ELi koostöö välisjulgeoleku ja kaitse alal

ELi Nõukogu

2016. aasta septembris Bratislavas toimunud tippkohtumisel otsustasid 27 ELi juhti anda uut hoogu Euroopa välisjulgeolekule ja kaitsele: probleemiderohkes geopoliitilises olukorras tugevdatakse ELi koostööd välisjulgeoleku ja kaitse alal.

Nad seadsid eesmärgiks, et Euroopa Ülemkogu detsembrikuu kohtumisel tuleks teha otsus konkreetse julgeolekut ja kaitset käsitleva rakenduskava kohta ning selle kohta, kuidas kasutada paremini ära aluslepinguid, eelkõige võimete osas, ning otsustasid alustada viivitamata ELi ja NATO ühisdeklaratsiooni rakendamist.

Selle elluviimiseks arutab Euroopa Ülemkogu oma detsembrikuu kohtumisel julgeoleku ja kaitse paketti, mis koosneb kolmest osast:

  • ELi üldise julgeoleku- ja kaitsestrateegia rakenduskava ning nõukogu järeldused ELi üldise strateegia rakendamise kohta julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas
  • ettepanekud ELi ja NATO koostöö suurendamiseks, millega rakendatakse Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski, Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi ühisdeklaratsiooni selle 7 valdkonnas
  • Euroopa kaitsealane tegevuskava, mille esitas Euroopa Komisjon eesmärgiga suurendada teadusuuringuid ja võimeid, samuti konkurentsivõimet siseturu parema toimimise abil

2017

24. märts 2017

ELi ja NATO koostöö: poliitika- ja julgeolekukomitee ning Põhja-Atlandi Nõukogu mitteametlik kohtumine

Poliitika- ja julgeolekukomitee ning Põhja-Atlandi Nõukogu kohtusid, et arutada ELi ja NATO koostööd, eelkõige Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroopa Komisjoni presidendi ja NATO peasekretäri poolt 2016. aasta juulis Varssavis allkirjastatud ühisdeklaratsiooni rakendamist, et viia ellu mõlema organisatsiooni nõukogu poolt 2016. aasta detsembris heaks kiidetud ühised ettepanekud.

Nii ELi kui ka NATO suursaadikud väljendasid oma kindlat tahet ELi ja NATO partnerlust edasi arendada, keskendudes konkreetsele ja praktilisele koostööle.

2016

15. detsember

Euroopa Ülemkogu rõhutas vajadust tugevdada Euroopa julgeolekut ja kaitset

Euroopa Ülemkogu kinnitas veel kord oma pühendumust Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegia (2015–2020) rakendamisele. Ülemkogu käsitles ELi koostöö tugevdamist välisjulgeoleku ja kaitse alal ja keskendus kolmele prioriteedile:

  • ELi üldine strateegia julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas
  • Euroopa kaitsealane tegevuskava
  • 2016. aasta juulis Varssavis allkirjastatud ELi ja NATO ühisdeklaratsioonile järgnenud ühiste ettepanekute rakendamine

6. detsember

Ühised ettepanekud ELi-NATO ühisdeklaratsiooni rakendamise kohta

Nõukogu võtab vastu järeldused ELi-NATO ühisdeklaratsiooni rakendamise kohta, kiites heaks 40 ettepanekut seitsmes valdkonnas. Ettepanekud kiidetakse samal päeval heaks Põhja-Atlandi Nõukogus.

30. november

Euroopa Komisjoni esitatud Euroopa kaitsealane tegevuskava

Euroopa kaitsefondi ja teiste meetmete eesmärk on toetada liikmesriike ühiste kaitsevõimete jaoks tehtavate kulutuste tõhustamisel, tugevdada Euroopa kodanike julgeolekut ning edendada konkurentsivõimelist ja innovaatilist tööstusbaasi.

14. november

Julgeolekut ja kaitset käsitlev rakenduskava

ELi välis- ja kaitseministrid arutavad julgeoleku- ja kaitseküsimuste rakenduskava ELi üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia raames. Nad määravad kindlaks ambitsioonide taseme ja edasised sammud seoses ELi julgeoleku- ja kaitsepoliitika tulevase arenguga.

