Ühendkuningriik teatas 29. märtsil 2017 ametlikult Euroopa Ülemkogule oma kavatsusest lahkuda Euroopa Liidust.

„Pole tarvis teeselda, justkui oleks tegemist rõõmsa päevaga, ei Brüsselis ega Londonis,“ ütles täna Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk. Ta lisas, et 27-liikmeline ühendus jääb eelseisvatel läbirääkimistel kindlameelseks ja ühtseks: „Meie eesmärk on selge: vähendada võimalikult palju kulusid, mis tekivad ELi kodanikele, ettevõtetele ja liikmesriikidele.“

Artikli 50 kohane teade esitati tulenevalt 23. juunil 2016 toimunud Ühendkuningriigi referendumi tulemusest.

2017

22. juuni

Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) kohtumine

22. juunil EL 27 vormis kohtuv Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) vaatas läbi viimased arengud seoses läbirääkimistega pärast Ühendkuningriigilt ELi lepingu artikli 50 kohase teate saamist.

EL 27 juhid kinnitasid selle kohtumise raames menetluse nende ELi ametite üleviimiseks, mis praegu asuvad Ühendkuningriigis.

20. juuni

Üldasjade nõukogu (artikkel 50)

Komisjon teavitas EL 27 vormis kohtunud nõukogu Ühendkuningriigiga peetavate Brexiti läbirääkimiste esimese vooru tulemustest. Ministrid arutasid Brexiti kõneluste seisu ja edasisi samme.

Nõukogu istungi raames arutasid EL 27 ministrid menetlust, mille kohaselt võetakse vastu otsus Ühendkuningriigis asuvate ELi ametite üleviimise kohta.

EL 27 juhid peaksid selle menetluse heaks kiitma 22. juunil toimuva Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) kohtumise raames.

Kõnealune menetlus koosneks järgmisest:

 • liikmesriikide pakkumised
 • komisjoni hinnang objektiivsete kriteeriumide põhjal
 • lõplik otsus, mille 27 liikmesriiki võtavad hääletuse teel vastu 2017. aasta sügisel

19. juuni

Algavad läbirääkimised ELi ja Ühendkuningriigi vahel

19. juunil 2017 avasid ELi pealäbirääkija Michel Barnier ja Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise küsimuste minister David Davis Brexiti teemaliste läbirääkimiste esimese vooru. See ühepäevane sündmus toimus Brüsselis.

Lisaks läbirääkimiste ülesehitusele ja eelseisvatele küsimustele keskenduti läbirääkimiste alustamisel järgmistele teemadele:

 • kodanike õigustega seotud küsimused
 • finantsarveldus
 • Põhja-Iirimaa piir
 • muud liidust lahkumisega seotud küsimused

Koos Euroopa Komisjoni esindajatega viibisid kohal ka Euroopa Ülemkogu eesistuja esindajad, kellel on läbirääkimistel toetav roll. ELi läbirääkija annab süstemaatiliselt aru Euroopa Ülemkogule, nõukogule ja selle ettevalmistavatele organitele.

22. mai

Üldasjade nõukogu (artikkel 50)

22. mail võttis EL 27 vormis kogunenud nõukogu vastu otsuse, millega antakse luba alustada Ühendkuningriigiga läbirääkimisi Brexiti üle. Samuti nimetati otsusega Euroopa Komisjon ELi läbirääkijaks.

Lisaks võttis nõukogu vastu läbirääkimisjuhised (mandaat komisjonile) läbirääkimiste esimeseks etapiks.

Samuti võttis nõukogu vastu otsuse, millega luuakse ajutine töörühm, kes hakkab abistama nõukogu ja alaliste esindajate komiteed Ühendkuningriigi liidust lahkumisega seotud küsimustes.

17. mai

ELi 27 liikmesriigi suursaadikud kinnitavad läbipaistvuspõhimõtted

Alaliste esindajate komitee (COREPER), kes kohtus ELi 27 liikmesriigi formaadis, kinnitas Brexiti läbirääkimiste läbipaistvuse juhtpõhimõtted. Need põhimõtted hõlbustavad tulemuslikku üldsuse kontrolli eelseisvate pretsedenditute läbirääkimiste üle.

Kõik ELi läbirääkija (komisjoni) läbirääkimisdokumendid, mida jagatakse nõukogu, Euroopa Parlamendi või Ühendkuningriigiga, tehakse ELi õiguse piires üldsusele kättesaadavaks.

Eeskirju läbipaistvuse ja üldsuse dokumentidele juurdepääsu kohta kohaldatakse kõikide dokumentide suhtes, mis on koostatud Brexiti läbirääkimiste kontekstis.

3. mai

Euroopa Komisjon esitab soovituse läbirääkimisjuhiste kavandi kohta

Komisjon esitas nõukogule (COREPERi tasandil) soovituse Brexiti üle peetavaid läbirääkimisi käsitleva nõukogu otsuse kohta. Soovitus sisaldab läbirääkimisjuhiste kavandit (üksikasjalik mandaat komisjonile).

Üldasjade nõukogu peaks 22. mail 2017 kõnealusele soovitusele tuginedes andma loa läbirääkimiste alustamiseks, nimetama komisjoni ELi läbirääkijaks ja läbirääkimisjuhised vastu võtma.

29. aprill

Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) erakorraline kohtumine

ELi 27 liikmesriigi juhid kohtusid 29. aprillil esimesel tippkohtumisel, mis peeti pärast seda, kui Ühendkuningriik esitas ELi lepingu artikli 50 kohase ametliku teate. Juhid võtsid ühehäälselt vastu eelseisvate Brexiti-teemaliste kõneluste suunised. Nendes määratakse kindlaks läbirääkimiste raamistik ning kehtestatakse ELi üldised seisukohad ja põhimõtted.

27. aprill

Üldasjade nõukogu (artikkel 50)

EL 27 vormis kohtuv nõukogu viis lõpule ettevalmistused Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) 29. aprilli 2017. aasta erakorraliseks kohtumiseks, arutades Brexiti üle peetavate läbirääkimiste suuniste kavandit.

6. aprill

Eesistuja Donald Tusk kohtub Londonis Ühendkuningriigi peaministri Theresa Mayga

Euroopa Ülemkogu eesistuja kohtus Ühendkuningriigi peaministriga nädal aega pärast artikli 50 kohast ametlikku teavitust.

„Kohtumine Theresa Mayga, et tagada Brexiti kõneluste hea algus. Leppisime kokku, et peame kogu protsessi jooksul regulaarselt sidet.“

Eesistuja Donald Tusk

31. märts

Juhtidele saadeti läbirääkimissuuniste kavand

Suuniste kavand esitati 31. märtsil 2017. Eesistuja Tusk tutvustas ettepaneku põhielemente samal päeval Maltal antud pressikonverentsil.

„EL27 ei võta karistavat hoiakut. Brexit ise on juba piisav karistus. Pärast enam kui 40 aastat koostegutsemist võlgneme me üksteisele selle, et muuta see lahkuminek nii valutuks kui võimalik.“

Eesistuja Donald Tusk 

Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) koguneb 29. aprillil 2017 erakorralisel kohtumisel EL27 formaadis, et leppida kokku suuniste lõpptekstis.

29. märts

Ühendkuningriik esitab artikli 50 kohase ametliku teate EList lahkumiseks

Ühendkuningriik teatas Euroopa Ülemkogule ametlikult oma kavatsusest lahkuda Euroopa Liidust.

Euroopa Ülemkogu võttis vastu Ühendkuningriigi teate kohta vastu avalduse.

Meil on Ühendkuningriigi liidust lahkumise pärast kahju, kuid oleme nüüd valmis protsessiks, mis tuleb ette võtta. (...) Läbirääkimiste käigus tegutseb liit ühtse tervikuna ja seisab oma huvide eest. Meie esmaseks prioriteediks on vähendada võimalikult palju ebakindlust, mis tuleb Ühendkuningriigi otsusest meie kodanike, ettevõtete ja liikmesriikide jaoks.

Euroopa Ülemkogu, 29. märts 2017

21. märts

Eesistuja Tusk kutsub 29. aprilliks 2017 kokku Euroopa Ülemkogu Brexiti teemalise kohtumise

Erakorraliselt EL 27 vormis kohtuv Euroopa Ülemkogu võtab vastu suunised Brexiti üle peetavateks kõnelusteks. „Me peame tegema kõik, mis meie võimuses, et muuta see lahkumise protsess ELi jaoks võimalikult valutuks,“ ütles eesistuja Tusk.

Eesistuja Tusk kutsus ülemkogu kohtumise kokku vastusena Londonis välja kuulutatud kavatsusele käivitada 29. märtsil 2017 artikli 50 kohaldamine.

