tagama võrdsed võimalused
 • rõhutavad, et säilitada tuleb ühtse turu terviklikkus, mis tähendab, et neli vabadust on jagamatud, välistades parimate palade väljanoppimise
 • märgivad, et liitu mittekuuluval riigil ei saa olla samu õigusi ja hüvesid, mis on liikmesriigil

„ELi lepingu artikli 50 kohased läbirääkimised peetakse läbipaistvalt ja ühtse paketina. Tuginedes põhimõttele, et milleski ei ole kokku lepitud enne, kui kõiges on kokku lepitud, ei saa üksikküsimusi lahendada eraldi.“

Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) suunised Brexiti üle peetavateks läbirääkimisteks

Etapiviisiline lähenemine

Riigipead ja valitsusjuhid leppisid kokku, et läbirääkimiste esimese etapi eesmärk peaks olema:

 • tagada võimalikult suur selgus ja õiguskindlus
 • leppida kokku Ühendkuningriigi EList lahutamise viisis

Euroopa Ülemkogu jälgib tähelepanelikult edusamme ning teeb otsuse selle kohta, kas edu on olnud piisav, et liikuda läbirääkimistega edasi järgmisesse etappi.

ELi ja Ühendkuningriigi tulevasi suhteid käsitleva lepingu saab sõlmida üksnes siis, kui Ühendkuningriigist on saanud kolmas riik. Juhid kinnitavad aga, et on valmis alustama läbirääkimiste teises etapis esialgseid ja ettevalmistavaid arutelusid tulevaste suhete raamistiku üle.

Artiklis 50 sätestatud kaheaastane ajavahemik lõpeb 29. märtsil 2019.

Korrakohane väljaastumine

„Kodanikud, kes on rajanud oma elu Ühendkuningriigi ELi liikmesusest tulenevatele õigustele, seisavad silmitsi võimalusega nendest õigustest ilma jääda. (...) Seda silmas pidades tuleb meil võtta protsessi suhtes etapiviisiline lähenemisviis, milles seatakse esikohale liidust korrakohaselt väljaastumine.“

Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) suunised Brexiti üle peetavateks läbirääkimisteks

Euroopa Ülemkogu rõhutas Brexitist mõjutatud kodanike õiguste kaitsmise tähtsust. Ülemkogu toonitas, et vaja on vältida õiguslikku vaakumit ettevõtete jaoks, ja osutas ühtsele finantsarveldusele, mis peaks tagama, et EL ja Ühendkuningriik täidavad oma kohustused.

Iirimaa saare ainulaadset olukorda arvestades rõhutas Euroopa Ülemkogu vajadust toetada suure reede kokkulepet ja Põhja-Iirimaa rahuprotsessi.

„[Vaja on] paindlikke ja uuenduslikke lahendusi, sealhulgas eesmärgiga vältida ranget piirikontrolli, austades samas liidu õiguskorra puutumatust.“

Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) suunised Brexiti üle peetavateks läbirääkimisteks

Lojaalse koostöö põhimõte

Kuni liidust lahkumiseni jääb Ühendkuningriik ELi täisliikmeks, kellele kehtivad kõik aluslepingutes ja ELi õiguses sätestatud õigused ja kohustused. Kogu käimasolev ELi tegevus peab jätkuma nii sujuvalt kui võimalik 28 liikmesriigi tasandil ning Ühendkuningriigiga peetavad läbirääkimised hoitakse lahus liidu käimasolevast tegevusest ning need ei tohi selle edenemist segada.

Edasised sammud

Pärast Euroopa suuniste vastuvõtmist Euroopa Ülemkogu poolt ja tuginedes komisjoni soovitusele, peaks üldasjade nõukogu oma 22. mai 2017. aasta istungil:

 • andma loa läbirääkimiste alustamiseks
 • nimetama komisjoni ELi läbirääkijaks
 • võtma vastu läbirääkimisjuhised (üksikasjalik mandaat komisjonile)

Taustteave

Ühendkuningriik teatas 29. märtsil 2017 ametlikult Euroopa Ülemkogule oma kavatsusest lahkuda EList.

„Meil on Ühendkuningriigi liidust lahkumise pärast kahju, kuid oleme nüüd valmis protsessiks, mis tuleb ette võtta. (...) Läbirääkimiste käigus tegutseb liit ühtse tervikuna ja seisab oma huvide eest. Meie esmaseks prioriteediks on vähendada võimalikult palju ebakindlust, mis tuleb Ühendkuningriigi otsusest meie kodanike, ettevõtete ja liikmesriikide jaoks.“

Euroopa Ülemkogu avaldus, 29. märts 2017
Viimati muudetud 02.05.2017