Riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlik kohtumine Brüssel, 12. veebruar 2015 - Euroopa Ülemkogu liikmete avaldus

Euroopa Ülemkogu
 • 12.02.2015
 • 21:30
 • Avaldus ja märkused
 • 56/15
 • Justiitsküsimused
 • Siseasjad
12.02.2015

Eurooplased on reageerinud hiljuti Pariisis toimunud terrorirünnakutele sügava kurbuse ja tugeva ühtsusega. Need rünnakud olid suunatud selliste Euroopa Liidu kesksete põhiväärtuste ja inimõiguste vastu nagu solidaarsus, vabadus, sealhulgas sõnavabadus, pluralism, demokraatia, sallivus ja inimväärikus. Kõikidel kodanikel on nende arvamustest ja uskumustest sõltumata õigus elada hirmu tundmata. Me astume välja oma ühiste väärtuste eest ja kaitseme kõiki vägivalla eest, mis põhineb etnilistel või usulistel ajenditel ja rassismil.
See tähendab ühtlasi võitlemist meie väärtuste vastastega. Me tugevdame veelgi terrorismiohu vastast tegevust täielikus kooskõlas inimõiguste ja õigusriigi põhimõttega. Täna leppisime kokku järgmistes punktides, millest tuleks järgnevatel kuudel tehtavas töös lähtuda:

1. Kodanike julgeoleku tagamine

Kodanike julgeolek on esmane vajadus. Me peame olemasolevaid vahendeid paremini rakendama ja neid edasi arendama, eelkõige selleks, et tuvastada ja takistada terrorismiga seotud reisimist, eriti terroristidest välisvõitlejate reisimist. Me palume, et:

 • ELi seadusandjad võtaksid kiiresti vastu tugeva ja tõhusa Euroopa broneeringuinfo direktiivi, mis hõlmab kindlaid andmekaitsetagatisi;
 • kasutataks täielikult olemasolevat Schengeni raamistikku, et tugevdada ja ajakohastada välispiiride kontrolli: me oleme nõus minema viivitamata üle vaba liikumise õigust kasutavate isikute süsteemsele ja kooskõlastatud kontrollimisele terrorismivastase võitluse seisukohast olulistes andmebaasides, tuginedes ühtsetele riskinäitajatele; komisjon peaks selleks kiiresti väljastama tegevussuunised; samuti kaalume vajaduse korral Schengeni piirieeskirjade sihipärast muutmist alalise kontrolli võimaldamiseks, tuginedes komisjoni ettepanekule;
 • õiguskaitse- ja kohtuasutused tugevdaksid teabe jagamist ja operatiivkoostööd, sealhulgas Europoli ja Eurojusti kaudu;
 • kõik pädevad asutused tihendaksid koostööd ebaseadusliku tulirelvakaubanduse vastase võitluse valdkonnas, sealhulgas asjakohaste õigusaktide kiire kohandamise teel;
 • liikmesriikide julgeolekuteenistused süvendaksid omavahelist koostööd;
 • liikmesriigid rakendaksid kiiresti tugevdatud eeskirjad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks ning et kõik pädevad asutused tõhustaksid tööd, et jälgida rahavooge ja külmutada tulemuslikult varad, mida kasutatakse terrorismi rahastamiseks;
 • võrgu- ja infoturbe direktiivi vastuvõtmiseks tehtav töö edeneks kiiresti, arvestades küberjulgeoleku tähtsust.

2. Radikaliseerumise ennetamine ja väärtuste kaitsmine

Radikaliseerumise ennetamine on terrorismivastase võitluse põhielement. Selle nähtuse käsitlemiseks on vaja koondada vahendid ühte terviklikku lähenemisviisi. Me kutsume üles:

 • võtma kooskõlas riikide põhiseadustega asjakohaseid meetmeid terrorismi või äärmuslust propageeriva internetisisu avastamiseks ja eemaldamiseks, sealhulgas avaliku sektori asutuste ja erasektori tihedama koostöö kaudu ELi tasandil, tehes samuti koostööd Europoliga internetisisu käsitlevate märguannete kontrollimise suutlikkuse loomiseks;
 • edendama teavitusstrateegiate raames sallivust, mittediskrimineerimist, põhivabadusi ja solidaarsust kogu ELis, sealhulgas tõhustades religioonidevahelist ja muud kogukondadevahelist dialoogi, ning looma terroristlike ideoloogiate vastaseid narratiive, muu hulgas ohvrite lugude jutustamise teel;
 • käsitlema radikaliseerumist, sealhulgas vanglates toimuvat radikaliseerumist soodustavaid tegureid algatustes, mis on seotud hariduse, kutseõppe, töövõimaluste, sotsiaalse integratsiooni ja rehabilitatsiooniga õiguslikus kontekstis.

3. Koostöö meie rahvusvaheliste partneritega

ELi välissuhted peavad samuti aitama võidelda teatavates ELi naabruskonna osades, eriti Süürias ja Liibüas süveneva terrorismiohuga. Meil on vaja:

 • käsitleda kriise ja konflikte, eelkõige neid, mis leiavad aset lõunanaabruses, oma lähenemisviisi strateegilise läbivaatamise abil;
 • teha kolmandate riikidega tihedamat koostööd julgeolekuküsimustes ja terrorismivastase võitluse alal, eriti Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas ning Saheli piirkonnas, kuid samuti Lääne-Balkani riikides, kasutades selleks muu hulgas uusi suutlikkuse suurendamise projekte (nt piirikontrolli valdkonnas) partneritega ja paremini suunatud ELi abi;
 • pidevat ja kooskõlastatud rahvusvahelist koostööd ÜROga ja ülemaailmse terrorismivastase võitluse foorumiga ning asjaomaste piirkondlike algatustega;
 • kultuuride ja tsivilisatsioonide vahelist dialoogi, et edendada üheskoos põhivabadusi.

Viimastel nädalatel on nõukogu tõhustanud terrorismivastase võitluse valdkonnas tehtavat tööd. Euroopa Liit jätkab seda tööd kiiresti, kaasates täielikult kõrge esindaja, ELi terrorismivastase võitluse koordinaatori ja liikmesriigid. Komisjon esitab aprillis ettepaneku tervikliku Euroopa julgeoleku tegevuskava kohta. Nõukogu annab nende suuniste üksikasjalikust rakendamisest aru juunis toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel.