ELi Riigipeade ja valitsusjuhtide avaldus

rahvusvaheline tippkohtumine
  • 08.03.2016
  • 04:50
  • Brüssel
  • Avaldus ja märkused
  • 111/16
  • Justiitsküsimused
  • Siseasjad
  • Välisasjad ja rahvusvahelised suhted
08.03.2016
Pressi kontaktteave

Preben Aamann
Euroopa Ülemkogu eesistuja pressiesindaja
+32 22815150
+32 476850543

Jüri Laas
Pressiametnik
+32 22815523
+32 470957561

1. ELi riigipead ja valitsusjuhid arutasid pärast kohtumist peaminister Ahmet Davutoğluga rändeolukorda, eelkõige seoses Lääne-Balkani rändeteega. Nad väljendasid heameelt Türgi peaministriga peetud ELi ja Türgi vahelisi suhteid käsitleva arutelu üle ning ühise tegevuskava rakendamise osas tehtud edusammude üle. Türgi kinnitas oma pühendumust rakendada Kreeka ja Türgi vahelist kahepoolset tagasivõtulepingut eesmärgiga aktsepteerida kõigi Türgist Kreekasse saabuvate kaitset mittevajavate sisserändajate kiiret tagasivõtmist ja võtta tagasi kõik Türgi vetes kinni peetud ebaseaduslikud sisserändajad.

Riigipead ja valitsusjuhid nõustusid, et inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise teede sulgemiseks, inimeste ebaseaduslikult üle piiri toimetajate ärimudeli lõhkumiseks, meie välispiiride kaitsmiseks ja Euroopa rändekriisile lõpu tegemiseks on vaja julget tegutsemist. Me peame lõhkuma seose paati istumise ja Euroopas elukoha saamise vahel.

Sellepärast rõhutasid nad täna Egeuse merel alanud NATO tegevuse tähtsust. Nad kutsusid kõiki NATO liikmesriike üles seda aktiivselt toetama. Nad tervitasid soojalt täna Türgi poolt rändeküsimuse lahendamiseks tehtud täiendavaid ettepanekuid. Nad leppisid kokku, et töötavad järgmiste neis sisalduvate põhimõtete alusel:

• võtta tagasi kõik ebaseaduslikud sisserändajad, kes saabuvad Türgist Kreeka saartele, kusjuures kulud katab EL;
• asustada iga süürlase kohta, kelle Türgi võtab Kreeka saartelt tagasi, üks süürlane Türgist ümber ELi liikmesriikidesse;
• kiirendada viisanõude kaotamise tegevuskava rakendamist kõigi liikmesriikidega, et kaotada viisanõuded Türgi kodanikele hiljemalt 2016. aasta juuni lõpuks;
• kiirendada esialgu eraldatud 3 miljardi euro väljamaksmist, et tagada esimeste projektide rahastamine enne märtsi lõppu ja teha otsus süürlaste pagulasrahastu täiendava rahastamise kohta;
• valmistuda otsuse tegemiseks uute peatükkide võimalikult kiire avamise kohta ühinemisläbirääkimistel, tuginedes Euroopa Ülemkogu 2015. aasta oktoobri järeldustele;
• teha Türgiga koostööd kõigis ühistes ettevõtmistes, mida tehakse selleks, et parandada humanitaarolukorda Süürias, mis võimaldaks kohalikel elanikel ja pagulastel elada aladel, mis on turvalisemad.

Euroopa Ülemkogu eesistuja edendab neid ettepanekuid ja töötab koostöös Türgi poolega välja üksikasjad enne märtsis toimuvat Euroopa Ülemkogu kohtumist. Selle töö puhul järgitakse Euroopa ja rahvusvahelist õigust.

ELi riigipead ja valitsusjuhid arutasid Türgi peaministriga ka meedia olukorda Türgis.

2. Riigipead ja valitsusjuhid tuletasid lisaks meelde, et Euroopa Ülemkogu otsustas oma 18. 19. veebruari kohtumisel taastada olukorra, kus kõik Schengeni ala liikmed rakendavad täielikult Schengeni piirieeskirju, võttes samas arvesse merepiiride spetsiifilist olemust, ning teha lõpu kontrollita edasiliikumist võimaldavale lähenemisviisile. Ebaseaduslike sisserändajate vood on nüüd Lääne-Balkani rändeteel lõppenud.

