Eesistuja Donald Tuski aruanne Euroopa Parlamendile Euroopa Ülemkogu veebruari kohtumise kohta

Euroopa Ülemkogu
  • 24.02.2016
  • 16:00
  • Kõne
  • 82/16
  • Siseasjad
  • Välisasjad ja rahvusvahelised suhted
  • Institutsioonilised küsimused
24.02.2016
Pressi kontaktteave

Preben Aamann
Euroopa Ülemkogu eesistuja pressiesindaja
+32 22815150
+32 476850543

Sissejuhatavad märkused

Euroopa Ülemkogu viimane kohtumine oli keeruline, nagu on olnud kõik minu ametiaja jooksul peetud kohtumised. Ja ehkki me leidsime ühise lahenduse, seisab tõeline ajaproov meil muidugi alles ees Ühendkuningriigis toimuva referendumiga selle kohta, kas jääda Euroopa Liidu liikmeks või mitte. Ainult britid saavad seda otsustada ja selle otsuse ka teevad. See, mida meie omalt poolt teha saime, oli kiita heaks uus kokkulepe Ühendkuningriigi jaoks Euroopa Liidus. Seda me tegime.

28 riigipead ja valitsusjuhti leppisid ühehäälselt kokku õiguslikult siduvas ja pöördumatus kokkuleppes Ühendkuningriigi jaoks ELis ning võtsid selle vastu. Uut kokkulepet käsitlev otsus on kooskõlas aluslepingutega ning Euroopa Kohus ei saa seda tühistada. Kuid see otsus jõustub ainult siis, kui britid hääletavad Euroopa Liitu jäämise poolt. Kui nad hääletavad selle vastu, siis kokkulepe lakkab eksisteerimast.

Me leppisime kokku, et teeme kõike seda viisil, mis ei kahjusta selliseid Euroopa Liidu põhiväärtusi nagu liikumisvabadus ja mittediskrimineerimise põhimõte. Ning kahjustamata majandus- ja rahaliidu tulevast arengut. Kui mul oleks olnud selles osas mingeid kahtlusi, siis ei oleks ma ettepanekut sellise kokkuleppe sõlmimiseks kunagi teinud.

Paljudele raskustele vaatamata ei lahkunud riigijuhid läbirääkimiste laua tagant, kuna olime täielikult teadlikud sellest, mis oli kaalul, nimelt Ühendkuningriigi ELi allesjäämine ja Euroopa geopoliitiline tulevik.

Siinkohal sooviksin väljendada oma siirast tänu komisjoni president Junckerile ja kogu tema meeskonnale, kellega koos me selle protsessi vältel õlg õla kõrval töötasime. Lubage mul tänada ka parlamendi läbirääkijaid, kes osalesid läbirääkimistel ning olid väga tulemuslikud oma eesmärkide saavutamisel. Ma usun kindlalt, et me pidime Euroopa Parlamendi sellesse protsessi täiel määral kaasama. Mulle jäävad alatiseks meelde need olulise tähtsusega arutelud president Schulzi, fraktsiooni juht Verhofstadti ja väljapaistvate kolleegide Gualtieri ja Brokiga. Tänu teile võimaldas see kokkulepe meil võtta arvesse liidu huve tervikuna. Ilma teieta ei oleks see kokkulepe olnud võimalik. Suur tänu teile veel kord.

Euroopa Liit austab Ühendkuningriigi kodanike otsust. Kui enamus hääletab liidust lahkumise poolt, siis nii see ka läheb. See muudab Euroopat igaveseks. Ning see oleks muutus halvemuse suunas. See on muidugi minu isiklik arvamus. Peaminister Cameron ütles esmaspäeval alamkojas, et praegu ei ole õige hetk läänemaailma lõhestamiseks. Olen sellega täiesti nõus. Seetõttu andsin oma parima, et seda ära hoida.

Teisest küljest, kui britid otsustavad jääda, siis ma loodan, et nimetatud parlament tagab, et selle kokkuleppe tulemusel võetakse vastu vajalikud õigusaktid ning kokkulepe jõustub.

Lubage mul nüüd käsitleda rändekriisi. Juhid leppisid kokku, et meie ühine tegevuskava Türgiga jääb prioriteediks ning me peame andma oma parima selle edukaks elluviimiseks. See tähendab kokkuvõttes, et suured numbrid, mille tunnistajateks me ikka veel oleme, peavad vähenema ja tegema seda kiiresti. See oli ka põhjus, miks me otsustasime korraldada Türgiga 7. märtsil erakorralise kohtumise.

