ELi-India tippkohtumine, New Delhi, 06.10.2017

rahvusvaheline tippkohtumine
  • rahvusvaheline tippkohtumine
  • 06.10.2017

ELi-India 14. tippkohtumine toimus 6. oktoobril 2017 Indias New Delhis. Juhid arutasid välis- ja julgeolekupoliitikat, rännet, kaubandust, kliimat, teadusuuringuid ja innovatsiooni.

ELi esindasid Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker. Indiat esindas peaminister Narendra Modi.

Tippkohtumine märkis 55 aasta möödumist ELi ja India vaheliste diplomaatiliste suhete loomisest.

„Mul on hea meel, et otsustasime täna arendada edasi meie suhete poliitilist mõõdet, arendada meie dünaamilisi kaubandus- ja investeerimissuhteid ning tihendada koostööd ülemaailmsetes ja piirkondlikes küsimustes.“

Eesistuja Donald Tusk ELi-India tippkohtumise pressikonverentsil

Juhid võtsid vastu ühisavalduse, milles nad kinnitasid taas oma pühendumust ELi-India strateegilise partnerluse tugevdamisele.

Samuti võtsid ELi ja India juhid vastu ühisdeklaratsioonid konkreetsete teemade kohta:

Strateegiline partnerlus

Juhid kinnitasid tippkohtumisel taas oma pühendumust India ja ELi strateegilise partnerluse edasisele süvendamisele ja tugevdamisele.

Nad väljendasid heameelt India ja ELi tegevuskava 2020 rakendamiseks tehtud edusammude üle. See tegevuskava, mis kinnitati eelmisel ELi-India tippkohtumisel, on aluseks kahepoolsele koostööle.

Julgeolek

ELi ja India juhid mõistsid karmilt hukka viimasel ajal maailmas toimunud terrorirünnakud. Nad kutsusid ülemaailmset kogukonda üles ühendama oma jõud terrorismivastases võitluses.

Juhid võtsid vastu terrorismivastase võitluse koostöö teemalise ühisavalduse, milles käsitletakse terroristist välisvõitlejate, terrorismi rahastamise ja relvadega varustamise vastast tegevust.

Samuti kinnitasid EL ja India taas oma pühendumust tihedamale koostööle merendusjulgeoleku valdkonnas India ookeanis ja muudes vetes. Juhid väljendasid heameelt, et ELi merevägede operatsioon ATALANTA ja India merevägi alustasid Adeni lahes uuesti taktikalisi õppusi.

Välispoliitika

Juhid kutsusid üles lõpetama vägivalla Myanmaris asuva rohingjade vähemuse vastu ja taastama viivitamata rahu Arakani osariigis.

„Rohingjadel peab olema võimalus vabatahtlikult, turvaliselt ja väärikalt tagasi pöörduda. Me kutsume üles rakendama rahvusvahelise Arakani nõuandekomisjoni soovitusi, et tegeleda selle kriisi algpõhjustega.“

Eesistuja Donald Tusk ELi-India tippkohtumise pressikonverentsil

Seoses Korea poolsaarel valitseva olukorraga mõistsid mõlemad pooled hukka KRDV poolt 3. septembril 2017 läbi viidud tuumakatsetuse. EL ja India nõudsid, et Korea poolsaar muudetaks tuumarelvavabaks piirkonnaks ning et kogu rahvusvaheline üldsus rakendaks täielikult ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioone.

„Euroopa Liidul, Indial ja kogu rahvusvahelisel üldsusel on kohustus tegutseda kindlalt, et muuta Korea poolsaar rahumeelselt tuumarelvavabaks piirkonnaks.“

Eesistuja Donald Tusk ELi-India tippkohtumise pressikonverentsil

Iraani tuumaküsimuses kinnitasid India ja EL taas, et toetavad ühise laiaulatusliku tegevuskava täieliku rakendamise jätkumist.

Ukraina puhul rõhutasid juhid oma tugevat toetust diplomaatilisele lahendusele, mis saavutatakse, kui kõik osalised rakendavad täielikult Minski kokkulepped.

Ülemaailmsed väljakutsed

ELi ja India juhid arutasid ülemaailmset rände- ja pagulaskriisi ning leppisid kokku tegevuse tihedas kooskõlastamises.

„Rahvusvahelisel üldsusel on kohustus peatada inimeste ebaseaduslikult üle piiri toimetajad, kes kasutavad ära haavatavaid inimesi ja rikuvad riigipiire.“

Eesistuja Donald Tusk ELi-India tippkohtumise pressikonverentsil

Juhid kinnitasid taas, et toetavad ÜRO reformikava ja tugevamat ülemaailmset juhtimist.

Kliimamuutuste küsimuses rõhutasid juhid oma pühendumust järgida Pariisi kokkulepet ja otsustasid tõhustada koostööd selle rakendamiseks. EL ja India võtsid vastu ühisavalduse puhta energeetika ja kliimamuutuste kohta.

Samuti kinnitasid EL ja India taas, et teevad pühendunult koostööd ühiste prioriteetide valdkonnas, saavutamaks säästva arengu eesmärgid.

Kaubandus

ELi ja India juhid väljendasid ühist tahet tugevdada India ja ELi vahelist majanduspartnerlust.

Juhid märkisid mõlema poole jätkuvaid jõupingutusi, mida tehakse eesmärgiga alustada uuesti tööd India ja ELi laiapõhjalise kaubandus- ja investeerimislepingu läbirääkimiste taasalgatamiseks.

Lisateave

Viimati muudetud 09.10.2017