Liigu sisule
E-posti tellimus

Majanduskasvu- ja tööhõivealase kolmepoolse sotsiaaltippkohtumise keskne teema oli „Euroopa tuleviku kujundamine: vastupanuvõime tugevdamine ning kõigi majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamine“. Aruteludes keskenduti kolmele valdkonnale:

  • Euroopa sotsiaalne mõõde
  • tehtud edusammud ja võimalused, kuidas kaasata sotsiaalpartnereid paremini poliitikameetmetesse ja reformidesse riiklikul tasandil
  • digitaalmajanduses ja -ühiskonnas õppimisse investeerimine

„Täna arutasime seda, kuidas kaasata sotsiaalpartnereid paremini riikliku poliitika kujundamisse. Ma olen endiselt veendunud, et üksnes siis, kui arvestame sotsiaalpartnerite seisukohtadega, saame teha tõelisi edusamme. See on eriti oluline kaasaegsel digitaalajastul, kus nii noortel kui ka eakatel kodanikel peavad elus edasijõudmiseks olema õiged oskused.“

Tulevase tegevuskava kujundamine

Osana laiemast arutelust Euroopa tuleviku üle andis kolmepoolne sotsiaaltippkohtumine ka õigeaegse võimaluse arutada sotsiaalset mõõdet tulevase tegevuskava väljatöötamise kontekstis.

Tippkohtumisel keskenduti sotsiaalpartnerite rollile majandusliku ja sotsiaalse edu saavutamisel nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil.

Sotsiaalpartnerid esitasid oma seisukohti eelkõige selle kohta, kuidas investeerida digitaalmajanduses ja -ühiskonnas õppimisse. Nende arutelude tulemused on aluseks ka 17. novembril Göteborgis toimuvale õiglase töö ja majanduskasvu teemalisele sotsiaaltippkohtumisele.

Mis on kolmepoolne sotsiaaltippkohtumine?

See on foorum dialoogi pidamiseks eesistuja/presidendi tasemel esindatud ELi institutsioonide ja tippjuhtkonna tasemel esindatud Euroopa sotsiaalpartnerite vahel. Tippkohtumist juhatavad ühiselt Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroopa Komisjoni president ning rotatsiooni korras vahetuva eesistujariigi riigipea või valitsusjuht, kelleks seekord on Eesti peaminister.

Osalevateks sotsiaalpartneriteks olid BusinessEurope, Euroopa Ametiühingute Keskliit (ETUC), Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskus (CEEP), Euroopa Käsitööettevõtjate ning Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Keskliit (UEAPME) ning Eurocadres.