EL soodustab noorte tööhõivet erinevate meetmete võtmisega, näiteks aidates alla 25aastastel noortel õppima asuda ning praktika- ja töökohti leida.

Noorte töötus ELi 28 liikmesriigis: faktid ja arvud, aprill 2017

 • 2017. aasta veebruaris oli ELis 3,9 miljonit töötut noort (alla 25aastased)
 • võrreldes 2016. aasta veebruariga oli töötute noorte arv ELis vähenenud 475 000 inimese võrra
 • 2017. aasta veebruaris oli ELis noorte töötuse määr 17,3% võrreldes 19,3%-ga 2016. aasta veebruaris
 • noorte töötuse määrad on ELi liikmesriikides väga erinevad: alates 6,6%-st Saksamaal kuni peaaegu 45,2%-ni Kreekas, 41,5%-ni Hispaanias ja 35,2%-ni Itaalias

Allikas: Eurostat

4 noorte tööhõive edendamise meedet

 • noortegarantii kavad: aidata tagada, et kõik alla 25aastased noored saavad 4 kuu jooksul pärast haridussüsteemist lahkumist või töötuks jäämist kvaliteetse töö-, haridustee jätkamise, õpipoisiõppe või praktikapakkumise
 • noorte tööhõive algatus: ELi rahaline toetus nende piirkondade noortele, kus noorte töötuse määr on üle 25%
 • kvaliteetne praktika ja õpipoisiõpe: parandada koolist tööellu üleminekut
 • töötajate liikuvus: muuta Euroopa noortele hõlpsamaks töö-, praktika- või õpipoisiõppekoha leidmine mõnes teises ELi riigis

Euroopa Ülemkogu võtab meetmeid noorte tööhõive valdkonnas

Euroopa Ülemkogu 27.–28. juuni 2013. aasta kohtumisel astuti pakilise noorte töötuse probleemi lahendamiseks otsustavaid samme. Ülemkogu otsused hõlmasid:

 • noorte tööhõive algatusega tehtava töö kiirendamist ja noorte tööhõive algatuse kiiremat elluviimist
 • noortegarantii kiiremat rakendamist
 • noorte liikuvuse suurendamist ja sotsiaalpartnerite kaasamist

Noorte tööhõive algatus

ELi juhid leppisid kokku, et noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud 6 miljardit eurot kulutatakse aastatel 2014 ja 2015, mitte ajavahemikul 2014–2020, nagu oli esialgu kavandatud.

Lisaks lepiti kokku, et kasutamata ELi vahendeid kasutatakse eelkõige selleks, et toetada tööhõivet ja eriti noorte tööhõivet, aga ka majanduskasvu seisukohalt tähtsaid valdkondi, nagu innovatsioon ja teadusuuringud.

Noorte aitamine töö leidmiseks välismaal

Juhid jõudsid kokkuleppele, et tugevdatakse olemasolevaid algatusi, näiteks „Sinu esimene EURESe töökoht“ ja programm „Erasmus+“, mis toetab ka piiriülest kutseõpet.

Euroopa tööalase liikuvuse portaal EURES

EURES annab praegu juurdepääsu rohkem kui 1,4 miljonile vabale töökohale, 300 000 CV-le ja ligi 9000 registreeritud tööandjale üle kogu ELi.

Peale selle innustati liikmesriike kasutama osa oma Euroopa Sotsiaalfondi eraldistest piiriülese liikuvuse kavade toetamiseks.

Õpipoisiõpe

ELi juhid leppisid kokku praktika kvaliteediraamistiku loomises. Selle eesmärk on ühendada erasektor, sotsiaalpartnerid ja ettevõtjad, et luua kvaliteetsed võimalused õpipoisiõppeks.