Terrorism ähvardab meie julgeolekut, meie demokraatliku ühiskonna väärtusi ning Euroopa kodanike õigusi ja vabadusi.

Võitlus terrorismi vastu on ELi ja selle liikmesriikide ning rahvusvaheliste partnerite üks tähtsamaid prioriteete.

142ebaõnnestunud, ära hoitud või toime pandud terrorirünnakut 2016. aastal
1002terrorikuritegudega seoses vahistatud inimest 2016. aastal

ELi terroristiloetelu

EL koostas 11. septembri 2001. aasta terrorirünnakute järel loetelu terroriaktides osalevatest isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

Reageerimine välisvõitlejate probleemile

EL võttis välisvõitlejate probleemi lahendamiseks vastu tervikliku lähenemisviisi.

Selles valdkonnas on hiljuti võetud järgmised meetmed:

 • tugevdatud õigusnormid terrorismi uute vormide vältimiseks
 • tugevdatud kontroll välispiiridel
 • parem kontroll tulirelvade üle
 • sihtotstarbelise üksuse loomine terroristliku propaganda internetis levitamise takistamiseks

Terrorismivastase võitluse koordinaator

Gilles de Kerchove on olnud ELi terrorismivastase võitluse koordinaator alates 2007. aastast.

Tema ülesanded on järgmised:

 • terrorismivastase võitlusega seotud töö koordineerimine ELi nõukogus
 • ELi terrorismivastase strateegia rakendamise jälgimine
 • ELi aktiivse rolli tagamine terrorismivastases võitluses

ELi terrorismivastane strateegia

Nõukogu võttis 2005. aastal vastu ELi terrorismivastase strateegia, et võidelda terrorismiga maailmas ja muuta Euroopa turvalisemaks.

Strateegia põhineb neljal sambal:

 • ennetamine
 • kaitse
 • jälitamine
 • reageerimine

Võitlus rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu

Nõukogu ja Euroopa Parlament võtsid 2015. aasta mais vastu uued reeglid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks.

Euroopa Komisjon esitas 2016. juulis ettepaneku olemasolevate reeglite muutmiseks, et tugevdada veelgi võitlust terrorismi rahastamise vastu. Nõukogu ja Euroopa Parlament vaatavad seda ettepanekut praegu läbi.

Broneeringuinfo

Nõukogu võttis 21. aprillil 2016 vastu direktiivi broneeringuinfo kasutamise ühtlustamiseks ELis.

Direktiivis nähakse ette, et broneeringuinfot võib kasutada ainult terrorikuritegude ja raskete kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks.