Liigu sisule
E-posti tellimus

ELi ametid viiakse Londonist Amsterdami ja Pariisi

Kaks praegu Ühendkuningriigis asuvat ametit tuleb viia teise asukohta seoses Ühendkuningriigi EList väljaastumisega. EL27 juhid kinnitasid 22. juunil 2017 Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) kohtumisel erimenetluse ametite asukoha muutmiseks.

27 liikmesriiki teevad otsuse hääletamise teel

EL27 ministrid hääletasid Ühendkuningriigis asuvate ELi ametite mujale üleviimise üle 20. novembril 2017 toimunud üldasjade nõukogu (artikkel 50) istungil. Euroopa Ravimiameti uus väljavalitud asukoht on Amsterdam, Madalmaad, ja Euroopa Pangandusjärelevalve asukoht Pariis, Prantsusmaa.

Infograafik – Brexit – Ühendkuningriigis asuvate ELi ametite mujale üleviimine

Infograafik – kahe praegu Ühendkuningriigis asuva ELi ameti üleviimine Vaata infograafikut

Infograafik – ELi ametite ümberpaigutamine

ELi ametite ümberpaigutamine Vaata infograafikut

Millised olid üleviimismenetluse etapid?

Menetlus koosnes järgmistest osadest:

 1. liikmesriigid esitasid pakkumised saada ühe või mõlema ameti asukohariigiks 31. juuliks 2017
 2. komisjon hindas pakkumisi kokkulepitud kriteeriumide põhjal, hinnang avaldati 30. septembril 2017
 3. üldasjade nõukogu (artikkel 50) pidas komisjoni hinnangul põhineva poliitilise arutelu 17. oktoobri 2017. aasta istungil
 4. 27 liikmesriiki tegid otsuse hääletamise teel üldasjade nõukogu (artikkel 50) 20. novembri 2017. aasta istungil

1. Pakkumised ametitele uue asukoha leidmiseks

Euroopa Pangandusjärelevalve uue asukoha suhtes tehti 8 pakkumist ning Euroopa Ravimiameti suhtes 19 pakkumist.

2. Hindamiskriteeriumid

27 ELi juhti leppisid 22. juunil kokku 6 kriteeriumis:

 • Ühendkuningriigi EList lahkumise järel peab olema tagatud ameti toimimine
 • asukoha juurdepääsetavus
 • koolide olemasolu ameti töötajate lastele
 • juurdepääs tööturule ja tervishoiuteenuste kättesaadavus töötajate lastele ja abikaasadele
 • toimepidevus
 • geograafiline tasakaal

Euroopa Komisjon avaldas 30. septembril pakkumistele antud hinnangu, mis põhineb EL27 poolt kokku lepitud 6 kriteeriumil.

3. Poliitiline arutelu

EL27 ministrid pidasid üldasjade nõukogu (artikkel 50) istungil poliitilise arutelu kahe ELi ameti mujale üleviimise teemal.

Millised ELi ametid praegu Ühendkuningriigis asuvad?

Ühendkuningriigis tegutseb kaks Euroopa Liidu ametit. Mõlema asukoht on London.

Euroopa Ravimiamet (EMA)

1995. aastal asutatud Euroopa Ravimiamet (EMA) vastutab ELis ravimite teadusliku hindamise, järelevalve ja ohutuse jälgimise eest.

EMA on äärmiselt oluline amet ELi ühtse ravimituru toimimise tagamiseks.

Konkreetsemalt on EMA peamised ülesanded:

 • hõlbustada ravimite väljatöötamist ja juurdepääsu nendele
 • hinnata müügiloataotlusi
 • jälgida ravimite ohutust kogu nende olelusringi vältel
 • teavitada tervishoiutöötajaid ja patsiente

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) teeb tööd selle nimel, et tagada tulemuslik ja ühtne usaldatavusnõuete kohane reguleerimine ja järelevalve kogu Euroopa pangandussektoris. EBA üldised eesmärgid on:

 • säilitada ELis finantsstabiilsus
 • kaitsta pangandussektori terviklikkust, tõhusust ja nõuetekohast toimimist

EBA põhiülesanne on anda panus pangandussektoris Euroopa ühtsete eeskirjade loomisesse.

Ühtsete eeskirjade eesmärk on kehtestada kogu ELis finantseerimisasutustele ühtsed usaldatavusnõuded. Sellega soovitakse luua võrdsed võimalused ning tagada hoiustajatele, investoritele ja tarbijatele kõrge kaitsetase.

Samuti on EBA ülesanne hinnata ELi pangandussektori riske ja nõrku kohti, eelkõige korrapäraste riskihindamisaruannete ja üleeuroopaliste stressitestide kaudu.