Peamised eesmärgid:

  • aidata kaasa lähenemise ja stabiilsuse tagamisele ELis 
  • aidata kaasa riigi rahanduse usaldusväärsuse tagamisele
  • soodustada majanduskasvu 
  • vältida ülemäärast makromajanduslikku tasakaalustamatust ELis
  • rakendada strateegiat „Euroopa 2020”

Euroopa poolaasta on majandus- ja eelarvepoliitika koordineerimise tsükkel ELis. See on osa Euroopa Liidu majanduse juhtimise raamistikust.

Selle keskmes on 6-kuuline ajavahemik iga aasta alguses, millest tuleneb ka nimetus „poolaasta”.

Euroopa poolaasta jooksul viivad liikmesriigid oma eelarve- ja majanduspoliitika kooskõlla ELi tasandil kokku lepitud eesmärkide ja eeskirjadega. 

Milliseid poliitikavaldkondi Euroopa poolaasta raames koordineeritakse?

Euroopa poolaasta hõlmab 3 majanduspoliitika koordineerimise suunda:

  • struktuurireformid, keskendudes majanduskasvu ja tööhõive edendamisele kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020”
  • eelarvepoliitika, eesmärgiga tagada riigi rahanduse jätkusuutlikkus kooskõlas stabiilsuse ja kasvu paktiga
  • ülemäärase makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamine

Milleks Euroopa poolaasta välja töötati?

Hiljutine majanduskriis tõestas vajadust tugevama majanduse juhtimise ja ELi liikmesriikide poliitika parema koordineerimise järele.

Liidus, kus riikide majandused on tugevalt integreeritud, saab tõhustatud poliitika koordineerimise abil vältida kõrvalekaldeid ning aidata kaasa lähenemise ja stabiilsuse tagamisele ELis tervikuna ja selle liikmesriikides.

2010. aastani kehtinud majanduspoliitika koordineerimise menetlusi viidi läbi üksteisest sõltumatult.

Seetõttu pidasid liikmesriigid vajalikuks kõnealused menetlused sünkroniseerida, et protsessi sujundada ning paremini kooskõlastada riiklikke eelarve-, majanduskasvu- ja tööhõivepoliitika valdkonna eesmärke, võttes seejuures arvesse ka neid eesmärke, mida nad on endale ELi tasandil seadnud.

Lisaks oli vaja laiendada järelevalvet ja koordineerimist laiematele makromajanduspoliitika valdkondadele.

Eespool nimetatud põhjustel ja osana ELi majanduse juhtimise üldisemast reformist otsustas Euroopa Ülemkogu 2010. aastal kehtestada Euroopa poolaasta. Selle protsessi õiguslik alus on majanduse juhtimise pakett, mis koosneb 6 seadusandlikust aktist, millega reformiti stabiilsuse ja kasvu pakti. Euroopa poolaasta esimene tsükkel toimus 2011. aastal.