Bratislava deklaratsioon ja tegevuskava

Euroopa Ülemkogu

Bratislava deklaratsioon

Kohtume täna Bratislavas meie Euroopa projekti jaoks kriitilisel ajal. 27 liikmesriigi Bratislava tippkohtumine on pühendatud Euroopa Liidu praeguse seisu üheskoos määratlemisele ning meie ühise tuleviku arutamisele. Leppisime kõik kokku järgmistes üldpõhimõtetes.

Ehkki üks riik on otsustanud liidust lahkuda, jääb EL meie ülejäänute jaoks hädavajalikuks. Meie kontinendil toimunud sõdade ja sügavate lõhestumiste järel kindlustas EL rahu ja demokraatia ning võimaldas meie riikidel õitseda. Paljud muud riigid ja piirkonnad üksnes püüavad jõuda selliste saavutusteni. Tuginedes sellele ühisele ajaloole, oleme kindlalt otsustanud saavutada 27 liikmesriigist koosneva ELi edukuse.

EL ei ole täiuslik, ent see on parim vahend, mis meil on meie ees seisvate uute väljakutsetega tegelemiseks. Me vajame ELi mitte üksnes rahu ja demokraatia tagamiseks, vaid ka meie rahvaste julgeoleku jaoks. Me vajame ELi, et rahuldada paremini nende vajadusi ja soove elada, õppida, töötada, liikuda ja edeneda vabalt kogu meie kontinendil ning saada kasu Euroopa rikkast kultuuripärandist.

Me peame parandama oma suhtlust üksteisega – liikmesriikide vahel, ELi institutsioonidega, ent eelkõige meie kodanikega. Meie otsused peavad olema selgemad. Kõnelema selgelt ja ausalt. Keskenduma kodanike ootustele ja julgema vaidlustada äärmuslike või populistlike jõudude lihtsustatud lahendusi.

Võtsime Bratislavas kohustuse pakkuda meie kodanikele tulevastel kuudel visiooni atraktiivsest EList, mida nad saavad usaldada ja toetada. Oleme kindlad, et meil on olemas tahe ja võime, et seda saavutada.

Tervitasime komisjoni presidendi kõnet liidu olukorrast. Pidasime laiapõhjalise arutelu tulevaste kuude prioriteetide teemal. Selle põhjal esitasid Euroopa Ülemkogu eesistuja, nõukogu eesistuja ja komisjon järgmise tööprogrammi („Bratislava tegevuskava“):

Bratislava tegevuskava

I. Üldine määrang ja eesmärk

 • Kindel otsus saavutada 27 liikmesriigist koosneva ELi edukus
 • Meie ees seisab palju ühiseid väljakutseid: kontrolli tajutava puudumise pärast muret tundvad inimesed ning rände, terrorismi ning majandusliku ja sotsiaalse ebakindlusega seotud hirmud. Vajadus lahendada need küsimused prioriteedina tulevastel kuudel
 • Üheskoos töötaval EL 27-l on olemas vahendid nende väljakutsete lahendamiseks. Oleme kindlalt otsustanud leida ühised lahendused ka küsimustele, milles oleme eriarvamusel; siin ja praegu on prioriteediks näidata üles ühtsust ning tagada poliitiline kontroll arengute üle, et ehitada üles meie ühist tulevikku.
 • Vajadus väljendada selgelt, mida EL saab teha ning mida liikmesriigid peavad tegema selle kindlustamiseks, et me saame oma lubadused täita

II. Ränne ja välispiirid

Eesmärk

 • Mitte lasta eelmisel aastal kogetud kontrollimatutel rändevoogudel taas tekkida ning vähendada veelgi ebaseaduslike migrantide arvu
 • Tagada meie välispiiride täielik kontroll ning pöörduda tagasi Schengeni juurde
 • Laiendada ELi konsensust pikaajalise rändepoliitika küsimuses ning kohaldada vastutuse ja solidaarsuse põhimõtteid

