22. juunil kinnitasid ELi 27 liikmesriigi juhid Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) kohtumise raames korra praegu Ühendkuningriigis asuvate ELi ametite – Euroopa Ravimiamet (EMA) ja Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) – mujale üleviimiseks.

Infograafik – Brexit – Ühendkuningriigis asuvate ELi ametite mujale üleviimine

Infograafik – kahe praegu Ühendkuningriigis asuva ELi ameti üleviimine

Kuidas üleviimine toimub?

Menetlus koosneb järgmistest osadest:

 1. liikmesriigid esitavad pakkumised saada ühe või mõlema ameti asukohariigiks 31. juuliks 2017
 2. komisjon hindab pakkumisi kokkulepitud kriteeriumide põhjal, tulemused avaldati 30. septembril 2017
 3. üldasjade nõukogu (artikkel 50) peab komisjoni hinnangul põhineva poliitilise arutelu 17. oktoobri 2017. aasta istungil
 4. 27 liikmesriiki teevad otsuse hääletamise teel üldasjade nõukogu (artikkel 50) 20. novembri 2017. aasta istungil

1. Ametitele uue asukoha leidmiseks tehtud pakkumised

Euroopa Pangandusjärelevalve uue asukoha suhtes on tehtud 8 pakkumist ning Euroopa Ravimiameti suhtes 19 pakkumist.

2. Hindamiskriteeriumid

27 ELi juhti leppisid 22. juunil kokku 6 kriteeriumis:

 • Ühendkuningriigi EList lahkumise järgselt peab olema tagatud ameti toimimine
 • asukoha juurdepääsetavus
 • kooli olemasolu ameti töötajate lastele
 • juurdepääs tööturule ja tervishoiuteenuste kättesaadavus töötajate lastele ja abikaasadele
 • toimepidevus
 • geograafiline tasakaal

Euroopa Komisjon avaldas 30. septembril pakkumistele antud hinnangu, mis põhineb EL27 poolt kokku lepitud kuuel kriteeriumil.

Millised ELi ametid praegu Ühendkuningriigis asuvad?

Ühendkuningriigis tegutseb kaks Euroopa Liidu ametit. Mõlema asukoht on London.

Euroopa Ravimiamet (EMA)

1995. aastal asutatud Euroopa Ravimiamet (EMA) vastutab ELis ravimite teadusliku hindamise, järelevalve ja ohutuse jälgimise eest.

EMA on äärmiselt oluline amet ELi ühtse ravimituru toimimise tagamiseks.

Konkreetsemalt on EMA peamised ülesanded järgmised:

 • hõlbustada ravimite väljatöötamist ja juurdepääsu nendele
 • hinnata müügiloataotlusi
 • jälgida ravimite ohutust kogu nende olelusringi vältel
 • teavitada tervishoiutöötajaid ja patsiente

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) teeb tööd selle nimel, et tagada tulemuslik ja ühtne usaldatavusnõuete kohane reguleerimine ja järelevalve kogu Euroopa pangandussektoris. Ameti üldised eesmärgid on järgmised:

 • säilitada ELi finantsstabiilsus
 • kaitsta pangandussektori terviklikkust, tõhusust ja nõuetekohast toimimist

EBA põhiülesanne on anda panus pangandussektoris Euroopa ühtsete eeskirjade loomisesse.

Ühtsete eeskirjade eesmärk on kehtestada kogu ELis finantseerimisasutustele ühtsed usaldatavusnõuded. Sellega soovitakse luua võrdsed võimalused ja tagada hoiustajatele, investoritele ja tarbijatele kõrge kaitsetase.

Samuti on EBA ülesanne hinnata ELi pangandussektori riske ja nõrku kohti, eelkõige korrapäraste riskihindamisaruannete ja üleeuroopaliste stressitestide kaudu.