ELi riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumine Türgiga, 29.11.2015 - ELi ja Türgi avaldus

rahvusvaheline tippkohtumine
 • 29.11.2015
 • 20:30
 • Brüssel
 • Avaldus ja märkused
 • 870/15
 • Siseasjad
 • Välisasjad ja rahvusvahelised suhted
 • Laienemine
29.11.2015
Pressi kontaktteave

Jüri Laas
Pressiametnik
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Euroopa Ülemkogu eesistuja pressiesindaja
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
pressiametnik
+32 22815361
+32 473630723

 1. Euroopa Liidu juhid kohtusid täna Brüsselis oma Türgi kolleegiga. Türgi on olnud kandidaatriik alates 1999. aastast ning pidanud ühinemisläbirääkimisi alates 2005. aastast.

 2. Türgi ja EL arutasid eesseisvate ühiste väljakutsete lahendamise tähtsust. Kooskõlas Euroopa Ülemkogu 15. oktoobri järeldustega lepiti kokku, et ühinemisprotsessile tuleb anda uus hoog. Türgi ja EL on pühendunud oma olemasolevate sidemete ja solidaarsuse edasiarendamisele ning tulemusi andvate meetmete võtmisele, et valmistada ette oma ühist tulevikku. Nad on kindlalt otsustanud seista vastu olemasolevatele riskidele ja ohtudele ning neid ületada, tehes seda kooskõlastatud viisil, selleks et tugevdada Euroopa projekti. Tuletades meelde Antalyas toimunud G20 viimase kohtumise lõppdeklaratsiooni ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2249, kinnitavad Türgi ja EL taas, et terrorismivastane võitlus jääb prioriteediks.

 3. Sel eesmärgil lepiti kokku, et struktureeritud ja sagedasem kõrgetasemeline dialoog on väga oluline selleks, et analüüsida Türgi ja ELi suhete suurt potentsiaali, mida ei ole veel täiel määral ära kasutatud. Sellega seoses lepivad mõlemad pooled kokku pidada asjakohases formaadis kaks korda aastas korrapäraseid tippkohtumisi. Regulaarsed tippkohtumised on platvormiks, mille raames saab hinnata Türgi ja ELi suhete arengut ning arutada rahvusvahelisi küsimusi. Tõhustada tuleks korrapäraseid arutelusid ja koostööd välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas, sealhulgas seoses terrorismivastase võitlusega, pidades silmas tõsiseid julgeolekualaseid väljakutseid ja eelkõige suurenevat ohtu, mida kujutab endast terrorism selle kõikides avaldumisvormides ja ilmingutes. Sellega seoses leppisid mõlemad pooled kokku pidada laiaulatuslikku korrapärast poliitilist dialoogi ministrite / kõrge esindaja / volinike tasandi kohtumistel. Neid korraldatakse lisaks assotsiatsiooninõukogu regulaarsetele kohtumistele. Kõrgetasemelisi dialooge tuleks pidada ka peamistes temaatilistes küsimustes.

 4. Mõlemad pooled tervitasid teadaannet 17. peatüki avamiseks valitsustevahelise konverentsi korraldamise kohta 14. detsembril 2015. Lisaks võtsid nad teadmiseks Euroopa Komisjoni kohustuse viia 2016. aasta esimeses kvartalis lõpule ettevalmistav töö, mida on tehtud eesmärgiga avada mitmed peatükid, ilma et see piiraks liikmesriikide seisukohti. Seejärel saaks alustada ettevalmistavat tööd ka teiste peatükkidega.

 5. EL tervitas Türgi võetud kohustust kiirendada Türgiga viisavabaduse kehtestamise tegevuskavas sätestatud võrdlusnäitajate kohaste nõuete täitmist kõikide osalevate liikmesriikide puhul. Euroopa Komisjon esitab teise eduaruande Türgiga viisavabaduse kehtestamise tegevuskava Türgi-poolse rakendamise kohta 2016. aasta märtsi alguseks. Mõlemad pooled lepivad kokku, et ELi-Türgi tagasivõtuleping muutub täiel määral kohaldatavaks alates 2016. aasta juunist, selleks et komisjon saaks esitada oma kolmanda eduaruande 2016. aasta sügisel, eesmärgiga viia lõpule viisanõude kaotamise protsess, st Türgi kodanikele Schengeni alale sisenemisel kehtivate viisanõuete kaotamine 2016. aasta oktoobriks, tingimusel et tegevuskava nõuded on täidetud.