Konkreetsed meetmed

a) Täielik pühendumine ELi-Türgi avalduse rakendamisele ning Lääne-Balkani riikide toetamise jätkamine

b) Mitme liikmesriigi täna võetud kohustus pakkuda viivitamata abi Bulgaaria ja Türgi vahelise piiri kaitse tugevdamiseks ning kõige suurema surve all olevate riikide toetamise jätkamine

c) Luua enne aasta lõppu Euroopa piiri- ja rannikuvalve täielik kiirreageerimisvõime, mis kajastub nüüd ka allkirjastatud õigusaktis

d) Euroopa Ülemkogu detsembri kohtumisel tuleb hinnata rändekokkuleppeid, mis on sõlmitud koostööks ja dialoogiks kolmandate riikidega selleks, et vähendada ebaseadusliku rände voogusid ja suurendada tagasisaatmiste määra

e) Töö jätkamine, et laiendada ELi konsensust pikaajalise rändepoliitika osas, sealhulgas selles, kuidas kohaldada tulevikus vastutuse ja solidaarsuse põhimõtteid

III. Sise- ja -välisjulgeolek

Sisejulgeolek

Eesmärk

 • Teha kõik mis vaja, et toetada liikmesriike sisejulgeoleku tagamisel ja terrorismi vastu võitlemisel

Konkreetsed meetmed

a) Intensiivistatud koostöö ja teabevahetus liikmesriikide julgeolekuteenistuste vahel

b) Selliste meetmete vastuvõtmine, mida on vaja selle tagamiseks, et kõiki isikuid, sealhulgas ELi liikmesriikide kodanikke kontrollitakse liidu välispiiride ületamisel asjakohastes andmebaasides, mis peavad olema omavahel ühendatud

c) Alustada reisiteabe ja reisiloa süsteemi (ETIAS) loomist, mis võimaldaks teha eelkontrolli ning vajaduse korral keelata viisanõudest vabastatud reisijate sisenemine

d) Süstemaatiline radikaliseerumise vastane tegevus, sealhulgas kasutades põhjendatud juhul väljasaatmisi ja sisenemiskeeldusid, samuti ELi toetus liikmesriikide ennetusmeetmetele

Välisjulgeolek ja kaitse

Eesmärk

 • Probleemiderohkes geopoliitilises olukorras tugevdada ELi koostööd välisjulgeoleku ja kaitse alal

Konkreetsed meetmed

a) Euroopa Ülemkogu detsembri kohtumisel tuleks teha otsus konkreetse julgeolekut ja kaitset käsitleva rakenduskava kohta ning selle kohta, kuidas kasutada paremini ära aluslepinguid, eelkõige võimete osas

b) Alustada viivitamata NATOga vastu võetud ühisdeklaratsiooni rakendamist

IV. Majanduslik ja sotsiaalne areng, noored

Eesmärk

 • Luua kõigi jaoks paljutõotav majanduslik tulevik, kaitsta meie eluviisi ning pakkuda noortele paremaid võimalusi

Konkreetsed meetmed

a) Detsembris: otsus Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevuse pikendamise kohta, tulenevalt hindamisest

b) Euroopa Ülemkogu 2017. aasta kevadine kohtumine: erinevate ühtse turu strateegiate (sh digitaalne ühtne turg, kapitaliturgude liit, energialiit) tulemuste läbivaatamine

c) Euroopa Ülemkogu oktoobri kohtumisel tuleks arutada, kuidas tagada jõuline kaubanduspoliitika, mis lõikab kasu avatud turgudest, võttes samal ajal arvesse kodanike muresid

d) Detsembris: otsused, mis käsitlevad ELi toetust liikmesriikidele noorte töötusega võitlemiseks ja ELi noortele suunatud täiendatud programme

V. Edasine tegevus

 • Lubaduste täitmine: tugevdada tehtud otsuste rakendamise läbivaatamise mehhanismi. Liikmesriikide ja institutsioonide lojaalne koostöö ja suhtlus
 • Bratislava on selle protsessi algus. Euroopa Ülemkogu tulevastel mitteametlikel kohtumistel on võimalik näha ette konkreetseid järelmeetmeid siin mainitud teemadele. 27 liikmesriigi juhid kohtuvad mitteametlikult 2017. aasta alguses Vallettas. 2017. aasta märtsis toimub Roomas riigipeade kohtumine Rooma lepingute 60. aastapäeva tähistamiseks ning kohtumist kasutatakse ka Bratislavas alustatud protsessi lõpuleviimiseks, samuti seatakse suunised meie ühise tuleviku jaoks.