Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto (Ecofin)

EU:n neuvosto

Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto vastaa EU:n politiikasta kolmella alalla: talouspolitiikka, verotus ja rahoituspalvelujen sääntely.

Miten Ecofin toimii?

Ecofin-neuvostossa kokoontuvat kaikkien jäsenmaiden talous- ja valtiovarainministerit. Istuntoihin osallistuvat myös näistä asioista vastaavat komissaarit.

Lisäksi EU:n vuotuinen budjetti valmistellaan Ecofin-neuvoston erityisistunnoissa, joihin osallistuvat jäsenmaiden valtiovarainministerit ja rahoitussuunnittelu- ja budjettikomissaari.

Ecofin-neuvosto kokoontuu yleensä kerran kuussa.

Talous- ja rahoituspolitiikka

Euroryhmä

Euroryhmä – epävirallinen elin, jossa euroalueen maiden ministerit keskustelevat euroon liittyvistä kysymyksistä

Ecofin-neuvostona tunnettu talous- ja rahoitusasioiden neuvosto vastaa talouspolitiikasta, verotuksesta, rahoitusmarkkinoista ja pääoman liikkeistä sekä taloussuhteista EU:n ulkopuolisiin maihin.

Se myös laatii EU:n vuotuisen budjetin ja huolehtii yhteiseen rahaan, euroon, liittyvistä oikeudellisista ja käytännön näkökohdista.

Ecofin-neuvosto koordinoi jäsenmaiden talouspolitiikkaa, edistää niiden taloudellisen suorituskyvyn lähentymistä ja valvoo niiden finanssipolitiikkaa.

Lisäksi se koordinoi EU:n kantoja kansainvälisissä kokouksissa, esimerkiksi G20-ryhmässä, Kansainvälisessä valuuttarahastossa ja Maailmanpankissa. Ecofin-neuvoston toimialaan kuuluvat myös ilmastonmuutoksen torjunnasta käytävien kansainvälisten neuvottelujen rahoitusnäkökohdat.

Talous- ja rahoitusasioiden neuvoston prioriteetit Maltan puheenjohtajakaudella

Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto keskittyy Maltan puheenjohtajakaudella vahvistamaan talouskasvua, työpaikkojen luomista ja investointeja. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi neuvosto jatkaa pääomamarkkinaunioniin, pankkiunioniin ja verotukseen liittyvän lainsäädännön valmistelua sekä talous- ja rahaliiton tulevaisuuden pohdintaa.

Talouden ohjausjärjestelmän alalla neuvosto pyrkii poliittiseen yhteisymmärrykseen rakenneuudistusten tukiohjelmaa koskevasta asetuksesta ja jatkaa keskustelua talous- ja rahaliiton (EMU) tulevasta rakenteesta viiden puheenjohtajan vuonna 2015 esittämän, EMUn tulevaisuutta käsittelevän kertomuksen mukaisesti.

Neuvosto aikoo myös jatkaa pääomamarkkinaunionia koskevaa työtä. Malta pyrkii etenkin saamaan päätökseen keskustelut ehdotuksesta, joka koskee läpinäkyvää ja yksinkertaista arvopaperistamista. Se pyrkii myös poliittiseen yhteisymmärrykseen Euroopan parlamentin kanssa lainsäädäntöehdotuksista, jotka koskevat eurooppalaista riskipääomarahastoa ja eurooppalaiseen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunutta rahastoa.

Neuvosto aikoo lisäksi viedä eteenpäin pankkiunionilainsäädännön muutoksia, jotka koskevat erityisesti pankkien pääomavaatimuksia, pankkien tervehdyttämis- ja kriisinratkaisusääntöjä sekä yhteistä kriisinratkaisumekanismia. Se aikoo myös edistää teknistä keskustelua eurooppalaista talletussuojajärjestelmää koskevasta ehdotuksesta.

Verotuksen alalla puheenjohtajamaa Malta pyrkii edistämään komission syksyllä 2016 tekemien ehdotusten käsittelyä. Näihin kuuluvat veron kiertämisen estämistä koskevan direktiivin muutokset, riitojenratkaisumekanismeja koskeva aloite, yhteinen yhdistetty veropohja ja sähköistä kaupankäyntiä koskevat ehdotukset.

Neuvosto pyrkii myös saamaan päätökseen neuvottelut ehdotuksesta 4. rahanpesun vastaisen direktiivin muuttamiseksi. Ehdotuksessa esitetään uusia toimenpiteitä terrorismin rahoittamisen torjumiseksi ja liiketoimien avoimuuden lisäämiseksi.

Malta aikoo puheenjohtajakaudellaan myös pyrkiä poliittiseen yhteisymmärrykseen Euroopan parlamentin kanssa tarkistetusta Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR) ja EIP:n ulkoisesta lainanantovaltuudesta.

Malta pyrkii puheenjohtajakaudellaan ohjailemaan mahdollisimman sujuvasti vuoden 2015 budjettia koskevia vastuuvapausmenettelyjä, vuoden 2017 budjetin toteuttamista ja vuoden 2018 budjetin valmisteluja. Se toteuttaa myös omia varoja käsittelevän korkean tason työryhmän raportin jatkotoimet.