Kilpailukykyneuvosto

EU:n neuvosto

Kilpailukykyneuvosto pyrkii parantamaan kilpailukykyä ja lisäämään kasvua EU:ssa. Se käsittelee neljää keskeistä politiikanalaa: sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja innovointi sekä avaruus.

Miten kilpailukykyneuvosto toimii?

Kilpailukykyneuvostossa kokoontuvat käsiteltävänä olevien asioiden mukaan kaikkien jäsenmaiden kauppa-, talous-, teollisuus-, tutkimus- ja innovointi- sekä avaruusministerit. Istuntoihin osallistuvat myös näistä asioista vastaavat komissaarit.

Istuntoja pidetään vähintään 4 kertaa vuodessa.

Euroopan kilpailukykypolitiikka

Poliittisena päättäjänä neuvosto pyrkii edistämään kilpailukykyä ja kasvua EU:ssa. Tässä roolissaan se käsittelee niinkin vaihtelevia aloja kuin sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja innovointi sekä avaruus.

Sisämarkkinoiden alalla neuvosto pyrkii lainsäätäjän ominaisuudessaan poistamaan esteitä, jotka haittaavat tuotteiden, työvoiman, pääoman ja palveluiden liikkumista rajojen yli.

Teollisuuden alalla neuvosto toimii sekä horisontaalisesti, eli pyrkien ottamaan teollisuuspolitiikan huomioon kaikissa muissa asiaan liittyvissä EU:n politiikoissa, että alakohtaisesti, ottaen huomioon kunkin alan erityistarpeet.

Neuvosto pyrkii parantamaan yritysten ja erityisesti pk-yritysten liiketoimintaympäristöä. Tällöin se hyväksyy toisena lainsäätäjänä erityisiä pk-yrityksiin kohdistettuja toimenpiteitä, joilla esimerkiksi parannetaan rahoituksen saatavuutta, vähennetään byrokratiaa ja edistetään innovointia.

Tutkimuksen, innovoinnin ja avaruuden aloilla neuvosto pyrkii vahvistamaan Euroopan teollisuuden tieteellistä ja teknologista perustaa ja näin edistämään sen kansainvälistä kilpailukykyä sekä kasvua ja työllisyyttä. Se tekee myös yhteistyötä Euroopan avaruusjärjestön kanssa Euroopan avaruuspolitiikan kehittämiseksi.

Viron puheenjohtajakauden prioriteetit

Viro aikoo saada puheenjohtajakaudellaan hyväksytyksi asetuksen perusteettomasta geoblokkauksesta sisämarkkinoilla ja käynnistää alustavan keskustelun yhtiöoikeuden uudistuspaketista.

Teknisen yhdenmukaistamisen kohteena Virolla on moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää ja markkinavalvontaa koskeva ehdotus.

Puheenjohtajakaudella työstetään toista tekijänoikeuksien uudistuspakettia. Viro aikoo edistää teollisuuspolitiikan huomioon ottamista kaikissa EU:n strategisissa aloitteissa ja keskustella keinoista vahvistaa EU:n teollisuutta ja lisätä kilpailukykyä.

Tutkimusalan prioriteettina Virolla on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 väliarviointi. Viro haluaa edistää keskustelua EU:n Kopernikus-avaruusohjelman tulevaisuudesta.