Kapitaliturgude liit on ELi algatus, mille eesmärk on süvendada ja veelgi integreerida ELi 28 liikmesriigi kapitaliturgusid.

Kapitaliturgude liidu eesmärk on:

 • pakkuda ettevõtetele, eeskätt väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele uusi rahastamisallikaid
 • vähendada kapitali kaasamise kulusid
 • suurendada kogu ELis hoiustajate valikuid
 • hõlbustada piiriüleseid investeeringuid ja meelitada ELi rohkem välisinvesteeringuid
 • toetada pikaajalisi projekte
 • muuta ELi finantssüsteem stabiilsemaks, vastupidavamaks ja konkurentsivõimelisemaks

Euroopa Komisjon esitas nende eesmärkide saavutamiseks tegevuskava, mis koosneb mitmest etapist kapitaliturgude liidu järkjärguliseks ülesehitamiseks, mis peaks olema lõpule viidud 2019. aastaks. Enamik nendest tegevustest keskendub finantsvahenduse liikumisele kapitaliturgude suunas ja piiriüleseid investeeringuid takistavate tõkete eemaldamisele.

Tegevuskava sisaldab mitmesuguseid erinevaid meetmeid alates ELi õigusaktidest kuni ettevõtjate juhitavate algatuste toetamiseni. Projektiga toetatakse ja täiendatakse Euroopa investeerimiskava algatust, mis on kavandatud investeeringute toetamiseks ELis.

Tegevuskava lühiajalised meetmed:

 • väärtpaberistamise valdkonna kahest seadusandlikust ettepanekust koosnev pakett
 • prospekte käsitlevate olemasolevate eeskirjade läbivaatamine
 • Solventsus II käsitlevad uued eeskirjad, mida kohaldatakse taristuprojektide suhtes
 • konsulteerimine pandikirjade teemal
 • konsulteerimine riskikapitali ja sotsiaalse ettevõtluse fondide teemal
 • üleskutse esitada tõendid praeguste finantseeskirjade üldmõju kohta

Nõukogus

10. novembril 2015 tervitas majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 30. septembril 2015 avaldatud Euroopa Komisjoni seadusandlike ettepanekute ja algatuste esimest paketti ning toonitas vajadust pikemaajalise ambitsioonika tegevuskava järele. 

16. juunil 2015 võttis nõukogu vastu järeldused kapitaliturgude liidu kohta ja palus Euroopa Komisjonil teha ettepaneku tegevuskava ja esialgsete juhiste kohta.

Edasised sammud

Komisjon annab Euroopa Parlamendile ja nõukogule regulaarselt aru soovitatud meetmete rakendamisel tehtud edusammudest. Peale aastaaruannete avaldamise koostab komisjon 2017. aastal põhjaliku aruande, mille alusel tehakse otsused mis tahes võimalike lisameetmete vajalikkuse üle.