Euroopa Ülemkogu erakorraline kohtumine 23. aprillil 2015 – avaldus

Euroopa Ülemkogu
  • 23.04.2015
  • 22:15
  • Avaldus ja märkused
  • 204/15
  • Siseasjad
  • Välisasjad ja rahvusvahelised suhted
23.04.2015

1. Olukord Vahemerel on tragöödia. Euroopa Liit teeb kõik oma võimuses olevad jõupingutused, et hoida ära uued hukkumised merel ning tegeleda meie ees seisva humanitaarhädaolukorra algpõhjustega, tehes selleks koostööd päritolu- ja transiidiriikidega. Meie esmane prioriteet on hoida ära enamate inimeste hukkumine merel.

2. Seetõttu oleme otsustanud tugevdada oma kohalolekut merel, võidelda inimkaubitsejate vastu, ennetada ebaseaduslikke rändevooge ning tugevdada liidusisest solidaarsust ja vastutust. Võttes arvesse, et Liibüas valitsev ebastabiilsus loob ideaalse keskkonna inimkaubitsejate kuritegevuseks, toetame aktiivselt kõiki ÜRO juhitud jõupingutusi riigivõimu taastamiseks Liibüas. Samuti teeme suuremaid pingutusi, et käsitleda konflikti ja ebastabiilsust, mis on peamised rännet tingivad asjaolud, seda ka Süüria puhul.

3. Täna võtame endale kohustuseks:

Oma kohaloleku tugevdamine merel

a) kiiresti tugevdada ELi operatsioone Triton ja Poseidon, vähemalt kolmekordistades 2015. ja 2016. aastal selleks mõeldud finantsressursse ning suurendades vahendite hulka, võimaldades seega parandada otsimis- ja päästevõimalusi Frontexi mandaadi raames. Me tervitame liikmesriikide poolt juba võetud kohustusi, mis võimaldavad lähinädalatel selle eesmärgi saavutada;

Võitlemine inimkaubitsejate vastu kooskõlas rahvusvahelise õigusega

b) tõkestada inimkaubitsejate võrgustike tegevust, võtta kuritegude toimepanijad vastutusele ning arestida nende vara liikmesriikide ametiasutuste ning Europoli, Frontexi, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) ja Eurojusti koostöös võetud kiirete meetmete abil ning tänu tugevdatud jälitustegevusele ja politseikoostööle kolmandate riikidega;

c) teha süstemaatiliselt jõupingutusi selleks, et teha kindlaks, pidada kinni ja hävitada laevad enne, kui inimkaubitsejad neid kasutavad;

d) samal ajal palutakse kõrgel esindajal viivitamata alustada ettevalmistusi selleks mõeldud ÜJKP võimaliku operatsiooni jaoks;

e) kasutada Europoli, et tuvastada internetisisu, mida inimkaubitsejad kasutavad rändajate ja pagulaste ligimeelitamiseks, ning nõuda selle kõrvaldamist, kooskõlas riikide põhiseadustega;

Ebaseaduslike rändevoogude ennetamine

f) suurendada toetust muu hulgas Tuneesiale, Egiptusele, Sudaanile, Malile ja Nigerile, et jälgida ja kontrollida maismaapiire ja -teid, tuginedes piirkonnas käimas olevatele ÜJKP operatsioonidele, samuti piirkondlikele koostööraamistikele (Rabati ja Hartumi protsess); tihendada kõikides nendes küsimustes kõikidel tasanditel dialoogi Aafrika Liiduga;

g) tugevdada meie poliitilist koostööd Aafrika partneritega kõikidel tasanditel, et tegeleda ebaseadusliku rände põhjusega ning võidelda inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubanduse vastu. EL tõstatab need küsimused Aafrika Liidu ja peamiste asjaomaste riikidega, kellele ta teeb ettepaneku korraldada lähikuudel Maltas tippkohtumine;

h) tõhustada koostööd Türgiga, võttes arvesse olukorda Süürias ja Iraagis;

i) lähetada peamistesse riikidesse Euroopa rändeküsimuste kontaktametnikke, et koguda teavet rändevoogude kohta, kooskõlastada tegevust riiklike kontaktametnikega ja teha otse koostööd kohalike ametiasutustega;

j) teha koostööd piirkondlike partneritega merepiiri haldamise ning otsimis- ja päästeoperatsioonide alase suutlikkuse suurendamise valdkonnas;

k) algatada Põhja-Aafrika ja Aafrika Sarve piirkondlikud arengu- ja kaitseprogrammid;

l) kutsuda komisjoni ja kõrget esindajat üles võtma kasutusele kõik vahendid, sealhulgas arengukoostöö ning ELi ja liikmesriikide ning kolmandate riikide vaheliste tagasivõtulepingute rakendamise kaudu, et soodustada ebaseaduslike majanduslikel põhjustel rändajate tagasivõtmist päritolu- ja transiidiriikidesse, tehes tihedat koostööd Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooniga;

m) austades varjupaiga taotlemise õigust, luua Frontexi poolt koordineeritav uus tagasisaatmisprogramm ebaseaduslike rändajate kiireks tagasisaatmiseks piiriäärsetest liikmesriikidest;

Liidusisese solidaarsuse ja vastutuse tugevdamine

n) Euroopa ühise varjupaigasüsteemi kiire ja täielik ülevõtmine ning tõhus rakendamine kõigi osalevate liikmesriikide poolt, tagades seeläbi kehtivate õigusaktide alusel ühised Euroopa standardid;

o) suurendada hädaabi piiriäärsetele liikmesriikidele ja kaaluda võimalusi korraldada hädaolukorras ümberpaigutamist kõigi liikmesriikide vahel vabatahtlikkuse alusel;

p) lähetada varjupaigataotluste ühiseks menetlemiseks (sealhulgas registreerimiseks ja sõrmejälgede võtmiseks) piiriäärsetesse liikmesriikidesse EASO meeskonnad;

q) luua esimene ELi-ülene vabatahtlik ümberasustamise katseprojekt, millega pakutakse kohti isikutele, kes vastavad kaitse saamise tingimustele.

4. ELi institutsioonid ja liikmesriigid tegutsevad viivitamata nende suuniste täielikuks rakendamiseks. Eesistujariik ja komisjon esitavad järgmisel nädalal tegevuskava, milles määratakse kindlaks kuni juunini tehtav töö.

5. Euroopa Ülemkogu jääb ootama komisjoni teatist Euroopa rände tegevuskava kohta, et töötada välja süsteemsem ja geograafiliselt ulatuslikum rändealane lähenemisviis. Euroopa Ülemkogu jätkab olukorra käsitlemist ja jälgib tähelepanelikult käesolevate suuniste rakendamist. Nõukogu ja komisjon esitavad Euroopa Ülemkogule juunis aruande.