Nõukogu järeldused Süüria kohta

ELi Nõukogu
 • 12.10.2015
 • 13:30
 • Pressiteade
 • 721/15
 • Julgeolek ja kaitse
 • Välisasjad ja rahvusvahelised suhted
12.10.2015
Pressi kontaktteave

Virginie Battu
Pressiametnik
+32 22815316
+32 470182405

 1. Konflikt Süürias ja Süüria rahva kannatused ei näi vaibuvat. Sellise ulatusega tragöödia, mis on tapnud 250 000 meest, naist ja last, sundinud 7,6 miljonit inimest põgenema riigi sees ning saatnud üle 4 miljoni inimese otsima varjupaika naaberriikidest ja kaugemalt, on praegu maailma suurim humanitaarkatastroof, millele ei saa lähiajaloost tuua paralleele. EL suurima abiandjana on näidanud üles oma tahet ja pühendumust teha humanitaartagajärgede leevendamiseks kõik temast olenev. Kuna kriis üha süveneb, muutub aina tungivamaks vajadus leida kestev lahendus, mis teeks sellele konfliktile lõpu. Üksnes Süüria juhitav poliitiline protsess, mis viib rahumeelse ja kaasava üleminekuni, tuginedes 30. juuni 2012. aasta Genfi kommünikees esitatud põhimõtetele, toob Süüriasse tagasi stabiilsuse, võimaldab saavutada rahu ja leppimise ning loob vajaliku keskkonna tõhusate terrorismivastaste jõupingutuste tegemiseks ning Süüria riigi suveräänsuse, sõltumatuse, ühtsuse ja territoriaalse terviklikkuse säilitamiseks. Süürias ei saa olla kestvat rahu praeguse juhtimise all ning kuni pole käsitletud Süüria ühiskonna kõigi osade õigustatud kaebusi ja püüdlusi.

 2. ELi eesmärk on teha lõpp konfliktile ja võimaldada Süüria rahval elada rahus oma maal. Rahvusvaheline üldsus peab ühinema kahel teineteist täiendaval ja teineteisega seotud suunal – üks neist on poliitiline, mille eesmärk on lõpetada kodusõda, tegeledes kõikide konflikti algpõhjustega, ja luua kaasav poliitiline üleminekuprotsess, millega taastatakse riigis rahu, ning teine on seotud julgeolekuga ja selle siht on keskenduda võitlusele piirkondlikku ja ülemaailmset ohtu kujutava Da'eshi vastu.

 3. EL kordab, et ta toetab täielikult ÜRO juhitavaid jõupingutusi ja ÜRO erisaadiku Staffan de Mistura tööd kõnealusel poliitilisel suunal. EL rõhutab vajadust kiirendada kogu rahvusvahelise üldsuse poliitilist tegevust ÜRO juhitava protsessi raamistikus. EL juba aitab aktiivselt kaasa ÜRO algatustele ning hakkab tõhustama oma diplomaatilist tegevust, et toetada ÜRO juhitud jõupingutusi, sealhulgas ÜRO erisaadiku ettepanekut luua Süüria-sisesed töörühmad.

 4. Me kutsume kõiki Süüria pooli üles näitama välja selget ja konkreetset pühendumist ÜRO juhitavale protsessile ja osalema aktiivselt töörühmades. EL toonitab, et mõõdukas poliitiline opositsioon ja sellega seotud relvastatud rühmitused peaksid viivitamatult koonduma ühise lähenemisviisi taha, et pakkuda Süüria rahvale alternatiivset lahendust. Need jõupingutused peavad olema kaasavad, hõlmates ka naisi ja kodanikuühiskonda. EL säilitab oma toetuse mõõdukale opositsioonile, sealhulgas Süüria Revolutsiooni- ja Opositsioonijõudude Rahvuskoalitsioonile, ning tuletab meelde, et see on ekstremismi vastase võitluse väga tähtis osa ja tal on võtmeroll poliitilisel üleminekul.

 5. EL jätkab kogu oma poliitilise mõjujõu aktiivset ja tõhusat kasutamist, et toetada ÜRO juhitud rahvusvahelisi jõupingutusi konfliktile poliitilise lahenduse leidmiseks, ning kutsub piirkondlikke ja rahvusvahelisi partnereid samuti toimima. Me kutsume tungivalt kõiki, kellel on pooltele mõju, sealhulgas mõju Süüria režiimile, seda kasutama, et innustada võtma poliitilise üleminekuni viivas protsessis konstruktiivset rolli ja lõpetada vägivalla tsükkel. EL suhtleb ettevaatavalt oluliste piirkondlike osalejatega, nagu Saudi Araabia, Türgi, Iraan ja Iraak, ning rahvusvaheliste partneritega ÜRO raamistikus, et luua tingimused rahumeelseks ja kaasavaks üleminekuks. Seoses sellega tuletab nõukogu meelde oma otsust anda liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ülesanne kaaluda viise, kuidas EL saaks aktiivselt edendada konstruktiivsemat piirkondlikku koostööd.

