Liigu sisule
E-posti tellimus
  • 18.09.2015
  • 12:00
  • Pressiteade
  • 656/15
  • Energeetika
  • Keskkond

Nõukogu võttis vastu otsuse, mis käsitleb ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi (ELi HKS) turustabiilsusreservi loomist. Selle uue reservi eesmärk on tegeleda pakkumise ja nõudluse vahelise struktuurse tasakaalustamatusega ELi HKS-is.

Kuidas see toimib?

Kui lubatud heitkoguse ühikute koguarv ületab mingil aastal teatava künnise, eemaldatakse kindlaksmääratud protsent lubatud heitkoguse ühikuid automaatselt turult ja paigutatakse reservi. Vastupidisel juhul saadetakse lubatud heitkoguse ühikud reservist uuesti turule.

Miks seda vaja on?

 2013. aastal oli ELi HKS-is lubatud heitkoguse ühikute märkimisväärne ülejääk ning oodati, et järgnevatel aastatel see suureneb. See tulenes lubatud heitkoguse ühikute pakkumise ja nõudluse tasakaalustamatusest, kuna nõudlus on paindlik ja seda mõjutavad näiteks majandustsüklid.

Suur ülejääk langetab lubatud heitkoguse ühikute hinda ja vähendab CO₂-heite vähendamiseks investeeringute tegemise stiimuleid. Seetõttu mõjutaks praegune turu tasakaalustamatus, kui sellega ei tegelda, ELi HKS-i suutlikkust seatud eesmärke tulevikus kulutõhusalt täita.

Lõpliku teksti põhielemendid

  • Turustabiilsusreserv luuakse 2018. aastal ja see võetakse kasutusele 1. jaanuaril 2019.
  • Nn edasilükatud lubatud heitkoguse ühikud (900 miljonit ühikut, mille enampakkumisel müümine lükati aastatelt 2014–2016 aastatele 2019–2020) lisatakse reservi
  • ELi HKS-i 3. etapi eraldamata lubatud heitkoguse ühikud lisatakse reservi 2020. aastal
  • Turustabiilsusreservi läbivaatamisel võetakse arvesse reservi mõju majanduskasvule, töökohtadele, tööstuse konkurentsivõimele ja süsinikdioksiidi lekke ohule.

Menetluse käik

Komisjon esitas oma ettepaneku turustabiilsusreservi kohta 2014. aasta jaanuaris, alustades sellega seadusandlikku tavamenetlust. 2015. aasta mais jõudsid Euroopa Parlament ja nõukogu kompromissteksti suhtes mitteametlikule kokkuleppele. Parlament kinnitas reformi 2015. aasta juulis. Nõukogu kiitis teksti heaks ning otsus võetakse vastu esimesel lugemisel.

ELi HKS

2005. aastal käivitatud ELi HKS-i eesmärk on aidata saavutada ELi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärgid majanduslikult tõhusal viisil. See põhineb nn piiramise ja kauplemise lähenemisviisil: EL määrab igal aastal kindlaks süsteemiga hõlmatud elektrijaamadest, energiamahukast tööstusest ja kommertslennundusest tekkivate heitkoguste ülempiiri.

Ettevõtjad võivad lubatud heitkoguse ühikuid selle piires osta ja müüa. Iga lubatud heitkoguse ühik annab õiguse tekitada ühe tonni CO₂ (põhiline kasvuhoonegaas) või võrdväärse koguse muud kasvuhoonegaasi.

Aastatel 2013–2020 vähendatakse ülempiiri 1,74% aastas. Alates 2021. aastast on selleks vähendusmääraks 2,2% aastas, kajastades ELi uut 2030. aasta sihti kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks.

ELi HKS-i läbivaatamine

Turustabiilsusreservi loomine on esimene samm ELi HKS-i ulatuslikumas läbivaatamises, mille kohta komisjon esitas ettepaneku sellel aastal.