Mitä EU:n neuvosto tekee?

1. Neuvottelee ja hyväksyy EU:n lainsäädäntöä

Neuvosto on tärkeä päätöksentekijä EU:ssa.

Se neuvottelee ja hyväksyy lainsäädäntöä useimmiten yhdessä Euroopan parlamentin kanssa käyttäen tavallista lainsäätämisjärjestystä eli nk. yhteispäätösmenettelyä. Yhteispäätösmenettelyä käytetään politiikka-aloilla, joilla EU:lla on yksinomainen toimivalta tai joilla toimivalta on jaettu jäsenvaltioiden kanssa. Tällöin neuvosto säätää laeista Euroopan komission ehdotusten pohjalta.

2. Koordinoi jäsenvaltioiden politiikkoja

Neuvosto vastaa jäsenvaltioiden politiikkojen koordinoinnista esimerkiksi seuraavilla aloilla:

  • talous- ja finanssipolitiikka: neuvosto koordinoi jäsenvaltioiden talous- ja finanssipolitiikkoja talouden ohjauksen ja hallinnan tehostamiseksi EU:ssa. Se valvoo jäsenvaltioiden budjettipolitiikkoja ja lujittaa EU:n finanssipoliittista kehystä. Se käsittelee myös euroon, finanssimarkkinoihin ja pääomaliikkeisiin liittyviä oikeudellisia ja käytännön näkökohtia
  • koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu: neuvosto hyväksyy näitä aloja koskevat EU:n politiikkakehykset ja työsuunnitelmat, joissa esitetään jäsenvaltioiden ja komission yhteistyön painopisteet
  • työllisyyspolitiikka:  neuvosto laatii vuosittain työllisyyspoliittiset suuntaviivat ja antaa jäsenvaltioille suosituksia Eurooppa-neuvoston EU:n työllisyystilanteesta tekemien päätelmien pohjalta

3. Kehittää EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa

Neuvosto määrittelee EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja toteuttaa sitä Eurooppa-neuvoston antamien suuntaviivojen pohjalta. Tähän sisältyvät myös EU:n kehitys- ja humanitaarinen apu, puolustus ja kauppa. Neuvosto huolehtii yhdessä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan kanssa EU:n ulkoisen toiminnan yhtenäisyydestä, johdonmukaisuudesta ja vaikuttavuudesta. 

4. Tekee kansainvälisiä sopimuksia

Neuvosto valtuuttaa komission neuvottelemaan EU:n puolesta EU-maiden ja EU:n ulkopuolisten maiden sekä kansainvälisten organisaatioiden välisistä sopimuksista. Neuvottelujen päätteeksi neuvosto päättää sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä komission ehdotuksen pohjalta. Neuvosto myös hyväksyy lopullisen päätöksen sopimuksen tekemisestä sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti on antanut suostumuksensa (joka tarvitaan yhteispäätösmenettelyyn kuuluvilla aloilla) ja kun kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat ratifioineet sopimuksen.

Sopimukset voivat kattaa kaupan, yhteistyön ja kehityksen kaltaisia laajoja aloja tai ne voivat koskea esimerkiksi tekstiilejä, kalastusta, tulliasioita, liikennettä, tiedettä ja teknologiaa. 

5. Hyväksyy EU:n talousarvion

Neuvosto hyväksyy EU:n talousarvion yhdessä Euroopan parlamentin kanssa.

Budjettikausi on kalenterivuoden pituinen. Talousarvio hyväksytään yleensä joulukuussa ja sitä aletaan toteuttaa alkavan vuoden tammikuun 1. päivänä.