 6. EL annab viivitamatut ja jätkuvat humanitaarabi Türgis. Samuti suurendab ta märkimisväärselt oma üldist rahalist toetust. Komisjon kehtestas Türgi pagulasrahastu, et koordineerida ja tõhustada rahastatavaid meetmeid, eesmärgiga anda tõhusat ja täiendavat toetust ajutist kaitset saavatele süürlastele ja Türgi vastuvõtvatele kogukondadele. EL on võtnud kohustuse anda esialgselt 3 miljardit eurot täiendavaid vahendeid. Vajadust selle rahastamise järele ja rahastamise laadi vaadatakse läbi võttes arvesse muutuvat olukorda. Kuna Türgi on vastu võtnud rohkem kui 2,2 miljonit süürlast ja kulutanud 8 miljardit USA dollarit, rõhutas EL koormuse jagamise tähtsust Türgi ja ELi koostöö raamistikus. Sellega seoses rõhutati liikmesriikide ja ELi olemasolevate ümberasustamiskavade ja -programmide panust.

 7. Türgi ja EL otsustasid aktiveerida praeguseks 15. oktoobril 2015 ad referenda kokku lepitud ühise tegevuskava, et tõhustada oma koostööd ajutist kaitset saavate süürlaste toetamiseks ja rände haldamist, selleks et tegeleda Süüria olukorra põhjustatud kriisiga. Tulemusi tuleb saavutada eelkõige ebaseaduslike rändajate sissevoolu pidurdamisel. EL ja Türgi leppisid kokku rakendada ühist tegevuskava, mis aitab korrastada rändevooge ja pidurdada ebaseaduslikku rännet. Sellest tulenevalt tõhustavad mõlemad pooled vastavalt kokkulepitule ja viivitamata aktiivset koostööd rahvusvahelist kaitset mittevajavate rändajate küsimuses, hoides ära nende reisimist Türki ja ELi, tagades kahepoolse tagasivõtulepingu sätete kohaldamise ning saates rahvusvahelist kaitset mittevajavad rändajad kiiresti tagasi nende päritoluriiki. Nad tervitasid samuti Türgi kavatsust võtta viivitamata vastu meetmed ajutist kaitset saavate süürlaste sotsiaal-majandusliku olukorra parandamiseks. Mõlemad pooled rõhutasid oma ühist pühendumust võtta otsustavaid ja kiireid meetmeid, eesmärgiga tõhustada võitlust kuritegelike võrgustike vastu, kes tegelevad inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamisega.

 8. Nagu on sätestatud Euroopa Ülemkogu 2014. aasta detsembri järeldustes laienemise kohta, on Türgi ja EL teinud tööd kõrgetasemelise majandusdialoogi mehhanismi loomiseks, mis aitab kaasa majandussuhete edasiarendamisele ja loob äriringkondi koondava platvormi. Nad leppisid kokku käivitada see 2016. aasta esimeses kvartalis.

 9. Nad tervitasid kõrgetasemelise energiadialoogi ja strateegilise energiakoostöö loomist, mis käivitati Ankaras 16. märtsil 2015. Korrapärane teabe vahetamine energiakoostöö kohta üleilmsel ja piirkondlikul tasandil toob kasu mõlemale poolele. Nad leppisid kokku pidada teine selline kohtumine 2016. aasta esimeses kvartalis.

 10. Nad võtsid teadmiseks tolliliidu edasiarendamist ettevalmistava töö alustamise. Pärast seda, kui mõlemad pooled on selle ettevalmistava töö lõpule viinud, võiks 2016. aasta lõpu poole alustada ametlikke läbirääkimisi.

 11. Kõikide nende elementidega tuleb jätkata samaaegselt tööd ja neid tuleb hoolikalt jälgida. Türgi ja EL on kindlalt otsustanud arendada koos edasi oma praegust laiaulatuslikku tegevuskava selle tagamiseks, et see uus hoog annab konkreetseid tulemusi.