Maatalous- ja kalastusneuvosto

EU:n neuvosto

Maatalous- ja kalastusneuvosto hyväksyy lainsäädäntöä useilla aloilla, jotka liittyvät elintarviketuotantoon, maaseudun kehittämiseen ja kalastuksenhoitoon.

Miten maatalous- ja kalastusneuvosto toimii?

Maatalous- ja kalastusneuvostossa kokoontuvat kaikkien EU-maiden ministerit. Useimmat jäsenmaat lähettävät yhden ministerin, joka edustaa niitä kummallakin alalla, toiset taas lähettävät kaksi ministeriä – yhden maataloutta ja toisen kalastusta varten.

Istuntoihin osallistuu myös maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari tai meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari.

Istuntoja pidetään yleensä kerran kuussa.

Maatalous- ja kalastuspolitiikka

Neuvosto hyväksyy yleensä yhdessä Euroopan parlamentin kanssa lainsäädäntöä useilla aloilla, jotka liittyvät elintarviketuotantoon, maaseudun kehittämiseen ja kalastuksenhoitoon.

Maatalouspolitiikka käsittää muun muassa yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) sekä maataloutta, metsänhoitoa, luomutuotantoa, tuotannon laatua sekä elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta koskevat sisämarkkinasäännöt. YMP-toimilla pyritään parantamaan maatalouden tuottavuutta, varmistamaan maatalousväestön kohtuullinen elintaso, vakauttamaan markkinoita sekä takaamaan elintarvikkeiden saatavuus ja kohtuulliset kuluttajahinnat.

Neuvosto hyväksyy myös kalastuspolitiikkaa koskevaa lainsäädäntöä, vahvistaa suurimmat sallitut saaliit ja kiintiöt kullekin lajille ja jakaa kalastusmahdollisuudet. Suurena haasteena on, miten parantaa kalastuksen kestävyyttä ympäristön kannalta ja sen taloudellista kannattavuutta sekä ratkaista samalla liikakalastuksen ja kalastuslaivaston ylikapasiteetin kaltaiset ongelmat.

Maatalous- ja kalastusneuvoston prioriteetit Viron puheenjohtajakaudella

Maatalous

Maatalousalalla Viron puheenjohtajakauden pääaiheena on yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tulevaisuus. Viro aikoo korostaa YMP:n yksinkertaistamista pääasiassa koontiasetuksen yhteydessä.

Viro pyrkii puheenjohtajakaudellaan myös

  • varmistamaan EU:n maatalouden kestävyyden ja kilpailukyvyn
  • vahvistamaan tuottajien asemaa elintarvikeketjussa
  • edistämään mikrobilääkeresistenssin torjuntaa
  • priorisoimaan vaihtoehtosuunnittelua kasvien terveyttä koskevissa toimissa

Erityistä huomiota kiinnitetään myös maatalousmaan kestävään käyttöön. Tallinnassa järjestetään lokakuussa korkean tason konferenssi, jonka aiheena ovat kestävä elintarviketuotanto ja ekosysteemipalvelut.

Puheenjohtajamaana Viro tähtää avoimeen kauppapolitiikkaan ja kauppasopimuksiin sekä valmistelee EU:n kannat kansainvälisissä järjestöissä ja hakee niille hyväksynnän.

Viro aikoo myös edistää keskustelua digitaalisten ratkaisujen toteuttamisesta tehokkaita valvontatoimenpiteitä varten. Yhteistyössä Euroopan komission kanssa järjestetään konferenssi, jonka aiheena on yhdennetyn tiedonhallintajärjestelmän luominen virallista valvontaa varten.

Kalastus

Kalastusalalla Viron päätavoitteena on kiintiöasetusten käsittely, sillä ne on hyväksyttävä vuoteen 2018 mennessä.

Puheenjohtajakaudella tavoitteena on vahvistaa

  • kalastusmahdollisuudet Itämerellä
  • kalastusmahdollisuudet Mustallamerellä
  • kalastusmahdollisuudet EU:n vesillä sekä niiden ulkopuolella

Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteena on saavuttaa kestävä enimmäistuotto vuoteen 2020 mennessä.

Viro aikoo puheenjohtajakaudellaan viedä eteenpäin myös muita osa-alueita, kuten kalastuksenhoitosuunnitelmia, joista pyritään saamaan aikaan yleisnäkemys. Tavoitteena on keskustelujen käynnistäminen Itämeren lohen monivuotisesta hoitosuunnitelmasta.

Viro pyrkii puheenjohtajakaudellaan edistämään Pohjanmeren kalastuksenhoitosuunnitelman ja teknisiä toimenpiteitä koskevan puiteasetuksen sekä mahdollisesti ulkoisten kalastuslaivastojen kestävää hallinnointia koskevan ehdotuksen käsittelyä.

Viro aikoo myös käynnistää neuvottelut Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) tulevaisuudesta järjestämällä konferenssin Euroopan komission kanssa.