2016

15. detsember

Läbirääkimiste kord

Infograafik – Brexiti protsess

Infograafik – Brexiti protsess

27 juhti leppisid 2016. aasta detsembris toimunud mitteametlikul kohtumisel kokku järgmises menetluses eelseisvate Brexiti kõneluste jaoks:

 1. Ühendkuningriik võtab kasutusele artikli 50, teavitades Euroopa Ülemkogu oma kavatsusest lahkuda.
 2. ELi 27 liikmesriigi juhid võtavad läbirääkimiste jaoks vastu suunised, sealhulgas põhimõtted ja üldised seisukohad. Nimetatud suuniseid ajakohastatakse vajaduse korral läbirääkimiste käigus.
 3. Pärast komisjonilt soovituse saamist annab üldasjade nõukogu loa läbirääkimiste avamiseks.
 4. Nõukogu võtab vastu läbirääkimisjuhised sisu ja üksikasjaliku institutsionaalse korra kohta. Neid juhiseid võidakse kogu läbirääkimiste kestuse ajal muuta ja täiendada.
 5. Nõukogu nimetab liidu läbirääkijaks komisjoni, kes peab 27 liikmesriigi nimel läbirääkimisi. Komisjon nimetas pealäbirääkijaks Michel Barnier’. Komisjon annab kogu läbirääkimisprotsessi vältel teavet juhtidele ja nõukogule ning teavitab hoolikalt ja korrapäraselt ka Euroopa Parlamenti.
 6. Nõukogu ja selle ettevalmistavad organid tagavad, et läbirääkimised peetakse kooskõlas ELi 27 liikmesriigi poolt antud suunistega. Nõukogu annab komisjonile juhiseid.

„Me leppisime kokku korralduslikus struktuuris, kus poliitiline kontroll protsessi üle on Euroopa Ülemkogul ning liidu läbirääkijaks on komisjon,“ ütles eesistuja Tusk pärast kohtumist.

15. detsember

ELi 27 riigipea ja valitsusjuhi mitteametlik kohtumine

27 liikmesriigi juhid ning Euroopa Ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president tegid avalduse, milles teatasid, et nad on valmis alustama Ühendkuningriigiga läbirääkimisi kohe, kui Ühendkuningriik on neid artikli 50 alusel teavitanud.

„Me tervitame Ühendkuningriigi kavatsust teha seda enne 2017. aasta märtsi lõppu, et saaksime alustada Ühendkuningriigi lahkumisest tuleneva ebakindluse lahendamist,“ märkisid nad oma avalduses.

Nad kordasid samuti pühendumust 2016. aasta juunis kokkulepitud põhimõtetele, sealhulgas:

 • ilma teavitamiseta ei ole ka läbirääkimisi
 • õiguste ja kohustuste tasakaal
 • juurdepääs Euroopa ühtsele turule eeldab ELi nelja vabaduse tunnustamist

29. november

Donald Tuski vastus Ühendkuningriigi parlamendisaadikutele, kes väljendasid muret ELi ja Ühendkuningriigi kodanike staatuse pärast

Eesistuja Donald Tusk vastas Ühendkuningriigi parlamendisaadikutele, kes väljendasid muret seoses Ühendkuningriigis elavate ja töötavate ELi kodanike ning Euroopas elavate ja töötavate Ühendkuningriigi kodanike staatusega.

„Kutsusite oma kirjas mind üles „lahendama selle küsimuse lõplikult ära“ Euroopa Ülemkogu detsembrikuisel kohtumisel. Tegelikkuses tähendab see, et läbirääkimised peaksid algama juba detsembris. EL on valmis seda tegema, kuid see saab toimuda vaid juhul, kui algatatakse Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohane menetlus. [...] artikli 50 kohase menetluse algatamise otsuse saab teha vaid Ühendkuningriik, mida me täielikult austame.

Nii nagu teiegi, soovin ma vältida olukorda, kus kodanikest saab läbirääkimisprotsessis „vahetuskaup“. Et seda ei juhtuks, on meil vaja täpseid ja terviklikke lahendusi, mis vastupidiselt kaunitele sõnadele annavad kodanikele tõelise kindlustunde.“

13. oktoober

„Kas karm Brexit või Brexiti ärajäämine,“ ütles Donald Tusk

„Ainus tõeline alternatiiv nn karmile Brexitile on Brexiti ärajäämine. Kuigi täna keegi vaevalt usub selle võimalikkusesse,“ lausus Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk oma kõnes, mille ta pidas Euroopa Poliitika Keskuses Brüsselis.

