EL teeb tööd tööjõu õiglase liikuvuse parandamiseks Euroopas, eemaldades liikuvust tõkestavad takistused.

EL toetab liikuvust, aidates tööotsijatel ja tööandjatel Euroopas asukohast olenemata üksteist üles leida. Samuti on ELi eesmärk tagada, et ELi liikuvate töötajate õigusi ei rikuta, ja aidata koordineerida võitlust deklareerimata töö vastu.

Tööjõu liikuvus ELis

  • 6,9 miljonit ELi kodanikku elab ja töötab välismaal mõnes teises ELi riigis
  • ELis on üle 1,1 miljoni piiriülese töötaja või piirialatöötaja, st ELi kodaniku, kes elavad ühes ELi riigis ja töötavad teises

Poliitika ulatus

1. Euroopa avalike tööturuasutuste võrgustiku EURES reform

Reformi eesmärk on suurendada EURESe internetiportaalis kättesaadavaks tehtud töökohtade arvu ja muuta nende leidmine lihtsamaks. Samuti soovitakse parandada abi andmist töö otsimisel ja töölevõtmisel kogu Euroopas ning tagada tööandjate ja tööotsijate parim sobivus.

Pärast Euroopa Parlamendiga kokkuleppe saavutamist kiitis alaliste esindajate komitee 2. detsembril 2015 heaks uued õigusnormid.

2. Deklareerimata töö vastase Euroopa platvormi loomine

Ühendades komisjoni ja deklareerimata töö vastu võitlevad ELi riikide ametiasutused, võimaldab uus platvorm vahetada teavet ja parimaid tavasid. Edaspidi hakkab platvorm edendama erinevatest riikidest pärit töötajate koolitamist ja ühiseid piiriüleseid kontrolle.

Platvormi loomist käsitlev otsus avaldati Euroopa Liidu Teatajas 11. märtsil 2016. Platvorm käivitati ametlikult 2016. aasta maikuus.

3. Töötajate lähetamist käsitlevate ELi õigusnormide tõhusam jõustamine

Töötajate lähetamist käsitleva õigusakti jõustamise direktiiviga soovitakse oluliselt parandada lähetatud töötajate õigusi, lihtsustada teenuste piiriülest osutamist ja võidelda sotsiaalse dumpinguga. Direktiivi eesmärk on parandada olemasolevate õigusnormide kohaldamist ilma neid muutmata.

Nõukogu võttis direktiivi vastu 13. mail 2014. Pärast vastuvõtmist direktiiv jõustus. Liikmesriikidel on nüüd direktiivi sätete riigisisesesse õigusesse ülevõtmiseks aega kuni 18. juunini 2016.