Poliitikavaldkonnad

4. raudteepakett: Euroopa raudteede täiustamine

Teave Euroopa raudteede moderniseerimist ja reformimist käsitleva 4. raudteepaketi ettepanekute ning nõukogus peetavate arutelude seisu kohta.

Andmekaitsereform

Teave ELi andmekaitsealaste õigusaktide kavandatava reformi kohta. Kahe esitatud seadusandliku teksti üle peetavate arutelude seis nõukogus.

Athena – sõjaliste julgeoleku- ja kaitseoperatsioonide rahastamine

Athena on ELi mehhanism, mille raames hallatakse ELi sõjaliste operatsioonidega seotud ühiste kulude rahastamist ELi ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) raames

Brexit

EL ja Ühendkuningriik pärast 23. juunil 2016 toimunud referendumit.

Cotonou leping

Cotonou leping on üldine raamistik, millega reguleeritakse ELi suhteid Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikidega.

EL ÜRO Peaassambleel

EL on ÜRO Peaassambleel alaline vaatleja. Teave ELi osalemise ja prioriteetide kohta ÜRO Peaassamblee 71. istungjärgul (september 2016).

Elektrooniliste raamatute, ajalehtede ja perioodikaväljaannete käibemaksumäära vähendamine

Peamised sündmused ja dokumendid, mis puudutavad nõukogu tööd seoses ettepanekuga vähendada e-väljaannete käibemaksumäära.

ELi eelarve

Aastaeelarves sätestatakse kõik ELi kulud ja tulud üheks aastaks ning sellega tagatakse ELi programmide ja meetmete rahastamine.

 

ELi kalavarude majandamine

EL majandab kalavarusid oma kalavarude majandamise süsteemi ja ühise kalanduspoliitika kaudu. Teave nõukogu rolli kohta selles valdkonnas.

ELi kaubanduspoliitika

Teave ELi kaubanduspoliitika kohta

ELi koostöö välisjulgeoleku ja kaitse alal

2016. aasta septembris Bratislavas toimunud tippkohtumisel otsustasid 27 ELi juhti anda uut hoogu Euroopa välisjulgeolekule ja kaitsele: probleemiderohkes geopoliitilises olukorras tugevdatakse ELi koostööd välisjulgeoleku ja kaitse alal.

 

ELi laienemine

Teave nõukogu prioriteetide ja tegevuse kohta seoses ELi laienemisprotsessiga ning kandidaatriikide praegune staatus.

ELi pangandussektori struktuurireform: krediidiasutuste vastupanuvõime parandamine

ELi panganduse struktuurireformiga püütakse käsitleda riske, mida võivad põhjustada pankrotti minemiseks liiga suured pangad ja ülemääraste riskide võtmine kauplemistegevuse käigus.  

ELi terrorismivastane võitlus

Teave puudutab ELi terrorismivastase võitluse strateegiat, terrorismivastase võitluse koordinaatori ülesandeid ja praeguseid tegevusvaldkondi, sealhulgas välisvõitlejate küsimust.

ELi ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) lihtsustamine

ÜPP lihtsustamise eesmärk on parandada ja lihtsustada eeskirju, millega rakendatakse uusi ÜPP õigusakte. Teave nõukogu rolli ja asjade hetkeseisu kohta.

ELi-Aafrika suhted

Teave ELi-Aafrika majanduslikke ja poliitilisi suhteid kujundavate raamistike ning nõukogu rolli kohta.

Energialiit: kindel, säästev, konkurentsivõimeline ja taskukohane energia Euroopale

Teave ELi energialiidu paketi raames esitatud ettepanekute ning nõukogus ja Euroopa Ülemkogus peetavate arutelude seisu kohta.

Euroalaga ühinemine

Euroalaga ühinemiseks peavad ELi liikmesriigid täitma nn lähenemiskriteeriume – majanduslikke ja õiguslikke tingimusi.

Euroopa digitaalne ühtne turg

Teave ELi digitaalmajanduse laiendamiseks kavandatud strateegia kohta ning seoses hiljutiste aruteludega nõukogus nii strateegia kui ka seda käsitlevate seadusandlike ettepanekute üle.

Euroopa investeerimiskava

Euroopa investeerimiskava on ELi algatus investeeringute suurendamiseks kogu ELis ja pikaajalise majanduskasvu edendamiseks.