Seaduslik ränne: nõukogu lepib kokku läbirääkimisvolitustes seoses uute eeskirjadega, mille abil soovitakse muuta EL kvalifitseeritud töötajate jaoks atraktiivsemaks

ELi Nõukogu
 • 26.07.2017
 • 12:19
 • Pressiteade
 • 498/17
 • Siseasjad
 • Tööhõive
26.07.2017
Pressi kontaktteave

Veronica Huertas-Cerdeira
Pressiametnik (siseküsimused; terrorismivastase võitluse koordineerimine)
+32 22814548
+32 470882199

Ester Arauzo-Azofra
pressiametnik
+32 22815361
+32 473630723

Alaliste esindajate komitee (COREPER) leppis 26. juulil kokku läbirääkimisvolitustes direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb kolmandatest riikidest pärit kõrge kvalifikatsiooniga töötajate riiki sisenemise ja seal elamise tingimusi (sinise kaardi direktiiv). Nende volituste põhjal alustab ELi nõukogu eesistujariik läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga.                            

"Sinise kaardi eesmärk on meelitada Euroopasse kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid. Spetsialistide ja majandusinnovaatorite hulk maailmas on piiratud ning konkurents nende pärast on suur. Kui suudame panna nad tegema valiku Euroopa kasuks, tugevdab see meie konkurentsivõimet ja suurendab majanduskasvu,“ ütles nõukogu praeguse eesistujariigi Eesti siseminister Andres Anvelt. "Ühine Euroopa elamis- ja tööluba, mis lihtsustab tingimusi ja muudab need paindlikumaks, on vajalik, kui me soovime konkureerida Ameerika rohelise kaardi ja Kanada punktisüsteemiga,“ lisas minister Anvelt. 

Sinise kaardi direktiivi reformi eesmärk on muuta töötamine ELis kolmandatest riikidest pärit kõrge kvalifikatsiooniga töötajate jaoks atraktiivsemaks. Sellega soovitakse samuti parandada nende liikuvust eri liikmesriikide ja töökohtade vahel. Sellega asendatakse kehtiv sinise kaardi direktiiv, ühtlustades veelgi riiki sisenemise ja seal elamise tingimusi ning parandades kõrge kvalifikatsiooniga töötajate olukorda järgmiste vahendite abil: 

 • muutes vastuvõtutingimused kaasavamaks, sealhulgas vähendades palgakünnist, mille liikmesriigid võivad kehtestada kolmandate riikide kodanike oma riigi territooriumile lubamisel, ning sätestades, et liikmesriigid võivad kohaldada madalama miinimumpalga reeglit ka äsja kõrgkooli lõpetanutele, samuti vähendades töölepingu minimaalset kestvust kuuele kuule
 • muutes menetlused kiiremaks, eelkõige sätestades võimaluse kohaldada lihtsustatud menetlusi tunnustatud tööandjate suhtes
 • sätestades, et liikmesriigid võivad lubada ELi sinise kaardi omanikel tegutseda paralleelselt füüsilisest isikust ettevõtjana või tegeleda oma põhitegevusest erineva ametialase tegevusega
 • lihtsustades ELi-sisest liikuvust, sealhulgas vähendades esimeses liikmesriigis seaduslikult elamise miinimumperioodi
 • laiendades selle kohaldamisala ELi kodanike kolmandate riikide kodanikest pereliikmetele ja teatavatel juhtudel ka rahvusvahelise kaitse saajatele

 Euroopa Komisjon esitas uue sinise kaardi direktiivi ettepaneku 2016. aasta juunis osana ELi jõupingutustest kujundada välja terviklik rändepoliitika, muu hulgas seadusliku rände valdkonnas.