Nõukogu järeldused Türgi kohta

ELi Nõukogu
  • 18.07.2016
  • 16:17
  • Pressiteade
  • 463/16
  • Julgeolek ja kaitse
  • Välisasjad ja rahvusvahelised suhted
18.07.2016
Pressi kontaktteave

Virginie Battu
Pressiametnik
+32 22815316
+32 470182405

EL mõistab teravalt hukka Türgi riigipöördekatse ja kordab oma täielikku toetust riigi seaduslikele institutsioonidele. EL peab kahetsusväärseks inimohvrite suurt arvu ja väljendab solidaarsust Türgi rahvaga. EL tervitab erakondade ühist seisukohta Türgi demokraatia toetuseks.

EL kutsub Türgi ametivõime, sealhulgas politseid ja julgeolekujõude, üles ilmutama vaoshoitust. Tuleb teha kõik, et vältida edasist vägivalda, kaitsta elusid ja taastada rahu.

EL kutsub üles pidama täielikult kinni Türgi põhiseaduslikust korrast ja rõhutab õigusriigi põhimõtetele kindlaks jäämise tähtsust. Väga tähtis on tagada riigi kõigi demokraatlike institutsioonide, sealhulgas Türgi Suure Rahvakogu täielik austamine. EL rõhutab vajadust austada demokraatiat, inimõigusi ja põhivabadusi ning kõigi õigust õiglasele kohtumenetlusele, täielikus vastavuses Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga, sealhulgas selle protokolliga nr 13 surmanuhtluse igas olukorras kaotamise kohta. Sellega seoses tuletab EL meelde, et ühemõtteline hoidumine surmanuhtlusest on liidu acquis’i ülitähtis element.

Türgi on kandidaatriik ja Euroopa Liidu oluline partner. EL on jätkuvalt pühendunud sellele, et teha demokraatliku, kaasava ja stabiilse Türgiga koostööd ühistele väljakutsetele vastamiseks.