Poliitikavaldkonnad

Andmekaitsereform

Teave ELi andmekaitsealaste õigusaktide kavandatava reformi kohta. Kahe esitatud seadusandliku teksti üle peetavate arutelude seis nõukogus.

Athena – sõjaliste julgeoleku- ja kaitseoperatsioonide rahastamine

Athena on ELi mehhanism, mille raames hallatakse ELi sõjaliste operatsioonidega seotud ühiste kulude rahastamist ELi ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) raames

Brexit

EL ja Ühendkuningriik pärast 23. juunil 2016 toimunud referendumit. Brexiti läbirääkimisprotsess, sealhulgas kõik läbirääkimisdokumendid ja -suunised, lahtiseletatuna.

Cotonou leping

Cotonou leping on üldine raamistik, millega reguleeritakse ELi suhteid Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikidega.

EL ÜRO Peaassambleel

EL on pühendunud mitmepoolsusele, kus keskne roll on tugeval ja tõhusal ÜRO-l. ELi nõukogu võtab igal aastal vastu ELi prioriteedid ÜROs ja ÜRO Peaassambleel, võttes arvesse ÜRO tegevuskava ja sündmusi maailmas.

Elektrooniliste raamatute, ajalehtede ja perioodikaväljaannete käibemaksumäära vähendamine

Peamised sündmused ja dokumendid, mis puudutavad nõukogu tööd seoses ettepanekuga vähendada e-väljaannete käibemaksumäära.

ELi eelarve

Aastaeelarves sätestatakse kõik ELi aastased kulud ja tulud ning sellega tagatakse ELi programmide ja meetmete rahastamine.

 

ELi kalavarude majandamine

ELi kalavarude majandamine, et muuta kalapüük säästvaks, kehtestades püügi piirnormid ja kvoodid, kaitstes mereökosüsteemi ja säilitades merede kalavarusid

ELi kaubanduspoliitika

Rohkem kui 30 miljonit töökohta ELis sõltub ekspordist väljapoole ELi, mis muudab kaubanduspoliitika majanduskasvu vahendiks ja esmajärguliseks prioriteediks.

ELi koostöö välisjulgeoleku ja kaitse alal

2016. aasta septembris Bratislavas toimunud tippkohtumisel otsustasid 27 ELi juhti anda uut hoogu Euroopa välisjulgeolekule ja kaitsele: probleemiderohkes geopoliitilises olukorras tugevdatakse ELi koostööd välisjulgeoleku ja kaitse alal.

 

ELi laienemine

EL integreerib laienemisprotsessi käigus uusi liikmeid siis, kui need vastavad mitmetele demokraatlikele, majanduslikele ja poliitilistele tingimustele.

ELi lennureisijate õiguste reform

EL soovib anda lennureisijatele uued ja paremad õigused saada teavet ja hoolitsust ning parema kaebuste esitamise korra.

ELi pangandussektori struktuurireform: krediidiasutuste vastupanuvõime parandamine

ELi panganduse struktuurireformiga püütakse käsitleda riske, mida võivad põhjustada pankrotti minemiseks liiga suured pangad ja ülemääraste riskide võtmine kauplemistegevuse käigus.  

ELi terrorismivastane võitlus

Võitlus terrorismi vastu on ELi ja selle liikmesriikide ning rahvusvaheliste partnerite üks tähtsamaid prioriteete. ELi terrorismivastase võitluse strateegia võeti vastu 2005. aastal ja ELi terrorismivastase võitluse koordinaator nimetati ametisse 2007. aastal. EL võttis vastu tervikliku lähenemisviisi välisvõitlejate probleemi lahendamiseks ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks.

ELi ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) lihtsustamine

Praegu on käimas arutelud, sest EL soovib põllumajandustootjate ja ELi rahaliste vahendite kasutajate elu kergemaks teha seeläbi, et lihtsustab ÜPP-ga seotud õigusakte ja vähendab nende arvu.

ELi-Aafrika suhted

Aafrika on ELi oluline partner. Aafrika riigid ja EL teevad koostööd mitmesugustes raamistikes, näiteks Cotonou leping ning Aafrika ja ELi ühisstrateegia.

Energialiit: kindel, säästev ja taskukohane energia Euroopale

Energialiidu pakett hõlmab olulisi valdkondi nagu energiajulgeolek, energia siseturg, energiatõhusus, CO₂-heite vähendamine ja konkurentsivõime.

Euroalaga ühinemine

Euroalaga ühinemiseks peavad ELi liikmesriigid täitma nn lähenemiskriteeriume – majanduslikke ja õiguslikke tingimusi.

Euroopa digitaalne ühtne turg

Digitaalse ühtse turu eesmärk on aidata tarbijatel ja ettevõtjatel osta ja müüa interneti kaudu ning selle abil püütakse teha võimalikuks digitaalvõrkude ja -teenuste kasv.

Euroopa investeerimiskava

Euroopa investeerimiskava on ELi algatus investeeringute suurendamiseks kogu ELis ja pikaajalise majanduskasvu edendamiseks.