Suurem energiatõhusus: ELi kliima- ja energiaeesmärkide täitmisel edusammude tagamine

ELi Nõukogu
 • 26.06.2017
 • 19:10
 • Pressiteade
 • 415/17
 • Keskkond
 • Energeetika
26.06.2017
Pressi kontaktteave

Helena Gomes
Pressiametnik
+32 22817040
+32 479955079

Nõukogu leppis täna kokku oma seisukohas muudetud energiatõhususe direktiivi ettepaneku suhtes. Kõnealune kokkulepe võimaldab alustada Euroopa Parlamendiga läbirääkimisi Eesti eesistumise ajal.

Kavandatava direktiivi peamine eesmärk on parandada kehtivaid sätteid ja suurendada energiatõhusust, et tagada Euroopa Liidu 2020. aasta peaeesmärgi ning 2030. aastaks püstitatud kliima- ja energiaeesmärkide saavutamine.

Energiatõhusust käsitatakse omaette energiaallikana. Energiatõhususe suurendamine toob kasu keskkonnale, vähendab kasvuhoonegaaside heidet, parandab energiavarustuskindlust, vähendab kodumajapidamiste ja ettevõtjate energiakulu, aitab leevendada energiaostuvõimetust ning aitab kaasa majanduskasvule ja töökohtade loomisele.

Muudetud direktiivi peamised elemendid on järgmised:

 • ELi energiatõhususe üldeesmärk (30%)
 • Energiasäästukohustus 1,5% aastas, mida ajavahemikuks 2026–2030 vähendatakse 1,0%ni aastas, välja arvatud juhul, kui 2024. aasta läbivaatamise tulemusel otsustatakse, et EL on oma eesmärkide saavutamisest veel kaugel
 • Energiasäästukohustuse puhul võidakse arvesse võtta pikaajalisi üksikmeetmeid
 • Alternatiivseid meetmeid tunnustatakse energiatõhususkohustuse süsteemidega võrdväärsetena
 • Võimalus võtta ajavahemikul 2020–2030 energiasäästu puhul osaliselt arvesse taastuvenergiat, mida toodetakse kohapeal
 • Kohustus võtta uute meetmete väljatöötamisel arvesse energiaostuvõimetust
 • Tõhusamad sätted tarbitud koguse mõõtmise ja arvete esitamise kohta kütte ja jahutuse lõpptarbijate kasuks

„Meil on väga hea meel, et suutsime saavutada kokkuleppe selle olulise õigusakti suhtes, mis oli meie eesistumise prioriteediks. Energiatõhusus on tähtis element, et Euroopa üleminek puhtale energiale oleks edukas. See võimaldab meil puhta energia paketi rakendamise osas edasi liikuda.“

Malta energia- ja veemajanduse minister Joe Mizzi

Taust

Komisjoni 2016. aasta novembris esitatud energiatõhusust käsitleva ettepanekuga ajakohastatakse praegust direktiivi 2012/27/EL. See on osa ulatuslikust puhta energia paketist, mis on Euroopa Liidu strateegia rakendamise vahend.

Strateegia üldeesmärk on liikuda ELi majanduse CO₂-heite vähendamise suunas nii aastani 2030 kui ka pärast seda, edendades samal ajal majanduskasvu, tarbijakaitset, innovatsiooni ja konkurentsivõimet.

Euroopa Ülemkogu 2014. aasta oktoobri järeldustes seati esialgne eesmärk suurendada 2030. aastaks liidu tasandil energiatõhusust vähemalt 27%. See eesmärk vaadatakse eeldatavasti läbi 2020. aastaks, pidades silmas liidu tasandi eesmärki, milleks on 30%.