ELi justiits- ja siseministrite ning ELi institutsioonide esindajate ühisavaldus 22. märtsil 2016 Brüsselis toimunud terrorirünnakute kohta

ELi Nõukogu
  • 24.03.2016
  • 19:10
  • Avaldus ja märkused
  • 158/16
  • Justiitsküsimused
  • Siseasjad
24.03.2016
Pressi kontaktteave

Romain Sadet
pressiametnik (justiitsküsimused; organisatsiooni kommunikatsioon)
+32 22818914
+32 473865437

Oleme 22. märtsil 2016 Brüsselis toimunud rünnakutest šokeeritud. Need kohutavad terroriaktid vapustasid meid. Mõistame need teravalt hukka. Väljendame sügavaimat poolehoidu ja kaastunnet nende rünnakute ohvritele, nende peredele ja sõpradele. Väljendame oma toetust Belgiale, selle rahvale ja eriti Brüsseli linnale. Oleme nendega solidaarsed. Jätkame kindlameelselt meie ühist terrorismivastast võitlust. Nagu riigi- ja valitsusjuhid ning Euroopa institutsioonide juhid märkisid, on see rünnak meie avatud demokraatliku ühiskonna vastu. Me kaitseme oma väärtusi ka terrorismivastases võitluses.

Belgia ametivõimud andsid täna meile teada, kuidas nad selle kriisiga silmitsi seisavad ning arutasid, mida tuleb terrorirünnakute ja tugivõrkude korduvatest mustritest õppida.

Nendest sündmustest tulenevalt ning tunnustades olulisi edusamme, mis on juba tehtud liikmesriikide ja ELi tasandil, et tõhustada meie ühist võimet võidelda terrorismiga, on ministrid veendunud järgmiste meetmete vajalikkuses:

1.       jätkata kiiremas korras riikide ühendatud jõupingutusi Pariisi ja Brüsseli rünnakutega seotud võrgustike ning muude sarnaste võrgustike uurimiseks;

2.       võtta 2016. aasta aprillis vastu broneeringuinfo direktiiv ja see kiiremas korras rakendada, tagades et broneeringuinfo üksuste vaheline andmevahetus toimub nii ruttu kui võimalik;

3.       jätkata kindlalt käimasolevat tööd: täiendada kiiresti terrorismivastast võitlust, Schengeni piirkonna välispiiride süstemaatilist kontrolli, tulirelvade omandamise kontrolli ja valdamist ning Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) kolmandate riikide kodanikele laiendamist hõlmavaid õigusakte; rakendada terrorismi rahastamise vastase võitluse tegevuskava; võidelda dokumendipettuse vastu ja rakendada täielikult olemasolevaid ELi õigusakte lõhkeainete lähteainete kohta; edasi arendada terrorismivastase võitluse koostööd Euroopa Liidu ja Türgi ning Põhja-Aafrika, Lähis-Ida ja Lääne-Balkani riikide vahel;

4.       kui see on asjakohane, jagada teavet transpordiametite ja -ettevõtjatega, et oleks võimalik teha tulemuslikult ja tõhusalt riskihindamisi ning vajaduse korral kohandada transporti ähvardada võivatele ohtudele vastavaid riski vähendamise meetmeid;

5.       suurendada kiiremas korras julgeoleku, reisi- ja rände valdkonna Euroopa ja rahvusvaheliste andmebaaside süstemaatilist täiendamist, järjepidevat kasutamist ja koostalitlusvõimet, kasutades täiel määral tehnoloogiaarendust ning võttes algusest peale arvesse eraelu puutumatuse kaitsemeetmeid. See on eelkõige asjakohane usaldusväärse identsuskontrolli seisukohalt. Komisjon tutvustab lähinädalatel e-piiride ja koostalitlusvõime teemalist teatist. Sellega seoses tuleb kiirendada Schengeni infosüsteemi integreeritud üleeuroopalise automaatse sõrmejälgede tuvastamise süsteemi väljatöötamist. ELi terrorismivastase võitluse koordinaator, eesistujariik, komisjon, asjaomased ametid ja eksperdid ühendavad jõud, et esitada 2016. aasta juuniks konkreetsed tegevused, eeskätt parandamaks teabe kogumist, kontrollimist ja sidumist terrorismivastase võitluse valdkonnas;

6.       leida esmajärjekorras viise digitaalsete tõendite kiiremaks ja tulemuslikumaks tagamiseks ja kogumiseks, intensiivistades koostööd kolmandate riikidega ja Euroopa territooriumil tegutsevate teenuseosutajatega, et parandada ELi ja liikmesriikide õigusaktide järgimist ja otsekontakte õiguskaitseasutustega. Juunis toimuval nõukogu istungil tehakse kindlaks konkreetsed meetmed selle keeruka küsimuse lahendamiseks;

7.       jätkata tulemuslike ennetavate meetmete väljatöötamist, eeskätt parandades kohalikul tasandil radikaliseerumise märkide varajast tuvastamist ning astudes vastu Daeshi retoorikale teabestrateegiate abil ning töötades välja tõhusaid rehabiliteerimisprogramme. Radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustik ning strateegilise teabe- ja nõustamiskeskus tõhustavad veelgi selles osas oma toetust erialatöötajatele, kodanikuühiskonnale ja liikmesriikidele. Komisjon intensiivistab tööd IT-ettevõtjatega, eelkõige ELi interneti foorumis, et astuda vastu terroristlikule propagandale ja töötada 2016. aasta juuniks välja käitumisjuhendi interneti vihakõne vastu;

8.       toetada täielikult terrorismivastase võitluse rühma tööd, eelkõige kiirendades veelgi reaalajas toimuva mitmepoolse teabevahetuse eraldi platvormi loomist;

9.       kasutada korrapärasemalt ühiseid uurimisrühmi, kes tõendasid oma kasulikkust Pariisi rünnakute järgsel ajal, et koordineerida uurimisi ning koguda ja vahetada tõendeid;

10.     moodustada Europoli Euroopa terrorismivastase võitluse keskuse riiklike terrorismivastase võitluse ekspertide ühine kontaktrühm, et toetada liikmesriikide õiguskaitseasutusi praeguse terrorismiohu laiema Euroopa ja rahvusvahelise mõõtme uurimisel, kuhu liikmesriikidel palutakse lähetada oma eksperte. See rühm kasutab Europoli õiguskaitsevahendeid, et jälgida välisvõitlejatest tulenevat ohtu, terrorismi rahastamise ja ebaseaduslike tulirelvade vooge ning veebipropagandat.