Liigu sisule
E-posti tellimus

Kapitaliturgude liit

Ülevaade

Kapitaliturgude liidu algatuse eesmärk on veelgi integreerida ELi liikmesriikide kapitaliturgusid

Uued prospektireeglid: ettevõtete jaoks kapitaliturgudele juurdepääsu parandamine

Muudetud prospektireeglite eesmärk on hõlbustada äriühingute juurdepääsu finantsturgudele

Väärtpaberistamine: ELi majanduse rahastamise parandamine

Lihtsa, läbipaistva, standarditud ja piisavalt jälgitava väärtpaberistamise toodete raamistik

Kapitaliturgude liit

Kapitaliturgude liit on ELi algatus, mille eesmärk on süvendada ja veelgi integreerida ELi 28 liikmesriigi kapitaliturgusid.

Kapitaliturgude liidu eesmärk on:

  • pakkuda ettevõtetele, eeskätt väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele uusi rahastamisallikaid
  • vähendada kapitali kaasamise kulusid
  • suurendada kogu ELis hoiustajate valikuid
  • hõlbustada piiriüleseid investeeringuid ja meelitada ELi rohkem välisinvesteeringuid
  • toetada pikaajalisi projekte
  • muuta ELi finantssüsteem stabiilsemaks, vastupidavamaks ja konkurentsivõimelisemaks

Euroopa Komisjon esitas nende eesmärkide saavutamiseks tegevuskava, mis koosneb mitmest etapist kapitaliturgude liidu järkjärguliseks ülesehitamiseks, mis peaks olema lõpule viidud 2019. aastaks.

Enamik nendest tegevustest keskendub finantsvahenduse liikumisele kapitaliturgude suunas ja piiriüleseid investeeringuid takistavate tõkete eemaldamisele.

Tegevuskava sisaldab mitmesuguseid erinevaid meetmeid alates ELi õigusaktidest kuni ettevõtjate juhitavate algatuste toetamiseni.

Projektiga toetatakse ja täiendatakse Euroopa investeerimiskava algatust, mis on kavandatud investeeringute toetamiseks ELis.

Nõukogus

11. juuli 2017: nõukogu võttis vastu järeldused, mis käsitlevad komisjoni teatist kapitaliturgude liidu tegevuskava vahearuande kohta.

30. mai 2017: nõukogu jõudis Euroopa Parlamendiga kokkuleppele ettepanekutes, mis käsitlevad ELi väärtpaberistamise turgu ja mille eesmärk on parandada ELi majanduse rahastamist. Uued õigusnormid jõustuvad pärast seda, kui nõukogu ja Euroopa Parlament on need ametlikult vastu võtnud.

30. mai 2017: nõukogu ja Euroopa Parlament jõudsid kokkuleppele muudetud ELi õigusnormides (määrused 345/2013 ja 346/2013) riskikapitalifondidesse ja sotsiaalse ettevõtluse fondidesse investeerimise kohta. Nõukogu ja Euroopa Parlament võtavad kokkulepitud normid ametlikult vastu ning neid tuleb hakata kohaldama kolm kuud pärast jõustumist.

16. mai 2017: nõukogu võttis vastu prospektimääruse, pärast seda kui Euroopa Parlament oli 5. aprillil 2017 teksti üle hääletanud. Määrus jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Need õigusnormid on siduvad ja vahetult kohaldatavad kõigis ELi liikmesriikides.

16. november 2016: nõukogu leppis kokku oma läbirääkimispositsioonis, et muuta riskikapitali ja sotsiaalsetesse ettevõtetesse investeerimist käsitlevaid ELi õigusnorme. ELi määruste 345/2013 ja 346/2016 muudatustega tehakse Euroopa riskikapitalifondid (EuVECA) ja Euroopa sotsiaalse ettevõtluse fondid (EuSEF) kättesaadavaks fondivalitsejatele, kelle valitsetavate varade väärtus on suurem kui 500 miljonit eurot. Ajakohastatud reeglid laiendavad samuti nende ettevõtete ringi, kuhu EuVECA ja EuSEF fondid võivad investeerida, hõlmates seejuures väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid. Samuti muutub selliste fondide piiriülene turustamine odavamaks ja lihtsamaks.

10. november 2015: majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu väljendas heameelt 30. septembril 2015 avaldatud Euroopa Komisjoni seadusandlike ettepanekute ja algatuste esimese paketi üle ning toonitas vajadust pikemaajalise ambitsioonika tegevuskava järele.

16. juuni 2015: nõukogu võttis vastu järeldused kapitaliturgude liidu kohta ja palus Euroopa Komisjonil teha ettepanek tegevuskava ja esialgsete juhiste kohta.

Edasised sammud

Komisjon annab nõukogule ja Euroopa Parlamendile regulaarselt aru kavandatud meetmete rakendamisel tehtud edusammudest.

8. juunil 2017 avaldas Euroopa Komisjon kapitaliturgude liidu tegevuskava vahearuande tulemused, milles antakse teada seni tehtud edusammudest ja esitatakse mitmed uued algatused. Kõnealused algatused hõlmavad meetmeid üleeuroopaliste erapensionide, pandikirjade ja väärtpaberite kohta, meetmeid integreeritud kapitaliturgude järelevalveraamistiku tugevdamiseks ja muid meetmeid. Kavandatu kohaselt esitatakse neid algatusi käsitlevad ettepanekud 2017. aasta teisel poolel.

Nõukogu võttis 11. juulil 2017 vastu järeldused, mis käsitlevad komisjoni aruannet kapitaliturgude liidu tegevuskava kohta. Nõukogu kinnitas taas oma pühendumust tegevuskavale ja toetas mitut komisjoni pakutud prioriteetset algatust.

Järeldustes rõhutatakse, et tegevuskavaga seotud töö on seni hästi edenenud – ligi kaks kolmandikku meetmetest on juba ellu viidud. Ent pärast selle käivitamist 2015. aasta septembris on esile kerkinud ka mitmeid probleeme, mistõttu tuleb tegevuskava tugevdada.