Viisad: nõukogu võtab vastu määruse, mis käsitleb Ukraina kodanike vabastamist viisanõudest

ELi Nõukogu
  • 11.05.2017
  • 10:25
  • Pressiteade
  • 244/17
  • Siseasjad
11.05.2017
Pressi kontaktteave

Veronica Huertas-Cerdeira
Pressiametnik (siseküsimused; terrorismivastase võitluse koordineerimine)
+32 22814548
+32 470882199

Nõukogu võttis 11. mail 2017 vastu määruse, mis käsitleb Ukraina kodanike vabastamist viisanõudest, kui nad reisivad ELi kuni 90 päevaks mis tahes 180-päevase perioodi jooksul.

„Ukraina kodanike viisanõudest vabastamist käsitleva määruse vastuvõtmine on tähtis areng, mis aitab tugevdada Ukraina elanike ja ELi vahelisi sidemeid. See on jätk Ukraina poolt vajalike reformide elluviimisele mitmes valdkonnas, sealhulgas ränne, avalik kord ja julgeolek, välissuhted ja põhiõigused. Lisaks võimaldab ELi poolt hiljuti vastu võetud viisanõudest vabastamise ajutise peatamise muudetud kord sellise viisanõudest vabastamise peatada, kui Ukrainaga tekivad tõsised rände- või julgeolekualased probleemid.“

Carmelo Abela, Malta siseminister ja riigi julgeoleku minister   

Määrusega muudetakse ametlikult määrust (EÜ) nr 539/2001, viies Ukraina nimetatud määruse I lisast (riigid, kelle kodanikel on vaja viisat Schengeni alale sisenemiseks) üle II lisasse (viisanõudest vabastatud riigid). Ukraina kodanikel, kes kasutavad biomeetrilist passi ning kes reisivad ELi kuni 90 päevaks äri, turismi või perekonnaga seotud eesmärkidel, ei ole enam viisat vaja.

Kooskõlas ELi aluslepingutele lisatud protokollidega ei kohaldata neid meetmeid Iirimaa ja Ühendkuningriigi suhtes. Nende liikmesriikide viisarežiimi reguleerivad endiselt nende siseriiklikud õigusaktid.

Järgmised sammud

Nõukogu ja Euroopa Parlament peavad nüüd vastuvõetud määruse allkirjastama. Seejärel avaldatakse tekst Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub 20 päeva hiljem.

Taustteave

Komisjon leidis 2015. aasta detsembris, et Ukraina on täitnud kõik viisanõude kaotamise tegevuskavas esitatud nõuded ning seepärast võib ta viisanõudest vabastada. 20. aprillil 2016 avaldas komisjon ettepaneku vabastada Ukraina passi omanikud viisanõudest. Nõukogu ja Euroopa Parlament jõudsid ettepaneku suhtes kokkuleppele 28. veebruaril 2017.