Euroopa Liidu ja Kosovo vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping on allkirjastatud

ELi Nõukogu
  • 27.10.2015
  • 14:00
  • Pressiteade
  • 762/15
  • Välisasjad ja rahvusvahelised suhted
27.10.2015
Pressi kontaktteave

Maja Kocijančič
Euroopa välisteenistuse pressiesindaja
+32 22986570
+32 498984425

Strasbourgis allkirjastati täna Euroopa Liidu ja Kosovo vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping. ELi poolt kirjutasid lepingule alla liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste volinik Johannes Hahn; Kosovo poolt allkirjastasid lepingu peaminister Isa Mustafa ning Euroopa integratsiooni minister ja pealäbirääkija Bekim Çollaku.

„Käesolev leping avab uue etapi ELi ja Kosovo suhetes. See on tähtis panus Kosovo ja laiemalt selle piirkonna stabiilsusesse ja jõukusesse. Jään ootama lepingu jõustumist,” ütles kõrge esindaja Mogherini lepingu allkirjastamisel.

„Käesolev leping on verstapost ELi ja Kosovo suhetes. See aitab Kosovol viia ellu äärmiselt vajalikud reformid ja loob kaubandus- ja investeerimisvõimalusi. See juhib Kosovo jätkusuutliku majanduskasvu teele ning võib aidata kaasa töökohtade loomisele, mida Kosovo inimesed, eriti noored väga vajavad,” lisas volinik Hahn.

Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu üle peeti läbirääkimisi 2013. aasta oktoobrist kuni 2014. aasta maini, see parafeeriti 2014. aasta juulis ning ELi nõukogu leppis lepingu allkirjastamises kokku 22. oktoobril 2015. Pärast seda, kui Euroopa Parlament on andnud oma nõusoleku, peaks leping eeldatavasti jõustuma järgmise aasta esimeses pooles.

ELi ja Kosovo vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping loob pärast jõustumist lepingulise suhte, mis toob kaasa vastastikused õigused ja kohustused ning hõlmab mitmesuguseid sektoreid. Lepingus keskendutakse peamiste demokraatlike põhimõtete austamisele ja ELi ühtse turu keskmes olevatele põhielementidele. Lepinguga luuakse vabakaubanduspiirkond ja nähakse ette Euroopa standardite kohaldamine teistes valdkondades, näiteks konkurents, riigiabi ja intellektuaalomand. See aitab samuti ellu viia reforme, mille eesmärk on Euroopa standardite vastuvõtmine Kosovo poolt. Muud lepingu sätted käsitlevad poliitilist dialoogi, koostööd mitmesugustes sektorites alates haridusest ja tööhõivest kuni energeetika, keskkonna ning justiits- ja siseküsimusteni. 

Euroopa Liit toetab jätkuvalt Kosovo edusamme Euroopaga integreerumise teel stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi kaudu, mis on ELi väljatöötatud poliitika Lääne-Balkani riikidega tehtava koostöö ja piirkondliku koostöö edendamiseks. Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingud on selle protsessi keskne osa. EL teeb vajalike reformide toetamiseks Lääne-Balkani riikidele ja Türgile kättesaadavaks ühinemiseelse abi, mis aastatel 2014–2020 ulatub ligikaudu 11,7 miljardi euroni, millest 645,5 miljonit eurot on eraldatud Kosovo jaoks.

Kosovo*

Viited Kosovole ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/99 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.