Euroalaga ühinemiseks peavad ELi liikmesriigid täitma nn lähenemiskriteeriume. Need on 1992. aastal Maastrichti lepinguga kokku lepitud majanduslikud ja õiguslikud tingimused ning neid tuntakse ka Maastrichti kriteeriumitena. 

Lõpliku otsuse ELi riigi ühinemise kohta euroalaga teeb ELi Nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist.  

Kõik ELi liikmesriigid on kohustunud võtma euro kasutusele, välja arvatud Taani ja Ühendkuningriik, kellele on ELi aluslepingutes ette nähtud võimalus kasutada nn loobumisklauslit, mis vabastab nad euro kasutuselevõtmise kohustusest. Need 2 riiki võivad sellele vaatamata esitada taotluse saada euroala liikmeks, kui nad peaksid nii otsustama.

Praegu kuulub euroalasse 19 liikmesriiki: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia ja Soome.

Kõige olulisemad faktid euro kohta

  • euro on praegu 19 liikmesriigi vääring ning seda kasutab umbes 337,5 miljonit ELi kodanikku
  • euro võeti arvestusvääringuna kasutusele 11 liikmesriigis 1. jaanuaril 1999
  • euro pangatähed ja mündid lasti ringlusse 1. jaanuaril 2002