8. juuli

ELi ja NATO ühisdeklaratsiooni allkirjastamine

Varssavis toimunud NATO tippkohtumisel allkirjastasid Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroopa Komisjoni president ja NATO peasekretär ELi ja NATO koostööd käsitleva ühisdeklaratsiooni.

Deklaratsiooni eesmärk on veelgi tugevdada ELi ja NATO koostööd, võttes arvesse praeguseid pretsedendituid väljakutseid idast ja lõunast.

28. juuni

Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia tutvustamine

Kõrge esindaja Federica Mogherini tutvustas ELi üldist välis- ja julgeolekupoliitika strateegiat Brüsselisse Euroopa Ülemkogu kohtumisele kogunenud ELi juhtidele.

Kõrgele esindajale tehti Euroopa Ülemkogu 2015. aasta juuni kohtumisel ülesandeks koostada uus strateegia. Strateegia pealkirjaga „Ühtne visioon, ühine tegevus: tugevam Euroopa“ kajastab selle koostamise protsessis väljendatud ühiseid seisukohti ning selles esitatakse strateegiline visioon ELi ülemaailmsest rollist. Strateegias tuuakse välja ühised põhimõtted ja esitatakse edasised sammud praegusel nii Euroopa kui ka kogu maailma jaoks keerulisel ajal.

2013

20. detsember

Kaitse valdkonna esmatähtsad meetmed

Esimest korda pärast Lissaboni lepingu jõustumist arutas Euroopa Ülemkogu kaitse teemat ja tegi kindlaks järgmised esmatähtsad meetmed tugevama koostöö tagamiseks:

  • ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika tulemuslikkuse, nähtavuse ja mõju suurendamine
  • võimete arendamise tõhustamine
  • Euroopa kaitsetööstuse tugevdamine

2009

1. detsember

Lissaboni lepingu jõustumine. EJKPst saab ÜJKP

Jõustus 2007. aastal allkirjastatud Lissaboni leping, millega nimetatakse EJKP ümber ühiseks julgeoleku- ja kaitsepoliitikaks (ÜJKP). Sellega nähakse ette Euroopa välisteenistuse loomine. Kolmandates riikides asuvatest komisjoni delegatsioonidest saavad ELi delegatsioonid.

2004

12. juuli

Euroopa Kaitseagentuuri loomine

Euroopa Kaitseagentuur loodi eesmärgiga toetada liikmesriike ja Euroopa Ülemkogu, et parandada Euroopa kaitsevõimeid kriisiohje valdkonnas ning toetada Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika jätkumist.

2003

12.–13. detsember

Euroopa julgeolekustrateegia vastuvõtmine

Brüsselis toimunud tippkohtumisel võeti vastu Euroopa julgeolekustrateegia. Dokumendi eesmärk on saavutada turvaline Euroopa paremas maailmas, teha kindlaks ELi ähvardavad ohud, määratleda ELi strateegilised eesmärgid ning esitada poliitilised mõjud Euroopa jaoks.

2002

16. detsember

Berliin-pluss-kokkulepete allkirjastamine

Allkirjastati Berliin-pluss-kokkulepped, mis võimaldasid kasutada NATO struktuure, mehhanisme ja vahendeid EJKP missioonide läbiviimiseks.

1999

3.-4. juuni

Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika (EJKP) käivitamine

Kölnis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel otsustas EL 15 tugevdada ühist välis- ja julgeolekupoliitikat.

1991

9.–10. detsember

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rajamine

Maastrichtis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel pandi alus poliitilisele liidule tänu ühise välis- ja julgeolekupoliitika loomisele ja ühise kaitsepoliitikaga alguse tegemisele, mis mõlemad moodustavad Maastrichti lepingu teise samba.

Lepingu tekst allkirjastati 1992. aasta veebruaris ning see jõustus 1993. aasta novembris.