EU:n neuvosto on yksi oikeushenkilö, mutta sillä on 10 eri kokoonpanoa käsiteltävästä asiasta riippuen.

Neuvoston eri kokoonpanojen välillä ei ole hierarkiaa, mutta yleisten asioiden neuvostolla on erityinen koordinointitehtävä, ja se vastaa institutionaalisista, hallinnollisista ja horisontaalisista asioista. Myös ulkoasiainneuvostolla on erityinen vastuualue.

Mikä tahansa neuvoston 10 kokoonpanosta voi hyväksyä jonkin toisen kokoonpanon alaan kuuluvia säädöksiä. Neuvoston hyväksymissä säädöksissä ei sen vuoksi mainita, mikä kokoonpano kulloinkin on kyseessä.

Neuvoston istunnot

Neuvoston istuntoihin osallistuu ministeritason edustaja kustakin jäsenvaltiosta. Siten osanottajat voivat olla ministereitä tai valtiosihteereitä. Heillä on oikeus tehdä maansa hallitusta sitovia päätöksiä ja äänestää sen puolesta. Neuvoston istuntoihin kutsutaan myös kulloisestakin asiasta vastaava Euroopan komission jäsen. Euroopan keskuspankki kutsutaan, jos lainsäädäntömenettely on käynnistynyt sen aloitteesta.

Äänestys

Neuvosto hyväksyy noin 80% EU:n lainsäädännöstä määräenemmistöllä

Istunnoissa puhetta johtaa sen jäsenvaltion ministeri, joka hoitaa neuvoston puolivuotista puheenjohtajuutta. Poikkeuksena on ulkoasiainneuvosto, jossa puhetta johtaa yleensä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja.

Neuvosto tekee päätöksensä yksinkertaisella enemmistöllä, määräenemmistöllä tai yksimielisesti sen mukaan, millaisesta päätöksestä on kyse.

Neuvosto voi äänestää vain, jos enemmistö sen jäsenistä on paikalla. 

Julkiset istunnot

Neuvoston istunto on julkinen, kun se keskustelee tai äänestää ehdotuksesta lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi. Tätä varten esityslistassa on osa nimeltä "lainsäädäntökäsittelyt". Tärkeiden, muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä koskevien ehdotusten ensimmäinen käsittely on myös julkinen.

Lisäksi neuvosto käy säännöllisesti julkisia keskusteluja EU:hun ja sen kansalaisiin vaikuttavista tärkeistä asioista. Keskustelu yleisten asioiden neuvoston 18 kuukauden ohjelmasta sekä muiden neuvoston kokoonpanojen painopisteistä samoin kuin keskustelu komission 5-vuotisohjelmasta ovat julkisia.