Kilpailukykyneuvosto

EU:n neuvosto

Kilpailukykyneuvosto pyrkii parantamaan kilpailukykyä ja lisäämään kasvua EU:ssa. Se käsittää 4 keskeistä politiikka-alaa: sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja innovointi sekä avaruus.

Miten kilpailukykyneuvosto toimii?

Kilpailukykyneuvostossa kokoontuvat asialistasta riippuen kaikkien jäsenvaltioiden kauppa-, talous-, teollisuus-, tutkimus- ja innovointi- sekä avaruusministerit. Istuntoihin osallistuvat myös näistä asioista vastaavat komissaarit.

Istuntoja pidetään vähintään 4 kertaa vuodessa.

Euroopan kilpailukykypolitiikka

Poliittisena päättäjänä neuvosto pyrkii edistämään EU:n kilpailukykyä ja kasvua. Tässä roolissaan se käsittelee niinkin vaihtelevia aloja kuin sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja innovointi sekä avaruus.

Sisämarkkinoiden alalla neuvosto pyrkii lainsäätäjän ominaisuudessaan poistamaan esteitä, jotka haittaavat tuotteiden, työvoiman, pääoman ja palveluiden liikkumista rajojen yli.

Teollisuuden alalla neuvosto toimii sekä horisontaalisesti, eli pyrkien integroimaan teollisuuspolitiikan kaikkiin muihin asiaan liittyviin EU:n politiikkoihin, että alakohtaisesti, ottaen huomioon kunkin alan erityistarpeet.

Neuvosto pyrkii parantamaan yritysten ja erityisesti pk-yritysten liiketoimintaympäristöä. Tällöin se hyväksyy toisena lainsäätäjänä erityisiä pk-yrityksiin kohdistettuja toimenpiteitä, joilla esimerkiksi parannetaan rahoituksen saatavuutta, vähennetään byrokratiaa ja edistetään innovointia.

Tutkimuksen, innovoinnin ja avaruuden aloilla neuvosto pyrkii vahvistamaan Euroopan teollisuuden tieteellistä ja teknologista perustaa ja näin edistämään sen kansainvälistä kilpailukykyä sekä kasvua ja työllisyyttä. Se tekee myös yhteistyötä Euroopan avaruusjärjestön kanssa Euroopan avaruuspolitiikan kehittämiseksi.

Kilpailukykyneuvoston prioriteetit Maltan puheenjohtajakaudella

Puheenjohtajavaltio Malta aikoo viedä eteenpäin lainsäädäntöhankkeita, jotka on käynnistetty osana toukokuussa 2015 esitettyä digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa ja 28. lokakuuta 2015 esitettyä tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinastrategiaa.

Se asettaa etusijalle sähköistä kaupankäyntiä koskevan paketin ja jatkaa keskustelua asetusehdotuksesta, joka käsittelee verkkosisältöpalvelujen rajatylittävää siirrettävyyttä sisämarkkinoilla. Se aikoo myös viedä eteenpäin tekijänoikeusuudistuksen käsittelyä.

Lisäksi Malta aikoo jatkaa Slovakian puheenjohtajakaudella aloitettua työtä, jotta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä saataisiin aikaan yleisnäkemys.

Puheenjohtajavaltio Maltan tavoitteena on myös päästä yhteisymmärrykseen useista Euroopan avaruusstrategiaa koskevista neuvoston päätelmistä.