ELi 2017. aasta eelarve

Nõukogu andis 28. novembril 2016 oma lõpliku heakskiidu ELi 2017. aasta eelarvele, kiites heaks Euroopa Parlamendiga 17. novembril saavutatud kokkuleppe. ELi 2017. aasta eelarve võeti vastu 1. detsembril 2016, kui Euroopa Parlament selle kokkuleppe heaks kiitis.

ELi 2017. aasta eelarves kehtestatakse kulukohustuste kogusummaks 157,86 miljardit eurot ja maksete kogusummaks 134,49 miljardit eurot.

157,86miljardit eurot kulukohustusteks
134,49miljardit eurot makseteks

 

2017. aasta ELi eelarves on 1,1 miljardit eurot mõeldud ettenägematutele vajadustele reageerimiseks. Maksete kogusumma on 1,6% väiksem kui 2016. aasta eelarves.

Rände- ja pagulaskriisiga tegelemine

Peaaegu 6 miljardit eurot kulukohustustena ja seega ligikaudu 11,3% rohkem kui 2016. aastal on eraldatud rändesurvega seotud probleemide käsitlemiseks ja Euroopa kodanike elu turvalisemaks muutmiseks. Raha kasutatakse selleks, et

  • aidata liikmesriikidel pagulasi ümber asustada
  • luua vastuvõtukeskusi
  • integreerida isikuid, kel on õigus riiki jääda, ning saata tagasi neid, kel seda õigust ei ole
  • tõhustada piiride kaitset
  • tõhustada kuriteoennetust ja terrorismivastast võitlust
  • kaitsta elutähtsat infrastruktuuri

Teadusuuringud ja majanduskasv

21,3 miljardi euro väärtuses kulukohustusi võetakse kasutusele majanduskasvu hoogustamiseks ning uute töökohtade loomiseks – see on ligikaudu 12% rohkem kui 2016. aastal. See osa eelarvest puudutab selliseid vahendeid nagu „Erasmus+“, mille eelarve suureneb 19% kuni 2,1 miljardi euroni, ja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi, mis suureneb 25% kuni 2,7 miljardi euroni.

Rohkem raha noortele

Lisaks programmi „Erasmus+“ eelarve olulisele suurendamisele eraldatakse ELi 2017. aasta eelarvest vahendeid ka mitme muu meetme jaoks, mis on mõeldud eelkõige noortele. See hõlmab noorte tööhõive algatust, mille raames tehakse täiendavalt kättesaadavaks 500 miljonit eurot, et aidata noortel tööd leida. ELi 2017. aasta eelarve võimaldab komisjonil käivitada ka algatuse, millega aidatakse noortel reisida ja tutvuda teiste Euroopa riikidega.

Põllumajandus

ELi 2017. aasta eelarve sisaldab ka juulis välja kuulutatud 500 miljoni euro suurust abipaketti piimatootjate ja teiste loomakasvatajate toetamiseks.

 

ELi 2017. aasta eelarve kokkuvõte

Assigneeringud rubriigitimiljardit eurot
kulukohustusedmaksed

1. Arukas ja kaasav majanduskasv:

a) Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks

b) Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus

74,899

21,312

53,587

56,522

19,321

37,201

2. Jätkusuutlik majanduskasv58,58454,914
3. Julgeolek ja kodakondsus4,2843,787
4. Globaalne Euroopa10,1629,483
5. Halduskulud (kõik ELi institutsioonid)9,3959,395
Erivahendid:534390
Assigneeringud kokku           157,858134,490