Oikeudellinen huomautus

Tällä sivustolla oleviin tietoihin sovelletaan neuvoston henkilötietosuojaa koskevia sääntöjä, tekijänoikeutta ja vastuuvapauslauseketta.

Tämän sivuston käyttäjä hyväksyy kokonaisuudessaan jäljempänä mainitut yleiset ehdot.

Henkilötietojen suoja

Neuvosto on sitoutunut kunnioittamaan yksityisyyttä. Yksilöiden suojelu neuvoston suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä perustuu 18.12.2000 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 45/2001, jossa määritellään periaatteet ja velvollisuudet, joita EU:n toimielinten on noudatettava henkilötietojen käsittelyssä, ja 13.9.2004 annettuun neuvoston päätökseen 644/2004, jossa määritellään neuvoston osalta tarkemmat säännöt tietosuojan täytäntöönpanoa varten.

"Henkilötiedoilla" tarkoitetaan kaikenlaisia tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä koskevia tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, erityisesti henkilönumeron taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen tekijän perusteella.

Periaatteessa pääsy neuvoston verkkosivustolla tai sen kautta saatavilla oleviin tietoihin ei edellytä käyttäjältä henkilötietojen luovuttamista. Voidaksesi käyttää tiettyjä online-palveluja, muun muassa varata tutustumiskäynnin neuvostoon tai lähettää kysymyksen yleisötiedotuspalvelulle, saatat kuitenkin joutua täyttämään lomakkeeseen joitakin henkilötietoja (esim. etu- ja sukunimi, ammatti, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kansalaisuus). Neuvosto kerää tällaisista henkilötiedoista vain ne, jotka ovat tarpeen kussakin online-palvelussa määriteltyyn tarkoitukseen.

Kussakin online-palvelussa rekisterinpitäjän (henkilötietojesi käsittelystä vastaavan henkilön) tiedot mainitaan kyseisen palvelun julkaisemassa yksityisyydensuojaa koskevassa lausekkeessa ja/tai toimielimen tietosuojavastaavan ylläpitämässä tietojenkäsittelytoimien julkisessa rekisterissä.

Verkkosivuston PRADO-osiossa (osittain) nähtävissä olevat asiakirjat ovat pelkkiä malliasiakirjoja, jotka osallistujamaa (asiakirjan haltija) on virallisesti toimittanut julkaistavaksi internetissä. Aitoja henkilötietoja ei käytetä, jollei se ole välttämätöntä. Silloin kun käytetään aitoja asiakirjoja (ei siis malliasiakirjoja), pyritään henkilötietojen ja yksityisyyden suojan vuoksi niin pitkälti kuin mahdollista varmistamaan, että henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja ei ole luettavissa, paitsi jos yksittäiset tiedot nimenomaan muodostavat tarkastelun kohteen.

Käyttääksesi oikeuksiasi tai saadaksesi lisätietoja voit kääntyä suoraan asianomaisen rekisterinpitäjän puoleen. Saadaksesi lausunnon itseäsi koskevien tietojen käsittelystä tai itse suorittamistasi käsittelyistä voit kääntyä myös neuvoston tietosuojavastaavan puoleen. Jos epäilet, että oikeuksiasi on loukattu henkilötietojesi käsittelyn yhteydessä, voit tehdä valituksen Euroopan tietosuojavaltuutetulle, joka on riippumaton valvontaviranomainen.

Sivustolla on joskus linkkejä muille internetsivustoille. Koska neuvosto ei valvo tällaisia sivustoja, niiden yksityisyyden suojaa koskevat menettelyt on syytä tarkistaa erikseen.

Evästeet

Tällä sivustolla sovelletaan Google Inc.:n toimittamaa Google Analytics -ohjelmaa sivuston käytön seurannan helpottamiseksi sekä Site Improve -ohjelmaa pääsyssä tapahtuvien virheiden määrittämiseen ja korjaamiseen. Lisätietoja evästeiden käyttöä koskevalla sivulla.

Oikeudellinen vastuuvapauslauseke

Neuvosto ylläpitää tätä verkkosivustoa parantaakseen yleisön mahdollisuuksia saada tietoja neuvoston toiminnasta ja sen politiikoista yleensä. Tavoitteenamme on saada uudet tiedot sivustolle nopeasti ja pitää ne ajan tasalla. Neuvosto ei kuitenkaan voi olla vastuussa tämän sivuston aineistosta. Nämä tiedot

  • ovat yleisiä eivätkä koske yksittäisten henkilöiden tai yhteisöjen erityisolosuhteita
  • eivät ole välttämättä kattavia, täydellisiä, täsmällisiä eivätkä ajantasaisia
  • sisältävät joskus linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole neuvoston yksiköiden valvonnassa ja joista neuvosto ei vastaa
  • eivät sisällä ammatillisia tai oikeudellisia neuvoja (jos tarvitset erityisneuvontaa, on aina paras ottaa yhteyttä pätevään ammattihenkilöön)

Emme voi taata, että online-asiakirja vastaa täydellisesti virallisesti hyväksyttyä tekstiä. Vain Euroopan unionin lainsäädäntöä, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisen lehden sähköisessä versiossa, pidetään todistusvoimaisena.

Tavoitteenamme on minimoida teknisten häiriöiden aiheuttamat haitat. Jotkin tiedot sivustollamme on voitu luoda tai muotoilla sellaiseen muotoon tai sellaisiin tiedostoihin, jotka eivät ole virheettömiä, emmekä voi taata, ettei palvelumme keskeydy tai etteivät kyseiset ongelmat muutoin vaikuta siihen. Pyrimme korjaamaan tietoomme tulleet virheet. Neuvosto ei kuitenkaan voi olla vastuussa suorista tai välillisistä vahingoista, joita tämän sivuston käytöstä voi aiheutua.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa neuvoston vastuuta vastoin sovellettavan kansallisen lain tai unionin lainsäädännön vaatimuksia eikä poistaa neuvoston vastuuta seikoista, joiden osalta vastuuta ei voida poistaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 340 artiklan mukaan.