3. Selleks, et see oleks jätkusuutlik, tuleb võtta järgmiste põhimõtete kohaseid meetmeid:

a) toetada Kreekat sellel raskel ajal ning teha kõik meist olenev, et aidata tulla toime sellise arengu tagajärjel tekkinud olukorraga. See on ELi kollektiivne vastutus, mis nõuab kõigi ELi kättesaadavate vahendite ja ressursside ning liikmesriikide panuste kiiret ja tõhusat kasutuselevõtmist;

b) reageerida viivitamata ja tulemuslikult väga raskele humanitaarolukorrale, mis kohapeal kiiresti süveneb. Komisjon annab kiiresti erakorralist toetust, tehes seda tihedas koostöös Kreeka, teiste liikmesriikide ja valitsusväliste organisatsioonidega, tuginedes komisjoni ja Kreeka tehtavale vajaduste hindamisele ning hädaolukorra lahendamise ja sellele reageerimise plaanile. Sellega seoses tervitavad riigipead ja valitsusjuhid komisjoni ettepanekut erakorralise toetuse andmise kohta liidus ning kutsuvad nõukogu üles võtma selle vastu enne Euroopa Ülemkogu märtsikuu kohtumist, laiendades seega kasutada olevate rahastamisvahendite hulka; nad kutsuvad eelarvepädevat institutsiooni üles võtma kõik vajalikud järelmeetmed;

c) anda Kreekale täiendavat abi välispiiride, sealhulgas endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi ja Albaaniaga ühiste piiride haldamiseks, esmase vastuvõtu keskuste nõuetekohase toimimise, sealhulgas 100% tuvastamise, registreerimise ja julgeolekukontrollide tagamiseks ning piisava vastuvõtusuutlikkuse tagamiseks. Frontex esitab võimalikult kiiresti täiendava üleskutse riiklike külalisametnike lähetamiseks ja kõik liikmesriigid peaksid sellele täiel määral hiljemalt 1. aprilliks vastama. Europol lähetab külalisametnikud kiiresti kõikidesse esmase vastuvõtu keskustesse, et tugevdada julgeolekukontrolle ja toetada Kreeka ametiasutusi võitluses sisserändajate ebaseaduslikult üle piiri toimetajate vastu;

d) aidata Kreekal tagada kõikide rahvusvahelist kaitset mittevajavate ebaseaduslike sisserändajate terviklik laiaulatuslik ja kiirendatud tagasisaatmine Türki, tuginedes Kreeka-Türgi tagasivõtulepingule ja alates 1. juunist ELi-Türgi tagasivõtulepingule;

e) kiirendada oluliselt ümberpaigutamise rakendamist, et leevendada praegu Kreekal lasuvat suurt koormust. Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) esitab täiendava üleskutse riikide eksperdiabi saamiseks Kreeka varjupaigasüsteemi toetuseks ning kõik liikmesriigid peaksid sellele üleskutsele kiiresti ja täiel määral vastama. Samuti palutakse liikmesriikidel leida ümberpaigutamiseks kiiresti rohkem kohti. Komisjon esitab nõukogule iga kuu aruande ümberpaigutamiskohustuste täitmise kohta;

f) jätkata tihedat koostööd ELi mittekuuluvate Lääne-Balkani riikidega ja anda mis tahes vajalikku abi;

g) täita olemasolevaid ümberasustamiskohustusi ning jätkata tööd usutava vabatahtliku humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise programmi ettevalmistamiseks Türgiga;

h) võtta viivitamata kõik vajalikud meetmed seoses mis tahes uute rändeteede tekkimisega ja tugevdada võitlust inimeste ebaseaduslikult üle piiri toimetajatega;

i) edendada esmajärjekorras tööd komisjoni tegevuskava "Tagasi Schengeni juurde“ kõikide elementidega, et kaotada ajutine piirikontroll sisepiiridel ja taastada Schengeni ala normaalne toimimine enne käesoleva aasta lõppu.

Selle dokumendiga ei kehtestata liikmesriikide jaoks mingeid uusi kohustusi seoses ümberpaigutamise ja ümberasustamisega.

4. Need on kiireloomulised meetmed, mida tuleb tulenevalt praegusest kohapealsest olukorrast võtta ja mida tuleb jooksvalt hinnata. Euroopa Ülemkogu tuleb rändeküsimuse juurde kõigis selle aspektides tagasi oma märtsi kohtumisel, et veelgi konsolideerida meie tervikliku rändestrateegia ühist Euroopa tasandi rakendamist.