Idapartnerluse tippkohtumine, Riia, 21.-22.05.2015

Euroopa Ülemkogu
 • Euroopa Ülemkogu
 • 21.-22.05.2015
 • Riia
 • Delegatsioonijuhid 


Riias toimunud neljandal idapartnerluse tippkohtumisel kohtusid ELi juhid Ida-Euroopa partnerriikide esindajatega, et kinnitada veel kord idapartnerluse tähtsust ELi jaoks.

Tippkohtumisel osalejad tegid kokkuvõtte pärast Vilniuse 2013. aasta tippkohtumist tehtud edusammudest ja koostasid positiivse tegevuskava edaspidiseks.

„Meie partnerluse, nagu ka Riia tippkohtumise eesmärk ei ole võtta vastu dramaatilisi otsuseid või astuda hiiglaslikke samme. Ei, meie suhted on ehitatud üles vabale tahtele, austusele ja võrdsusele. Ning meie partnerlus liigub edasi samm-sammult, täpselt nii, nagu ehitati üles Euroopa Liit.”

Eesistuja Donald Tusk Riia tippkohtumise pressikonverentsil

Diferentseerimine ja kaasatus

Tippkohtumine oli võimalus näidata ELi pühendumust tihedamate, diferentseeritud suhete edendamisele oma sõltumatute ja iseseisvate partneritega.

EL teeb tihedat koostööd kõigi kuue partneriga, olenemata nende riikide individuaalsest ootuste tasemest suhtluses ELiga. Koostöö ulatuse ja põhjalikkuse määravad:

 • ELi ja selle partnerite eesmärgid ja vajadused
 • reformide elluviimise tempo

Idapartnerlus käivitati 2009. aastal

 • ELi,
 • ELi liikmesriikide ning
 • 6 Ida-Euroopa ja Lõuna-Kaukaasia partnerriigi – Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, Moldova Vabariigi, Ukraina ja Valgevene – ühisalgatusena

Nagu on sätestatud assotsieerimislepingutes, leiavad tunnustust asjaomaste partnerite Euroopa-püüdlused ja Euroopa-orientatsioon.

Juhid kinnitasid veel kord ka idapartnerite reformikava tähtsust ning vajadust tugevamate ja läbipaistvamate, korruptsioonivabade institutsioonide loomise järele.

Arutelud keskendusid mitmepoolse koostöö projektidele, mille eesmärk on:

 • tugevdada institutsioone ja head valitsemistava, kusjuures EL kinnitas oma pühendumust sellele, et aidata partnerriikidel tugevdada institutsioone ja suurendada nende vastupanuvõimet välismõjude suhtes
 • edendada liikuvust ja inimestevahelisi kontakte
 • laiendada turuvõimalusi, parandades VKEde ja ettevõtjate jaoks Ida-Euroopa partnerriikides ettevõtluskeskkonda ja õiguskindlust ning keskendudes digitaalmajanduse valdkonnale
 • tagada energiajulgeolek ja parandada energia-, aga ka transpordiühendusi 

Konfliktide lahendamine selles piirkonnas oli samuti üks tippkohtumise põhiteema. Kõik tippkohtumisel osalejad leppisid kokku, et teevad kõikvõimalikke jõupingutusi, et saavutada Ukraina kriisi deeskaleerimine ja sellele kriisile poliitilise lahenduse leidmine ning piirkonna teiste lahendamata konfliktide rahumeelne lahendamine.

Kõrvalüritused

Riia tippkohtumise ajal toimus mitu kõrvalüritust, millega näidatakse, et idapartnerlus ulatub väljapoole valitsustevahelisi suhteid ning sellesse on kaasatud kodanikuühiskond, meedia, äriettevõtted ja muud sidusrühmad.

Idapartnerluse ettevõtlusfoorumil 21. mail 2015 Riias käivitas Euroopa Komisjon põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna rahastu väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) jaoks.

Rahastu pakub toetusi 200 miljoni euro ulatuses ning teeb sellega eeldatavasti kättesaadavaks vähemalt 2 miljardi euro ulatuses uusi investeeringuid VKEde jaoks kolmes põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna riigis: Gruusias, Moldova Vabariigis ja Ukrainas. 

22. mail 2015 allkirjastasid Euroopa Komisjon ja Ukraina vastastikuse mõistmise memorandumi ning laenulepingu ELi poolt Ukrainale antava kolmanda makromajandusliku finantsabi programmi jaoks.

Vt ka

Lisateavet ja teabematerjale leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa välisteenistuse veebisaitidelt. Riia tippkohtumise ajaks toodeti spetsiaalsed infovoldikud, milles on esitatud partnerlust ja erinevaid juhtalgatusi illustreerivad lood, faktid ja arvud.

Viimati muudetud 27.05.2015