Juhid keskendusid oma arutelus kriisi suhtes konsensuse saavutamisele. Esiteks peame sel eesmärgil vältima plaanide A, B ja C vastandamist. Sellel ei ole mingit mõtet, kuna see üksnes lõhestab Euroopat ega too meid lahenduse leidmisele lähemale. Selle asemel peame erinevad lähenemisviisid ühendama. Euroopa terviklikule tegevuskavale ei ole head alternatiivi.

Teiseks, Euroopa reageerimine ei seisne mitte üksnes Brüsselis vastu võetavates otsustes. Samavõrd ja isegi rohkem seisneb see ka pealinnades vastu võetavates otsustes. Me peame seda aktsepteerima, kuid samal ajal peaksime püüdma neid otsuseid paremini kooskõlastada. Euroopa Liit on siin meie kõigi koostöö jaoks.

Ja lõpuks, me peame austama eeskirju ja õigusnorme, mille oleme üheskoos vastu võtnud. See puudutab nii otsuseid ümberpaigutamise kohta kui ka vajadust taastada järk-järgult olukord, kus kõik Schengeni ala liikmed rakendavad täielikult Schengeni piirieeskirju. Pole kahtlust, et meil on vaja Schengeni ala taastada. See maksab raha, võtab aega ja nõuab tohutut poliitilist pingutust. Mõned riigid ei pruugi selle väljakutsega toime tulla. Kuid Euroopa on seal, et neid aidata. Meil on aja investeerida Schengenisse, mitte selle kokkukukkumisse. Schengeni ala tulevik on üks põhiküsimusi, mida juhid 7. märtsil arutavad.

Sellest küsimusest eraldi kinnitasid juhid vajadust jätkata humanitaarabi andmist Süüriale ja piirkonnas asuvatele Süüria põgenikele. Me tervitasime rahastajate konverentsi Londonis, kus kaks kolmandikku antud lubadustest tuli Euroopast. Juhid nõustusid kiiresti tegutsema, et eraldada 2016. aastaks lubatud 3,3 miljardit eurot ning Türgis pagulaste abistamiseks kokku lepitud 3 miljardit eurot. See ei ole ainult Euroopa vastutus. Seetõttu ma jätkan tööd selle nimel, et saavutada üleilmne reageerimine sellele kriisile käesoleval aastal toimuvatel G7 ja G20 kohtumistel.

Ma sooviksin lõpetada palvega mitte lubada tormistel päevadel meie jõupingutusi nurjata. Me ei saa lihtsalt vaadata ja oodata. Oleme sisenenud kõige ohtlikumasse ajajärku Euroopa ajaloos. Me peame tegutsema kindlameelselt. Ma arvestan teie toetusega. Tänan teid! 

Lõppmärkused

Täna arutluse all olevad kaks küsimust – Ühendkuningriigi kokkulepe ja ränne – on omavahel tihedalt seotud. Mul ei ole absoluutselt mingit kahtlust, et see, kuidas tuleme toime rändekriisiga, saab referendumil olema võtmetähtsusega teguriks. Kõik need, kes soovivad säilitada Euroopa Liidu ühtsust, kogu läänemaailma ühtsust, ning kes tunnevad, et elame praegu otsustava tähtsusega hetkel, peaksid seda ühist kava toetama võimalikult suure otsusekindlusega.

Pean ühise kava all silmas meie otsuse tegelikku rakendamist, Schengeni piirieeskirjade täielikku järgimist ja ühistegevust Türgiga. Kui keegi kahjustab seda tekkivat ühtsust rändekriisis, võib ta tegelikult mõjutada Ühendkuningriiki EList lahkuma.

Nagu ma juba ütlesin, jõustub Ühendkuningriigi kokkulepe ainult siis, kui britid hääletavad liitu jäämise poolt. Kui nad hääletavad selle vastu, siis kokkulepe lakkab eksisteerimast. Ning kellelgi ei peaks sellisel juhul olema mingeid illusioone. See ei olnud üks paljudest läbirääkimisvoorudest Ühendkuningriigi kokkuleppe üle ELis, see oli esimene ja viimane voor. Rohkem neid ei tule. Tänan teid!