Kilpailukykyneuvosto

EU:n neuvosto

Kilpailukykyneuvosto pyrkii parantamaan kilpailukykyä ja lisäämään kasvua EU:ssa. Se käsittää 4 keskeistä politiikka-alaa: sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja innovointi sekä avaruus.

Miten kilpailukykyneuvosto toimii?

Kilpailukykyneuvostossa kokoontuvat asialistasta riippuen kaikkien jäsenvaltioiden kauppa-, talous-, teollisuus-, tutkimus- ja innovointi- sekä avaruusministerit. Istuntoihin osallistuvat myös näistä asioista vastaavat komissaarit.

Istuntoja pidetään vähintään 4 kertaa vuodessa.

Euroopan kilpailukykypolitiikka

Poliittisena päättäjänä neuvosto pyrkii edistämään EU:n kilpailukykyä ja kasvua. Tässä roolissaan se käsittelee niinkin vaihtelevia aloja kuin sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja innovointi sekä avaruus.

Sisämarkkinoiden alalla neuvosto pyrkii lainsäätäjän ominaisuudessaan poistamaan esteitä, jotka haittaavat tuotteiden, työvoiman, pääoman ja palveluiden liikkumista rajojen yli.

Teollisuuden alalla neuvosto toimii sekä horisontaalisesti, eli pyrkien integroimaan teollisuuspolitiikan kaikkiin muihin asiaan liittyviin EU:n politiikkoihin, että alakohtaisesti, ottaen huomioon kunkin alan erityistarpeet.

Neuvosto pyrkii parantamaan yritysten ja erityisesti pk-yritysten liiketoimintaympäristöä. Tällöin se hyväksyy toisena lainsäätäjänä erityisiä pk-yrityksiin kohdistettuja toimenpiteitä, joilla esimerkiksi parannetaan rahoituksen saatavuutta, vähennetään byrokratiaa ja edistetään innovointia.

Tutkimuksen, innovoinnin ja avaruuden aloilla neuvosto pyrkii vahvistamaan Euroopan teollisuuden tieteellistä ja teknologista perustaa ja näin edistämään sen kansainvälistä kilpailukykyä sekä kasvua ja työllisyyttä. Se tekee myös yhteistyötä Euroopan avaruusjärjestön kanssa Euroopan avaruuspolitiikan kehittämiseksi.

Kilpailukykyneuvoston prioriteetit Slovakian puheenjohtajakaudella

Vuoden 2016 jälkimmäisellä puoliskolla kilpailukykyneuvosto keskittyy kehittämään sisämarkkinoita helpottaakseen tavaroiden ja palveluiden liikkuvuutta ja vähentääkseen alueellista syrjintää. Se aikoo käsitellä myös tekijänoikeusuudistusta eli tarkemmin sanoen neuvotella Euroopan parlamentin kanssa digitaalisen sisällön rajatylittävästä siirrettävyydestä.

Lisäksi kilpailukykyneuvosto aikoo tukea ponnisteluja, jotka tähtäävät laadukkaaseen lainsäädäntötyöhön ja parempaan sääntelyyn. Se haluaa myös kehittää toimintaolosuhteita, joilla edistetään EU:n teollisuuden kilpailukykyä ja poistaa innovoinnin esteitä.

Yhtenä tavoitteena on myös muodostaa yleisnäkemys asetusehdotuksesta, joka koskee kuluttajansuoja-alan yhteistyötä. Ehdotuksen pyrkimyksenä on edistää rajatylittävää kauppaa vahvistamalla markkinavalvontaa.