Idapartnerluse tippkohtumine, 24.11.2017

rahvusvaheline tippkohtumine
  • rahvusvaheline tippkohtumine
  • 24.11.2017
  • Brüssel

Teave meediale

24. novembril toimub Brüsselis (Europa hoone) viies idapartnerluse tippkohtumine.

ELi liikmesriikide ning kuue idapoolse partnerriigi riigipead ja valitsusjuhid on ootusrikkad tulevikus tehtava koostöö pärast.

Samuti teevad nad kokkuvõtte sellest, mida on saavutatud pärast eelmist 2015. aastal Riias toimunud tippkohtumist, keskendudes reaalsele kasule, mida kuue idapartnerluse riigi kodanikele on pakutud.

Idapartnerluse kohta

Idapartnerlus käivitati 2009. aastal, et edendada poliitilist lähenemist ja majanduslikku integratsiooni ELi ja kuue Ida-Euroopa partnerriigi vahel: Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Gruusia, Moldova Vabariik ja Ukraina.

Tippkohtumisel arutatakse, kuidas veelgi tugevdada koostööd Riias heakskiidetud neljas prioriteetses valdkonnas:

  • tugevam majandus: majandusareng ning paremad turuvõimalused
  • tugevam juhtimine: institutsioonide tugevdamine ja hea valitsemistava
  • parem ühenduvus: ühenduste parandamine, eelkõige transpordi ja energeetika valdkonnas
  • tugevam ühiskond: liikuvuse ja inimestevaheliste kontaktide suurendamine

Euroopa välisteenistus ja Euroopa Komisjon määrasid ühises töödokumendis „Idapartnerlus – keskendumine peamistele prioriteetidele ja tulemustele“ 2020. aastaks kindlaks 20 tulemust nimetatud neljas valdkonnas. Aruenne esitati esimest korda 2016. aasta detsembris ning see vaadati läbi 2017. aasta juunis.

Ettevalmistused

Poliitika- ja julgeolekukomitee visiit Lõuna-Kaukaasiasse 3.–6. oktoobril 2017

Brüsselis resideeruvatest liikmesriikide suursaadikutest koosnev ELi poliitika- ja julgeolekukomitee külastas 3.–6. oktoobril 2017 kolme idapoolset partnerriiki:

  • Aserbaidžaan
  • Armeenia
  • Gruusia

Visiit andis võimaluse teha kokkuvõtte positiivsetest arengutest seoses kõigi kolme Lõuna-Kaukaasia riigiga ning seda vähem kui kaks kuud enne tippkohtumist.

Poliitika- ja julgeolekukomitee kinnitas kõigi kõrgetasemeliste kohtumiste ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega toimunud kohtumiste käigus ELi ühtset ja tugevat pühendumust idapoolsetele partneritele.

Idapartnerluse ministrite kohtumine, 19. juuni 2017

Idapartnerluse ministrite kohtumine toimus 19. juunil 2017 Luxembourgis. ELi välisministrid vahetasid oma Idapartnerluse kuue vastaspoolega arvamusi eelseisva idapartnerluse tippkohtumise üle, tuginedes välisasjade nõukogus 15. mail 2017 toimunud arutelule ning 14. novembril 2016 vastu võetud nõukogu järeldustele.

Ministrid võtsid samuti vastu partnerluse uue visuaalse identiteedi, et paremini toonitada struktureeritumat lähenemisviisi nelja prioriteetse valdkonna ja 20 tulemuse ümber.

Välisasjade nõukogu, 15. mai 2017

ELi välisministrid vahetasid välisasjade nõukogu istungil arvamusi idapartnerluse üle. Nad kordasid, et idapartnerlus on ülimalt oluline, rõhutades oma ühtsust piirkonnale ja igale idapartnerluse riigile vastavalt konkreetsele olukorrale toetuse osutamisel. Samuti rõhutasid nad oma otsustavust saavutada konkreetseid tulemusi kodanike hüvanguks nii ELis kui ka idapartnerluse riikides.

Kõrvalüritused

Idapartnerlus ei piirdu üksnes valitsustevaheliste suhetega. Tippkohtumise raames korraldatavate vastavate kõrvalüritustega kaasatakse tihedalt ka kodanikuühiskond, meedia, ettevõtted ning muud sidusrühmad.

Kolmas idapartnerluse noortefoorum toimus 22.–23. juunil 2017 Varssavis. Mõttevahetustest kodanikuaktiivsuse ja noorte otsustusprotsessides osalemise üle võttis osa 300 osalejat.

Teine idapartnerluse meediakonverents toimus 13. septembril 2017 Kiievis. Meedia arenguga seotud küsimusi arutasid ligi 350 idapartnerluse riikide ja ELi meediatöötajat ja rahastajat.

4. oktoobril 2017 toimus Tallinnas idapartnerluse e-partnerluse konverents. Konverentsil keskenduti parimatele tavadele ja käsitleti poliitilisi soovitusi e-valitsuse arendamiseks idapartnerluse riikides.

Idapartnerluse kodanikuühiskonna konverents toimub 25.–26. oktoobril 2017 Tallinnas koos üheksanda iga-aastase idapartnerluse kodanikuühiskonna foorumiga. Nendel üritustel keskendutakse valitsuste ja kodanikuühiskonna vahelistele suhetele, demokraatlikule valitsemistavale, desinformatsiooni vastu võitlemisele ja e-lahendustele.

Idapartnerluse ettevõtlusfoorum toimub 26.–27. oktoobril 2017 Tallinnas. Sellel analüüsitakse idapartnerluse saavutusi ettevõtluse seisukohast ning jätkatakse arutelusid, kuidas idapartnerluse raames koostööd edasi arendada. Täpsemalt keskendutakse järgmistele teemadele: ettevõtluse ümberkujundamine e-lahenduste kaudu, piiriülese ettevõtluse hõlbustamine, läbipaistvuse suurendamine, korruptsiooni vähendamine ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate rahastamine.

Need üritused korraldatakse üheskoos Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Eestiga.

Eelmine tippkohtumine

Eelmine idapartnerluse tippkohtumine toimus 21.–22. mail 2015 Riias. Sellel rõhutati veel kord, millist strateegilist tähtsust EL sellele partnerlusele omistab, ning näidati kindlat tahet arendada kuue partnerriigiga tihedamaid ja individuaalseid suhteid.

Kasulikud lingid

Lisateavet ja teabematerjale leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa välisteenistuse veebisaitidelt.

Viimati muudetud 17.10.2017