Konfliktimineraalid: nõukogu võtab vastu uued eeskirjad relvastatud rühmituste rahastamise vähendamiseks

  • 03.04.2017
  • 10:15
  • Pressiteade
  • 181/17
  • Rahvusvaheline kaubandus ja toll
03.04.2017
Pressi kontaktteave

Maria Tomasik
pressiametnik
+32 (0)2 281 24 63
+32 (0)470 88 23 83

Nõukogu võttis 3. aprillil 2017 vastu määruse, mille eesmärk on peatada relvastatud rühmituste rahastamine konfliktimineraalidega kauplemisest.

Määrus kohustab ELi ettevõtteid tegutsema tina, tantaali, volframi ja kulla importimisel vastutustundlikult ning tagama, et nende tarneahelad ei aitaks rahastada relvakonflikte. Need hoolsuskohustuse eeskirjad muutuvad siduvaks alates 1. jaanuarist 2021, kuid importijaid innustatakse kohaldama neid niipea kui võimalik.

Tina, tantaali, volframi ja kulda saab kasutada sellistes igapäevaelu toodetes nagu mobiiltelefonid, autod või ehted. Konflikti- ja riskipiirkondades kasutavad relvastatud rühmitused nimetatud mineraalide kaevandamisel sageli sunniviisilist tööd ja rahastavad oma tegevust selliselt kaevandatud mineraalide müügist. Toodete jälgitavuse tagamisega on määruse eesmärk lõigata ära nende oluline sissetulekuallikas.

Määrus sisaldab selget vastutustundliku hankimise kohustust tarneahelas ülalpool asuva tootmisprotsessi osa puhul, mis hõlmab kõnealuste mineraalide kaevandamist ja rafineerimist. Seda kohaldatakse vähemalt 95% ELi metallide ja mineraalide impordi suhtes, kusjuures kohaldamisest on vabastatud väikeimportijad. Pädevad asutused korraldavad kontrolle, et tagada hoolsuskohustuste täitmine ELi mineraalide ja metallide importijate poolt.

Lisaks rakendab komisjon rea muid meetmeid, et veelgi karmistada hoolsuskohustust nii suurte kui ka väikeste tarneahelas allpool asuvate ELi ettevõtetele, kes kasutavad kõnealuseid mineraale kaupade tootmises. Komisjon koostab ka käsiraamatu kavandi, mis sisaldab mittesiduvaid suuniseid, mis aitaksid ettevõtetel ning eelkõige VKEdel konflikti- ja riskipiirkondi kindlaks teha.

Määrus tugineb OECD 2011. aasta suunistele, milles on esitatud tarneahela hoolsuskohustuse rahvusvaheline võrdlusalus. Nõukogu poolt vastu võetud teksti aluseks on Euroopa Parlamendiga 2016. aasta novembris saavutatud kokkulepe, mille parlament seejärel 16. märtsil 2017 toimunud täiskogu hääletusel heaks kiitis.