Ta ütles, et peamine ülesanne Ühendkuningriigi liidust lahkumise üle peetavates läbirääkimistes saab olema kaitsta ELi ja selle27 liikmesriigi huve. Ta rõhutas ühtlasi seda, et juurdepääs Euroopa ühtsele turule eeldab ELi nelja vabaduse – inimeste, kaupade, kapitali ja teenuste vaba liikumine – tunnistamist.

2. oktoober

Ühendkuningriigi peaminister Theresa May teatas 2. oktoobril Birminghamis peetud konverentsil, et Ühendkuningriik alustab ametlikke läbirääkimisi liidust väljaastumiseks hiljemalt 2017. aasta märtsi lõpus.

Eesistuja Donald Tusk reageeris sellele avaldusele kohe heakskiitvalt. „See toob oodatud selgust seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumise kõneluste algusega. Pärast seda, kui artikkel 50 on kasutusele võetud, alustab EL 27 kõnelusi, et kaitsta oma huve,“ postitas Tusk oma Twitteri kontol.

8. september

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk külastas Londonit, et vahetada mõtteid Ühendkuningriigi peaministri Theresa Mayga.

„Ütlesin peaminister Mayle, et olen veendunud selles, et igaühe parimates huvides on alustada läbirääkimisi peatselt, et vähendada ebakindlust ja teha sellele lõpp,“ lausus ta kohtumise järel.

29. juuni

ELi 27 riigipea ja valitsusjuhi mitteametlik kohtumine

„Me oleme kindlalt otsustanud jääda ühtseks ja töötada ELi raamistikus, et tulla toime 21. sajandi väljakutsetega ning leida lahendusi meie riikide ja rahvaste huvides,“ ütlesid 27 juhti oma ühisavalduses pärast mitteametlikku kohtumist 29. juunil. Nad kutsusid samuti Ühendkuningriigi valitsust üles teavitama Euroopa Ülemkogu võimalikult kiiresti oma kavatsusest astuda liidust välja.

27 juhti kohtuvad uuesti 2016. aasta septembris, et jätkata kõnelusi ELi tuleviku teemal.

28. juuni

Euroopa Ülemkogu, 28. juuni 2016

Euroopa Ülemkogu keskendus Ühendkuningriigi referendumi tulemustele. Peaminister David Cameron andis ülevaate referendumijärgsest olukorrast Ühendkuningriigis. Sellele järgnes esimene arvamuste vahetus.

„ELi juhid mõistavad, et praegu on vaja anda aega olukorra rahunemiseks. Ent nad ootavad samuti, et Ühendkuningriigi valitsus täpsustaks oma kavatsused võimalikult kiiresti,“ lausus eesistuja Tusk pärast kohtumist toimunud pressikonverentsil.

24. juuni

Eesistuja Donald Tuski pressiavaldus Ühendkuningriigi referendumi tulemuse puhul

„Me oleme selleks negatiivseks stsenaariumiks valmistunud. Mingit õiguslikku vaakumit ei teki,“ ütles eesistuja Donald Tusk pärast Ühendkuningriigi referendumi tulemuste teatavaks tegemist.

24. juuni

ELi juhtide ja eesistujariik Madalmaade ühisavaldus Ühendkuningriigi referendumi tulemuse kohta

„Britid on vabalt ja demokraatlikult väljendanud oma soovi Euroopa Liidust lahkuda. Meil on sellest kahju, kuid me austame seda otsust,“ ütlesid eesistuja Tusk, president Juncker, president Schulz ja Madalmaade peaminister Rutte oma ühisavalduses.

„Kokkulepitu kohaselt ei jõustu nüüd Euroopa Ülemkogu 18.–19. veebruari 2016. aasta kohtumisel saavutatud „Uus kokkulepe Ühendkuningriigi jaoks Euroopa Liidus“ ning see lakkab eksisteerimast. Uusi läbirääkimisi ei tule,“ lisasid nad.

23. juuni

Ühendkuningriigi referendum

23. juunil 2016 hääletasid Ühendkuningriigi kodanikud Euroopa Liidust lahkumise poolt. Hääletamine järgnes pingelistele läbirääkimistele kokkuleppe üle, mis tugevdaks Ühendkuningriigi eristaatust ELis.