G20 tippkohtumine Hamburgis Saksamaal, 07.-08.07.2017

rahvusvaheline tippkohtumine
 • rahvusvaheline tippkohtumine
 • 07.-08.07.2017
 • Saksamaa

G20 juhid kohtusid 7.–8. juulil Saksamaal Hamburgis. ELi esindasid tippkohtumisel Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker. Käesoleva aasta tippkohtumise teema oli „Ühendatud maailma kujundamine“.

Juhid võtsid vastu avalduse, milles käsitleti järgmisi küsimusi:

 • globaliseerumisest tulenevate hüvede jagamine
 • vastupanuvõime suurendamine
 • jätkusuutlike elatusvahendite edendamine
 • vastutuse võtmine

Samuti võeti vastu tegevuskava terrorismivastase võitluse alase koostöö tõhustamiseks ja terroristidest välisvõitlejate vastu võitlemiseks.

Energia- ja kliimaküsimuses võtsid juhid teadmiseks USA taganemise Pariisi kokkuleppest. Teised G20 liikmete juhid teatasid, et Pariisi kokkulepe on pöördumatu, ning kinnitasid G20 Hamburgi kliima- ja energiategevuskava majanduskasvu soodustamiseks.

Rände- ja pagulaskriisi küsimuses leppisid juhid kokku koordineerimise tõhustamises ning inimsmugeldajate ja -kaubitsejate vastases võitluses. Juhid peavad samuti prioriteetseks rände algpõhjustega tegelemist ning päritolu- ja transiidiriikide toetamist.

„Rändajate üle piiri toimetamine on organiseeritud äritegevus. Eelmisel aastal teeniti sellega ainuüksi Liibüas 1,6 miljardit dollarit. Saadud kasum võimaldab smugeldajatel kontrollida riigi teatud osi. Nad teevad samuti koostööd terroristidega ja õõnestavad veelgi Liibüa stabiliseerimist.“

Eesistuja Donald Tusk pressikonverentsil enne 7. juulil 2017 toimunud G20 tippkohtumist

Juhid rõhutasid vajadust aidata veelgi paremini inimestel kasutada ära majanduse globaliseerumisest tulenevaid võimalusi ja hüvesid. Samuti arutati, kuidas jätkata avatud ja vastupidava finantssüsteemi loomist.

Juhid on võtnud kohustuse tihendada rahvusvahelist maksustamisalast koostööd ja parandada finantsläbipaistvust ning käsitleda terasetööstuse liigse tootmisvõimsuse küsimust.

G20 jaoks oli jätkuvalt oluline prioriteet ka Aafrika areng. Juhid algatasid G20 Aafrika partnerluse kõnealuse kontinendi majanduskasvu ja töökohtade loomise hoogustamiseks. See hõlmab G20 algatust maapiirkondade noorte tööhõive kohta, millega aidatakse luua 2022. aastaks 1,1 miljonit uut töökohta.

Juhid rõhutasid digiteerimise kasutamise tähtsust kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu saavutamisel. Digikirjaoskuse ja digitaaloskuste edendamine on oluline, et inimesi tuleviku töökohtadeks paremini ette valmistada.

Juhid leppisid samuti kokku võtta täiendavaid meetmeid soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks. Nad rõhutasid digiteerimise ja IKT rolli naiste mõjuvõimu suurendamise toetamisel.

Lisaks rõhutasid juhid rahvusvahelise tervishoiukoostöö väärtuslikkust eriti selleks, et võidelda paremini antimikroobikumiresistentsuse vastu.

G20 riikide 13. tippkohtumise korraldab 2018. aastal Argentina.

Muud heakskiidetud dokumendid

G20 juhid kiitsid samuti heaks mitu muud dokumenti:

ELi prioriteedid G20 juhtide tippkohtumisel

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker tutvustasid ELi riigipeadele ja valitsusjuhtidele saadetud ühises kirjas tippkohtumise peamisi teemasid:

 • G20 roll selle tagamisel, et maailmamajandusest tõuseks kasu kõigile
 • avatud ja aus reeglitepõhine mitmepoolne kaubandussüsteem ning vastupidav rahvusvaheline raha- ja finantssüsteem
 • kliimameetmetest tulenev majanduslik kasu ning digitaalse revolutsiooni potentsiaal
 • maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumisega seotud küsimused
 • terrorismi ja selle rahastamise vastane võitlus
 • jagatud vastutus pagulaste ja rändajate suhtes ning koostöö Aafrikaga investeeringute, majanduskasvu ja töökohtade nimel

Taust

G20 toob kokku 19 riiki ja ELi. G20 liikmete sisemajanduse koguprodukt (SKP) moodustab maailma SKPst üle 80% ja neis elab peaaegu kaks kolmandikku maailma elanikkonnast.

G20 tippkohtumine loodi 2008. aastal keset ülemaailmset finantskriisi rahvusvahelise majanduskoostöö suurendamiseks. Alates sellest on G20 liikmed kohtunud igal aastal, et arutada paljusid erinevaid majandus- ja finantskoostööga seotud küsimusi.

EL G20 liikmena

Euroopa Liit on G20 täisliige koos oma nelja liikmesriigiga: Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Ühendkuningriik. Lisaks on Hispaania alaline G20 külalisosaleja ja Madalmaad G20 partnerriik.

ELil on G20 kohtumistelaua taga oma koht, kuna ta on üks maailma kõige suurem majandusosaleja, kellel on spetsiifiline pädevus kaubandusküsimuste, majanduspoliitika, finantseeskirjade, arenguküsimuste, energeetika ja kliimamuutuste vallas.

Viimati muudetud 10.07.2017