 6. Tsiviilisikute kaitse Süürias peab olema rahvusvahelise kogukonna jaoks prioriteet. EL mõistab hukka ülemäärased, ebaproportsionaalsed ja valimatud rünnakud, mida Süüria režiim sooritab jätkuvalt omaenda rahva vastu. Assadi režiimil lasub kõige suurem vastutus konflikti põhjustatud 250 000 inimese surma ning miljonite põgenike eest. EL tuletab meelde, et kõik pooled peavad järgima rahvusvahelist humanitaarõigust ning inimõigusi tuleb täielikult austada. Me kutsume kõiki pooli üles lõpetama igasugusel kujul mürsu- ja pommirünnakud tsiviilelanikkonnaga piirkondade ning selliste ehitiste nagu haiglad ja koolid vastu ning eelkõige Süüria režiimi lõpetama kõik õhurünnakud, sealhulgas tünnipommide kasutamise kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2139 ja keemiarelvade kasutamise kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2209. Tsiviilelanikkonna vastu suunatud süstemaatilised režiimi poolt toime pandud rünnakud on viinud massilise kodudest lahkumiseni ning innustanud Süürias terrorirühmituste liikmeks astumist ja aidanud kaasa nende rühmituste edule. See nõuab kiiresti tähelepanu ja tegutsemist.

  EL tugevdab oma jõupingutusi, et tõhustada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 2139, 2165 ja 2191 rakendamist piiri- ja rindeülese abi kohaletoimetamiseks, et aidata kõige rohkem abi vajavaid süürlasi.

 7. EL mõistab karmilt hukka valimatud rünnakud, julmused, tapmised, konfliktiolukorraga seotud seksuaalse vägivalla, inimõiguste rikkumised ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rasked rikkumised, mida panevad toime Da’esh ja teised terrorirühmitused kõigi tsiviilisikute, sealhulgas kristlaste ning teiste usuliste ja etniliste rühmade vastu. EL toetab rahvusvahelisi jõupingutusi ja algatusi nende probleemidega tegelemiseks. EL mõistab hukka Da’eshi tahtliku kultuuripärandi hävitamise Süürias ja Iraagis, mille saab rahvusvahelise õiguse alusel lugeda sõjakuriteoks.

 8. Süürias sõjakuritegude ja inimsusvastaste kuritegude toimepanemise eest vastutajad tuleb võtta vastutusele. EL väljendab sügavat muret seoses Süüria küsimusega tegeleva sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni uurimise tulemustega. Samuti valmistavad suurt muret väidetavad piinamised ja hukkamised, nagu saab aru Caesari aruandes esitatud tõenditest. EL kordab ÜRO Julgeolekunõukogule esitatud üleskutset pöörduda seoses olukorraga Süürias Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse.

 9. EL toetab ülemaailmse Da’eshi-vastase koalitsiooni jõupingutusi Süürias ja Iraagis. Assadi režiimi poliitika ja tegevuse tõttu ei saa teda pidada partneriks võitluses Da’eshiga. Da’eshi-vastane tegevus peab olema kõigi partnerite vahel tihedalt koordineeritud ning peab olema selgelt sihitud Da’eshi, Jabhat al-Nusra ja teiste ÜRO poolt määratletud terrorirühmituste vastu.

 10. Venemaa sõjalised rünnakud, mis lähevad kaugemale Da’eshist ja teistest ÜRO poolt määratletud terrorirühmitustest ning on suunatud ka mõõduka opositsiooni vastu valmistavad suurt muret ning peavad viivitamatult lõppema. Samuti peab lõppema Venemaa poolt naaberriikide suveräänse õhuruumi rikkumine.

  See sõjategevuse ägenemine võib pikendada konflikti, õõnestada poliitilist protsessi, muuta raskemaks humanitaarolukorra ja suurendada radikaliseerumist. Meie eesmärk peaks olema konflikti deeskaleerimine. EL kutsub Venemaad üles suunama oma jõupingutusi ühise eesmärgi saavutamisele, milleks on konfliktile poliitilise lahenduse leidmine. Sellega seoses kutsub EL Venemaad tungivalt üles nõudma, et Süüria režiim vähendaks vägivalda ja rakendaks usaldust suurendavaid meetmeid kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2139.

 11. EL intensiivistab humanitaarabialast diplomaatiat ning otsib viise, kuidas parandada juurdepääsu ja kaitset ning edendada humanitaarabi põhimõtteid ja kohalikku konsensust abi kohaletoimetamise suuniste kohta.

 12. EL on konflikti eest põgenenud inimeste toetamiseks nii Süürias kui ka väljaspool seda oluliselt suurendanud oma finantsjõupingutusi, võttes endale uued kohustused seoses humanitaarabiga ja pikemaajalise tööga pagulaste toimetulekuvõime toetamiseks naaberpiirkondades. EL ja selle liikmesriigid on juba andnud neli miljardit eurot leevendus- ja taastusabina konfliktist mõjutatud inimestele Süürias ning pagulastele ja vastuvõtvatele kogukondadele naaberriikides. EL ja selle liikmesriigid jätkavad humanitaarabi andmist ÜRO, Rahvusvahelise Punase Risti Komitee ja rahvusvaheliste valitsusväliste organisatsioonide kaudu. Samal ajal suurendab EL oma pikemaajalist arengu- ja stabilisatsiooniabi nendele ja teistele partneritele, sealhulgas Süüria kriisile reageerimiseks loodud Euroopa Liidu piirkondliku usaldusrahastu (Madadi fond) kaudu, millesse EL on nüüdseks pannud üle 500 miljoni euro ja mida täiendatavad ELi liikmesriikide ja teiste riikide jõupingutused. EL kutsub teisi riike üles Süüria kriisiga seoses oma panused säilitama ja neid suurendama. Nõukogu leppis konkreetselt kokku vajaduses suurendada koostööd ja partnerlust Liibanoni, Jordaania ja Türgiga, et tagada pagulastele ja vastuvõtvatele kogukondadele täiendava ELi abi toel võrdne juurdepääs varjupaigale, haridusele, tervishoiule ja elatisele.