Riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlik kohtumine, 23. september 2015 - Avaldus

Euroopa Ülemkogu
 • 24.09.2015
 • 01:30
 • Avaldus ja märkused
 • 673/15
 • Justiitsküsimused
 • Siseasjad
 • Välisasjad ja rahvusvahelised suhted
24.09.2015
Pressi kontaktteave

Jüri Laas
Pressiametnik
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Euroopa Ülemkogu eesistuja pressiesindaja
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
pressiametnik
+32 22815361
+32 473630723

Me tulime täna kokku selleks, et tegeleda meie ees seisva enneolematu rände- ja pagulaskriisiga. Me tegime otsuse mitme kiire prioriteedi kohta ja arutasime põhjalikult, kuidas jõuda pikaajaliste kestlike lahendusteni. Me kõik tunnistasime, et lihtsaid lahendusi ei ole ja selle väljakutsega on võimalik tulla toime üksnes siis, kui me töötame koos, näidates üles solidaarsust ja vastutustunnet. Seni peame kõik järgima, kohaldama ja rakendama kehtivaid õigusnorme, sealhulgas Dublini määrust ja Schengeni acquis'd. 

Me palume ELi institutsioonidel ja meie valitsustel teha kiiresti tööd komisjoni esitatud prioriteetsete meetmetega. Me tahame enne oktoobris toimuvat Euroopa Ülemkogu kohtumist operatiivseid otsuseid kõige kiireloomulisemates küsimustes, tehes tööd järgmistel tegevussuundadel: 

 • rahuldada piirkonnas pagulaste kõige pakilisemad vajadused, aidates ÜRO pagulaste ülemvolinikku, Maailma Toiduprogrammi ja muid ameteid veel vähemalt ühe miljardi euroga;
 • aidata Liibanoni, Jordaaniat, Türgit ja teisi riike Süüria pagulaskriisiga toimetulemisel, sealhulgas suurendades märkimisväärselt Süüria kriisile reageerimiseks loodud Euroopa Liidu piirkondlikku usaldusrahastut (Madadi fond);
 • tugevdada dialoogi Türgiga kõigil tasanditel, sealhulgas Türgi presidendi eelseisva visiidi käigus (5. oktoobril), et intensiivistada meie koostööd rändevoogude pidurdamisel ja juhtimisel;
 • aidata Lääne-Balkani riikidel tulla toime pagulasvoogudega, sealhulgas ühinemiseelse abi rahastamisvahendite kaudu, samuti tagada Lääne-Balkani marsruudi teemalise konverentsi (8. oktoobril) kiire ja põhjalik ettevalmistamine;
 • suurendada liikmesriikide lisapanuste kaudu Aafrikas stabiilsuse tagamiseks ning ebaseadusliku rände ja põgenike probleemi algpõhjustega tegelemiseks mõeldud hädaolukorra usaldusrahastu rahastamist ning tagada Valletta tippkohtumise (11.-12. novembril) optimaalne ettevalmistamine, et teha maksimaalseid edusamme;
 • tegeleda kriitilise olukorraga ja tugevdada kontrolli meie välispiiridel, muu hulgas tagades lisaressursid Frontexile, EASO-le ja Europolile ning personali ja varustuse liikmesriikidest;
 • vastata kõige suurema surve all olevate liikmesriikide taotlustele saada abi institutsioonidelt, ametitelt ja teistelt liikmesriikidelt, et tagada hiljemalt 2015. aasta novembriks rändajate tuvastamine, registreerimine ja sõrmejälgede võtmine (kriisikoldekeskused) ning samal ajal ümberpaigutamine ja tagasisaatmine;
 • suurendada Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi (piirid) erakorralise abi rahastamist.

Mis puudutab Süüriat, siis me kutsume üles tegema uusi ÜRO juhitud jõupingutusi rahvusvahelisel tasandil, et teha lõpp sõjale, mis on põhjustanud nii palju kannatusi ja sundinud hinnanguliselt 12 miljonit inimest oma kodudest lahkuma, kusjuures EL pühendub sellega seoses oma osa täitmisele, ning moodustama Liibüas rahvusliku ühtsuse valitsuse. 

Täna kokku lepitud tegevussuundi tuleb täiendada liikmesriikide poolt ühise varjupaigasüsteemi eeskirjade ülevõtmise ja rakendamisega. Sellega seoses on oluline luua tingimused kõikide liikmesriikide täielikuks osalemiseks Dublini süsteemis. 

Me kutsume institutsioone, ameteid ja liikmesriike tungivalt üles kiirendama oma tööd kõigis rändekriisi aspektides. Komisjon esitab ettepanekud ELi eelarvevahendite kasutuselevõtmise kohta nende tegevussuundade toetamiseks. Liikmesriigid annavad oma vastava panuse. 

Me tuleme rändeprobleemi juurde tagasi oktoobris toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel.