Schengeni piirieeskirjad: nõukogu võtab vastu määruse kontrolli tugevdamise kohta välispiiridel

ELi Nõukogu
  • 07.03.2017
  • 10:40
  • Pressiteade
  • 113/17
  • Siseasjad
07.03.2017
Pressi kontaktteave

Veronica Huertas-Cerdeira
Pressiametnik (siseküsimused; terrorismivastase võitluse koordineerimine)
+32 22814548
+32 470882199

Nõukogu võttis 7. märtsil 2017 vastu määruse, millega muudetakse Schengeni piirieeskirju eesmärgiga tugevdada asjaomastes andmebaasides kontrolli tegemist välispiiridel.

„Kontrolli tugevdamine meie välispiiridel on oluline vahend terrorismiohu vastu võitlemiseks Euroopas ja meie kodanike julgeoleku suurendamiseks. Välispiiridel tehtava süstemaatilise kontrolli abil saame tegeleda võimalike sisejulgeolekuriskide, sealhulgas tagasipöörduvate terroristidest välisvõitlejate ohuga.“

Carmelo Abela, Malta siseminister ja riigi julgeoleku minister

Muudatus kohustab liikmesriike süstemaatiliselt kontrollima asjaomastes andmebaasides kõiki isikuid, sealhulgas liidu õiguse alusel vaba liikumise õigust omavaid isikuid (st ELi kodanikud ja nende kolmandate riikide kodanikest pereliikmed), kui nad ületavad välispiiri. Kontrollimisel kasutatakse Schengeni infosüsteemi (SIS) ning Interpoli varastatud ja kaotatud reisidokumentide andmebaasi. Kontroll võimaldab samuti liikmesriikidel teha kindlaks, et asjaomased isikud ei ohusta avalikku korda, sisejulgeolekut ega rahvatervist. Seda kohustust tuleb täita kõikidel välispiiridel (õhu-, mere- ja maismaapiirid) nii riiki sisenevate kui ka riigist lahkuvate isikute puhul.

Ent juhul kui süstemaatiline kontrollimine andmebaasides võiks mõjutada ebaproportsionaalselt liiklusvooge mere- või maismaapiiril, võivad liikmesriigid teha andmebaasides ainult sihipäraseid kontrolle, eeldusel et see ei too kaasa ohte liikmesriikide sisejulgeolekule, avalikule korrale, rahvusvahelistele suhetele või rahvatervisele.

Õhupiiride osas võivad liikmesriigid teha andmebaasides sihipäraseid kontrolle ainult 6-kuulise üleminekuaja jooksul alates määruse jõustumise kuupäevast. Seda ajavahemikku võib erandjuhtudel pikendada maksimaalselt 18 kuu võrra, kui esineb taristuga seonduvaid probleeme, mille tõttu kulub vajalike kohanduste tegemiseks rohkem aega.

Edasised sammud

Nõukogu ja Euroopa Parlament peavad nüüd vastu võetud määruse allkirjastama. Allkirjastatud tekst avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub 20 päeva hiljem.

Taust

Kõnealuse määruse, millega muudetakse Schengeni piirieeskirju, esitas Euroopa Komisjon 2015. aasta detsembris. See on vastus terrorismiohu suurenemisele ning nõukogu 9. ja 20. novembri 2015. aasta järeldustes esitatud ülekutsele muuta sihipäraselt Schengeni piirieeskirju seoses reageerimisega terroristidest välisvõitlejatele.

Kuigi liikmesriigid on juba kohustatud süstemaatiliselt kontrollima riiki sisenevaid kolmandate riikide kodanikke kõikides andmebaasides avaliku korra ja sisejulgeoleku alastel põhjustel, ei näe praegused sätted ette sellise kontrolli tegemist kõikides andmebaasides siis, kui isik lahkub riigist. Lisaks peavad vaba liikumise õigust omavad isikud läbima minimaalse kontrolli nende isiku kindlaks tegemiseks. Muudatusega nähakse ette kohustus viia läbi kolmandate riikide kodanike ja vaba liikumise õigust omavate isikute süstemaatiline kontrollimine nii riiki sisenemisel kui ka riigist väljumisel.

Samuti nähakse muudatusega ette Schengeni infosüsteemi, Interpoli varastatud ja kaotatud reisidokumentide andmebaasi ning riiklike andmebaaside ulatuslikum kasutamine ELi ja selle kodanike julgeoleku suurendamiseks.